į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos diena minint globėją šv. Joną Krikštytoją (2007 06 24)

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, paminėta Kauno arkivyskupijos diena (nuo 2004-ųjų šiemet minima jau ketvirtąjį kartą). Sekmadienio popietę tradiciškai arkivyskupijos dvasininkai rinkosi į arkikatedrą baziliką kartu su ganytojais švęsti Eucharistijos. Iškilmių liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Prie didžiojo altoriaus dvasininkai atėjo didžiule procesija: joje tarp garbaus amžiaus kunigų buvo nemaža jaunesnių dvasininkų, kelerius metus esančių kunigystės kelyje. Šv. Mišių pradžioje gausius šių pamaldų dalyvius arkivyskupas pakvietė melstis už arkivyskupijoje dirbančius kunigus, vienuolius, pasauliečius ir pasidžiaugė, jog šiemet arkivyskupijos diena švenčiama arkikatedroje lankantis šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijoms.

Savo homiliją arkivysk. S. Tamkevičius skyrė šventumo temai, siedamas ją su šv. Jono Krikštytojo ir šv. Teresėlės misijomis. Ganytojas pabrėžė, jog dirbant Bažnyčioje gali kilti pagunda laikyti save neeiliniais žmonėmis. Tačiau Viešpats kiekvienam skyrė siekti šventumo, ir žmogaus gyvenimas yra vertas tiek, kiek jis vykdo Dievo planą. Ganytojas priminė šv. Jono Krikštytojo misiją – tiesti kelią Viešpaties atėjimui. Šv. Teresėlė neatliko didelių matomų darbų Bažnyčioje, tačiau jos paliktas šventumo kelias yra aiškus ir prieinamas kiekvienam, nes jo esmė – jaustis mylimo Tėvo vaikais ir juo pasitikėti. Pasak ganytojo, nuoširdžiu kūdikišku atsidavimu Dievui šventoji pasidalijo su visais, ir tais, kurie neturi galimybės skaityti didžių teologinių veikalų. Dvasininkams ir visiems dirbantiems Bažnyčioje jos pavyzdys rodo, kaip malda ir meilė Jėzui gali teikti jėgų ir tamsiausioje dvasinėje naktyje. Ganytojas kvietė šventosios relikvijų apsilankymo proga apmąstyti, kaip atliekame pareigas Bažnyčiai, ir linkėjo gerais darbais tarsi rožių lietumi apdovanoti savo brolius ir seseris.

Šv. Mišių pabaigoje, prieš ganytojišką palaiminimą, arkivyskupas paskelbė dekretą dėl Antrojo sinodo sušaukimo šių metų spalio 20 d., prasidėsiantį šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje (vėliau darbas bus tęsiamas arkivyskupijos konferencijų salėje; dekretą skaityti http://kaunas.lcn.lt/08/dekretai/html/d255_20070624.html)

Po iškilmingų šv. Mišių arkivyskupijos diena toliau minėta konferencijų salėje. Minėjimas pradėtas jautriai solistės Daivos Eidikytės (mecosopranas) atliktomis šv. Teresėlės žodžiais sukurtomis giesmėmis (fortepijonu akompanavo Vita Vaitkevičienė, lietuviškus tekstus skaitė klierikas Gytis Stumbras). Paskui svečias t. Marcelinas OCD vedė konferenciją „Šv. Teresėlė – misijų Globėja“: atrasti savo pašaukimo džiaugsmą“. Remdamasis Šv. Teresėlės gyvenimo faktais, jos dvasinių užrašų ištraukomis, prelegentas pabrėžė tvirtą šventosios dvasią, ryžtingą jos apsisprendimą pašaukimo kelyje. T. Marcelino teigimu, kiekvienas esame Marija ir Morta – aktyvieji ir kontempliatyvieji. „Būti aktyviam – veikti dėl Dievo karalystės, o kontempliatyviam – tiesiog būti dėl Dievo. Bet svarbiausia – būti tuo, ko Dievas iš mūsų nori, būti ten, kur Dievas nori, kad mes būtume, ir visur ieškoti jo valios,“ – kalbėjo svečias, išskirdamas maldą ir auką – ir nūdien didžiausius evangelizacijos ginklus. 

Konferencijoje kalbėjo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius trumpai apžvelgdamas arkivyskupijos žmonių nuveiktus darbus, aptardamas svarbiausius sielovados rūpesčius bei prioritetus nuo 2006 m. birželio mėn. Ganytojas pasidžiaugė, jog  konsekruota nauja Lietuvos kankinių bažnyčia Domeikavoje, o rudenį, atšventus Šilinių atlaidus, pradėtas intensyvus pasirengimas Šiluvos jubiliejui. Arkivyskupo dekretu patvirtinus programą, kurią sudarant daug darbo atliko vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, pasirengimas Jubiliejui įsibėgėjo visoje arkivyskupijoje. Arkivyskupas paminėjo po parapijas keliaujantį Šiluvos Dievo Motinos paveikslą, sėkmingai vykusias gausias piligrimines dekanatų keliones į Šiluvą, pabrėžė, jog pasirengimo centre yra Eucharistija, tad ypač džiaugėsi adoracija ir Eucharistijos šventėmis parapijose. Ir toliau dėmesio netruks Marijos dienai Šiluvoje – kiekvieno mėnesio tryliktąją į Šiluvą bus rengiama atskirų tikinčiųjų grupių piligrimystė, į ją ketinama įtraukti Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus. Piligrimystė į Šiluvą bus skatinama ir šeštadieniais. Tarp svarbių šiandien vykdomų darbų arkivyskupas minėjo Šiluvos erdvės sutvarkymą, dviejų kilometrų piligriminio tako šile įrengimą. Svarbus rūpestis – Jono Pauliaus II kelias, į kurį įeina keturi arkivyskupijos objektai: arkikatedra bazilika, Pažaislio vienuolynas, Šiluva, Prisikėlimo bažnyčia, ir šio piligriminio kelio informacinio centro įkūrimas. Savo pranešime arkivyskupas išskyrė sielovadinių komandų darbą aukštosiose mokyklose ir sakė, jog arkivyskupija yra atvira bendradarbiavimui su mokyklomis jaunimo ugdymo darbuose.  2007 m. tikimasi užbaigti arkikatedros parapijos namų statybą. Arkivyskupas džiaugėsi stiprėjančiais dekanatų centrais (jie, kuriami su Renovabis fondo parama, turėtų nešti palaimingų vaisių sielovadai) ir pabrėžė didėjančią dekanų atsakomybę. Arkivyskupijoje numatoma steigti dvi naujas parapijas – Kaune ir Jonavoje (visą pranešimą skaityti http://kaunas.lcn.lt/08/arkivtekstai/html/2007_kn-darbai_0624.html).

„Kauno arkivyskupijos dienos proga noriu padėkoti visiems aktyviems Kristaus  vynuogyno darbininkams. Dėkoju kunigams, seserims vienuolėms, parapijų aktyvui, arkivyskupijos sielovadinių institucijų aktyviems žmonėms ir visiems, kurie nebuvo pasyvūs darbų stebėtojai ar kritikai, bet patys aktyviai prisidėjo prie vykdomų darbų ir meldėsi už jų sėkmę. Išskirtinai noriu padėkoti visiems kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams, savanoriškai talkinusiems Marijos radijui. Gyvosios bažnyčios statybai visuomet teiksime prioritetą tarp kitų darbų," – užbaigdamas sakė arkivyskupijos ganytojas.

Kaip ir kasmet arkivysk. S. Tamkevičius padėkos raštais ir Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo keletą labiausiai nusipelniusių arkivyskupijos žmonių. Šiemet tarp apdovanotojų buvo mons. Kazimieras Senkus, mons. Lionginas Vaičiulionis, kun. Vytautas Merkys SJ ir kiti institucijose, parapijose ypač uoliai besidarbuojantys ir savo gyvenimu liudijantys Evangeliją arkivyskupijos tarnautojai (visą apdovanotųjų sąrašą žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,708).

Šioje šventėje arkivyskupas įteikė ir kasmetinius Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimus žurnalistams už krikščioniškų vertybių sklaidą žiniasklaidos priemonėmis. Už nuoširdų vaikų vertybinį ugdymą bei jų evangelizacijos pastangas apdovanojimas įteiktas žurnalo vaikams Bitutė redaktorei Ingridai Laimutytei-Matvejevienei. Marijos radijo vaikų laidos savanorė Genutė Ulevičienė apdovanota už jaunųjų klausytojų dvasinį prakalbinimą.

Kauno arkivyskupijos dienos iškilmės baigtos agape kurijoje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt