į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos baigė piligrimystę arkivyskupijoje (2007. 06. 27)

Birželio 26 d. paskutinį relikvijų apsilankymo vakarą pilnutėlėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje iškilmingai švęsta Eucharistija. Liturgijai vadovavo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, kocelebravo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, relikvijų kelionės arkivyskupijoje koordinatorius kun. Kastytis Šulčius. Vysk. J. Ivanauskas kvietė melstis už pasaulyje išsisklaidžiusią Kristaus Bažnyčią, kurios širdimi – Jėzaus meile troško būti šv. Teresėlė. Ir savo homilijoje ganytojas pabrėžė, jog šventosios meilės pavyzdys rodo kelią ir mūsų žmogiškajame, ir krikščioniškajame gyvenime. Šv. Teresėlė, pasak vysk. J. Ivanausko, „suprato, kad šiame gyvenime nieko nėra prasmingesnio, kaip mylėti. Šita meilė – tai pasinėrimas į Kristaus misiją, jo tarnystės įsimylėjimas”. „ Šv. Teresėlė ateina mokyti mylėti Bažnyčią”, – sakė ganytojas linkėdamas viską daryti su meile ir pasitikėjimu Dievu, malda tarsi rožėmis apipilti savo artimuosius ir Bažnyčią.

Po šv. Mišių ir t. Marcelino OCD konferencijos apie begalinį Dievo meilės vandenyną ir šv. Teresėlės pasinėrimą jame prasidėjo jaunimo vakaras. Taizé piligrimystės centras surengė Taizé pamaldas, o per visą naktį vyko jaunųjų misionierių vigilija; moksleiviai, studijuojantis jaunimas iš akademinės sielovados komandos, parapijų giedojo, meldėsi įsimąstydami į meilės, kito supratimo ir dialogo misionierės dvasinę patirtį. Nepaprastai nuoširdžiai savo santykiu su šv. Teresėle pasidalijo jauni žmonės: klierikas Gytis, studentė, „Naujosios Sandoros” bendruomenės narė Simona ir pasaulietė karmelitė Vilma. Jie paliudijo, kad, susipažinę su Teresėlės šventumu, jaučiasi jos globojami, kvietė melstis ne tik už kunigus, bet ir už klierikus. Kun. Kastytis džiaugėsi, jog gali kalbėti apie Teresėlę kaip apie artimą asmenį, draugą, kuris gilina santykį su Dievu, padeda atrasti jo meilę ir nuolat globoja.

Birželio 27 d. rytą iškilminga Eucharistijos liturgija prasidėjo atsisveikinimas su šventosios relikvijų piligrimyste Kaune. Liturgijai vadovavo arkiv. Sigitas Tamkevičius, per homiliją aptardamas, kokias dvasines pamokas šv. Teresėlė nūdien teikia kenčiantiesiems, jaunimui, kunigams, vienuoliams, moterims, šeimoms. Pasak ganytojo, Teresė rodo prasmingos kančios pamoką, moko, renkantis pašaukimą, negalvoti tik apie savo gėrį, ir veda meilės keliu, kuriame niekas nenuskriaudžiamas, nepaniekinamas ir nepažeminamas. Arkivyskupas paminėjo, jog ir jį Teresėlė paskatino pasirinkti vienuolinį gyvenimą, ir sakė, jog šventoji kiekvienam palieka asmenišką pamoką, kad pažadintų mūsų norą būti tokiems, kokius mus nori matyti Viešpats (visą homliją žr. http://kaunas.lcn.lt/02/arkivyskupas/).

Labai gausiai pamaldose dalyvavę tikintieji joms pasibaigus lydėjo šventosios relikvijas iki mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Višinskio gatve. Šv. Teresėlės ikoną ir vėliavas nešė „Saulės" gimnazijos moksleiviai, o šventosios litaniją giedojo mons. V. Grigaravičius. Procesiją atlydėjęs vysk. J. Ivanauskas atsisveikindamas pavedė nuoširdaus tikėjimo žmones šventosios globai, padėkojo visiems, lankiusiems relikvijas ir paliudijusiems, kokios išsiilgusios Dievo yra žmonių širdys. Automobiliui su šventosios palaikais išvažiuojant minia mojavo rankomis ir plojo (beje, vėliau trumpam dar stabtelta prie Šančių bažnyčios, kur pravažiuojančių laukė šios parapijos tikintieji).

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės piligrimystė arkivyskupijoje baigėsi dviejų valandų apsilankymu Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose. Atvykstančių relikvijų čia laukė šios įkalinimo įstaigos kapelionas kun. Egidijus Periokas, vadovai, darbuotojai ir bausmę atliekantys žmonės. Relikvijorių į salę (mažutėje koplyčioje jis nebūtų tilpęs) atnešė darbuotojai. Kalintieji šiuose namuose giedojo savo kūrybos ir pagal šv. Teresėlės žodžius sukurtas giesmes, meldėsi rožinį ir tyloje. Relikvijas lydintis t. Marcelinas OCD papasakojo apie šventąją. Visus sujaudino  vysk. Guy Gaucher OCD nuoširdžiai pasidalyta keliolikos metų patirtis lankantis įkalinimo vietose visame pasaulyje ir paliudijimas, kokia viltinga gali būti šventosios užtarimo prašanti malda netgi nuteistiesiems mirties bausme.  

Su šv. Teresėle Kauno arkivyskupijoje atsisveikinta prie Rumšiškių bažnyčios, kuri nesutalpino visų norinčių pagerbti čia trumpam atneštų šventosios relikvijų. Jų, pradedančių trijų dienų kelionę Kaišiadorių vyskupijoje, pasitikti į Rumšiškes buvo atvykę Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis ir generalvikaras kun. Algirdas Jurevičius. 

Tūkstančiai relikvijas pagerbusių arkivyskupijos žmonių patyrė užtarimo džiaugsmą, kurį jų širdims dovanojo Jėzaus meilės apaštalė iš tolimojo Prancūzijos miestelio. Per Eucharistijos liturgiją visas dienas daugybė žmonių priėmė šv. Komuniją, relikvijų apsilankymas daugeliui tapo Jėzaus artumo ženklu ir patyrimu (relikvijų apsilankymo fotonuotraukų galima pažiūrėti http://www.katalikai.lt/index.php?id=10&nid=1447).

 Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt