į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kunigų susirinkimas kurijoje (2007.10.29)

Spalio 29 d. į susirinkimą Kauno kurijoje rinkosi arkivyskupijos dvasininkai. Į jį aptarti bendrųjų pastoracijos reikalų atvyko dauguma diecezijos kunigų. Susirinkimas pradėtas konfratrų malda drauge su ganytojais.

Pirmojoje dalyje susirinkusieji turėjo progą susipažinti su Lenkijos Bažnyčios sielovados patirtimi, išgirsti apie garsiąsias katalikų šventoves šioje šalyje, mat spalio pradžioje arkivyskupijos dekanai, Kauno miesto parapijų klebonai buvo pakviesti dalyvauti piligriminėje kelionėje į Lenkiją. Įspūdžiais dalijosi Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, papasakojęs apie Licheno šventovės istoriją, Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas kun. Emilis Jotkus, pristatęs daugiau lietuviams žinomą Čenstachovą. Kėdainių dekanato dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras pasidalijo mintimis apie to paties titulo – Šv. Juozapo šventovę Kališe. Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas papasakojo apie sielovados situaciją Drohičine.

Apibendrindamas šią kelionę bei patirtį arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas atkreipė dėmesį į tris svarbiausias gaires, kurios išryškėjo stebint iš šalies Lenkijos tikinčiųjų gyvenimą, taip pat bendraujant su lenkų vyskupais bei kunigais. Pasak ganytojo, tikėjimas, kultūra, tautiškumas – tokiais principais grindžiamas Lenkijos Bažnyčios gyvenimas. Vysk. J. Ivanauskas atkreipė dėmesį į pagarbą ir dėmesį liturgijai, sielovados sutelkimą parapijose (sielovados skyriai veikia tik kurijose, ir net atokiausios parapijos pajėgia pačios ją organizuoti). Tikinčiųjų bendruomenėms būdingas bendradarbiavimu pagrįstas tarpusavio bendravimas, svetingumas ir dėmesys atvykstantiems, taip pat maldingumas. Daug dėmesio Lenkijos Bažnyčia skiria komunikavimui per spaudą, radiją, televiziją. Įdomi didžiųjų šventovių patirtis: čia vyksta piligrimų registracija, labai gyvos piligrimystės tradicijos (į piligrimines keliones išsirengia ir besimokantis jaunimas), glaudus jų ryšys su kitomis parapijomis, ypač meldžiantis pagal tikinčiųjų intencijas. Pasak ganytojo, didžiosios šventovės laikomos nacionaline, tiek kultūrine, tiek religine, vertybe; memorialais įamžinamas kankinių atminimas.

Antrojoje susirinkimo dalyje mons. Adolfas Grušas padėkojo visiems kunigams, dalyvavusiems arkivyskupijos II Sinodo darbe, taip pat ir parapijoms, aktyviai įsitraukusioms į šį reikšmingą arkivyskupijos gyvenimo įvykį. Apibendrindamas Sinodo veiklą, pakankamai ilgo pasirengimo laikotarpio etapus bei nuveiktus darbus, jo generalinis sekretorius pabrėžė, jog Sinodas nėra baigtinis procesas: tolesnis Kauno Bažnyčios gyvenimas bus grindžiamas išleistais arkivyskupo patvirtintais Sinodo nutarimais.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius taip pat nuoširdžiai padėkojo mons. Adolfui Grušui bei visiems, dalyvavusiems Sinodo darbe. Ganytojas atkreipė dėmesį į tai, kad ir Kunigų taryba, ir Sinodo delegatai pritarė nuolatinių diakonų tarnystės įvedimui Kauno arkivyskupijoje. Priminta būtinybė, baigiantis arkivyskupijos Kunigų tarybos kadencijai, ją atnaujinti. Arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė 2007 m. Šilinių atlaidais, kurie kasmet sutraukia vis daugiau žmonių, pasidalijo su kunigais tais dvasiniais ir materialais rūpesčiais, kuriuos dar teks spręsti rengiantis Švč. M. Marijos 400 m. apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejui.

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas baigėsi agape Kauno kurijoje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt