į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kaune palaidotas mons. prof. jubil. Vytautas Kazlauskas (1919–2008)

Rugsėjo 29 dieną Kaune, Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, palaidotas rugsėjo 26-ąją miręs monsinjoras, profesorius, teologijos mokslų daktaras, jubiliatas Vytautas Kazlauskas, ilgametis Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorius, labdaros ir paramos projekto „Vaiko tėviškės namai“ įkūrėjas bei puoselėtojas Lietuvoje, kunigiškąją tarnystę savo ilgame 89-erių metų gyvenimo kelyje ištikimai vykdęs 64 metus.

Laidotuvių ceremonija prasidėjo šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Jų aukoti prie didžiojo altoriaus atėjo beveik šimto visų Lietuvos vyskupijų dvasininkų procesija, pamaldose dalyvavo velionio artimieji, bendradarbiai, globotiniai, Kauno miesto valdžios atstovai, gausiai susirinkę tikintieji. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Romualdas Krikščiūnas, taip pat prelatai, monsinjorai bei kunigai.

Šv. Mišių pradžioje kreipdamasis į šviesaus atminimo dvasininko palydėti susirinkusius tikinčiuosius arkiv. S. Tamkevičius pakvietė padėkoti Viešpačiui už didžius mirusiojo nuopelnus Lietuvai ir jos Bažnyčiai, taip pat paprašyti daugiau darbininkų į Viešpaties vynuogyną.

Homiliją pasakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog didžią savo garbingo gyvenimo atkarpą velionis monsinjoras gyveno ne Lietuvoje, bet jai nuoširdžiai tarnavo, gūdžiais sovietinės okupacijos siautėjimo metais 38 metus dirbdamas Vatikano radijuje. Lietuviškas jo laidas, kurioms vadovavo V. Kazlauskas, ganytojas apibūdino kaip itin reikšmingas, padėjusias lietuviams nesusitaikyti su pavergimu. Klausydami šių laidų Lietuvos tikintieji turėjo galimybę išgirsti autentišką Bažnyčios mokymą, iš čia esančius už „geležinės uždangos“  pasiekdavo ir Vatikano II Susirinkimo dokumentų mintys, čia buvo skaitomi „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pranešimai, šiose laidose nuskambėjo ir popiežiaus Jono Pauliaus II pasiryžimas būti „tylos Bažnyčios“ balsu. Pasak ganytojo, velionis dvasininkas V. Kazlauskas savo giliose ir turiningose laidose, kurias nuolat siekė nutildyti sovietinė KGB, žadino tikėjimą ir viltį, kad pavergimas neamžinas. Dėl to, arkivyskupo žodžiais, garbingasis dvasininkas, rūpinęsis Bažnyčios laisve ir jos ateitimi, o paskutiniuosius dešimtmečius atidavęs silpniausiems, užsitarnavo būti vadinamas prisikėlimo šaukliu ir yra pavyzdys, kaip kunigystės kelyje gali būti įprasminamas žmogaus gyvenimas.

Amžinojo poilsio mons. Vytautas Kazlauskas atgulė Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje greta čia palaidoto prel. Mykolo Krupavičiaus, kurio 1922 metų Lietuvos agrarinę reformą Bažnyčios socialinio mokymo atžvilgiu buvo įvertinęs 1950 metais Romoje apgintoje daktaro disertacijoje.

Prie kapo duobės velionio gimtosios Vilkaviškio vyskupijos vardu tartame atsisveikinimo žodyje Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC priminė prasmingą mons. V. Kazlausko gyvenimo kelią, kuriame jis nesukaupė turtų, tačiau išsiskyrė nesavanaudiškumu, kuklumu, tarnavimu kitiems, gailestingumu ir užuojauta kiekvienam, ypač našlaičiams ir beglobiams vaikams. Kan. Donatas Jasulaitis perskaitė Italijos tarptautinės vaikų kaimų organizacijos SOS Kinderdorf International atsisveikinimo su mons. V. Kazlausku laišką.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 40 90 25  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt