Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:

Sekmadienį, birželio 13 d. visus kviečiame į Šv. Antano atlaidus. Votyva – 10 val., suma - 12 val. Po sumos – procesija.

 

PARAPIJOS GYVENIMAS

Vargonininkė ir varpininkė - Marija Vaitekūnienė
Tel. (428) 50258
M. tel. (613) 63456

Gim. 1935 10 12, Kauno apskr. Vilkijos miestelyje. 1953 metais baigė Seredžiaus vidurinę mokyklą ir privačiai mokėsi groti vaqrgonais. 1956 metais ištekėjo, augino vaikus. 1965 metais persikėlė gyventi į Ariogalą. Vargonininkavo Girkalnio bažnyčioje. 1971 metais perėjo vargonininkauti į Nemakščių bažnyčią. Nuo 1983 m. pakvietus tuometiniam Ariogalos parapijos klebonui kun. J. Kazlauskui, pradėjo vargoninkauti Ariogalos bažnyčioje. 1994 metais dėstė tikybą Ariogalos pradinėje mokykloje.

Zakristijonas-Arnoldas Kaminskas
Tel. (428) 50355
M. tel. (621) 98669

Gim. 1989 m. kovo 11 dieną Kaune. 1989 m. rugpjūčio 26 d. buvo pakrikštytas Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. 1996 m. pradėjo lankyti Ariogalos pradinę mokyklą. 2000 m. pradėjo lankyti Ariogalos vidurinę mokyklą. 2001 m. birželio 17 d. priėmė Ariogalos bažnyčioje pirmąją šv. Komuniją. 2003 m. spalio 12 d. Ariogalos bažnyčioje priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Nuo 2001 m. pradėjo lankytis bažnyčioje dažniau, buvo patarnautoju ir klapčiuku. Nuo 2004 m. gegužės 3 d. paskirtas zakristijonu.

 

Bažnyčios ūkvedys - Pranciškus Ranauskas
Tel. (428) 50265
M. tel. (656) 31957

 

 

 

 

Šventoriaus tvarkytoja - Elena Legeckienė

Bažnyčios choras

Bažnyčios chore ir šiandien gieda beveik visi senbuviai ir keletas naujų choristų. Ariogalos choras susideda iš 7 sopranų, 7 altų, 5 tenorų ir 3 bosų. Repeticijos vyksta vieną kartą savaitėje. Šis choras susibūrė 1983 metais prie tuometinio Ariogalos parapijos klebono kun. J.Kazlausko.

 1. Donatas Adomaitis
 2. Alfonsas Adomaitis
 3. Tomas Ambutas
 4. Zita Bitvinskienė
 5. Steponas Daujotas
 6. Angelė Grigaliūnienė
 7. Anicetas Krikštanas
 8. Angelė Krikštanienė
 9. Genutė Kringelienė
 10. Elena Legeckienė
 11. Vladislovas Paulavičius
 12. Stefanija Prokopimienė
 13. Česlovas Raziulis
 14. Stasė Rimkienė
 15. Bronė Sabaliauskienė
 16. Genutė Skamarakienė
 17. Danguolė Skirmantienė
 18. Onutė Stasaitienė
 19. Elena Vaičienė
 20. Zuzana Vainorienė
 21. Teresė Vaitekūnaitė
 22. Olga Valiušienė

Caritas

Vadovė - Elena Vaičiulienė
M. tel. 614 43005

Gim. 1937 m. balandžio 15 d. Kėdainių raj., valstiečių šeimoje. Mokėsi Šaukoto mokykloje, vėliau Kauno kooperacijos technikume. Vėliau dirbo Ariogaloje prekių žinove, sandėlininke, vedėja. Užaugino dukrą ir du sūnus. Nuo vaikystės Elena Vaičiulienė yra praktikuojanti katalikė, paslaugi ir rūpestinga artimui, darbšti ir reikli savo pareigose.

Visoje Lietuvoje Caritas teikia įvairias socialines, medicinines, konsultacines paslaugas socialiai remtiniems visuomenės nariams; veikia platus tinklas labdaros valgyklų, vaistinių, slaugos, gydymo ir globos įstaigų, kurias Caritas išlaiko savarankiškai arba bendradarbiaudamas su savivaldybėmis, vyskupijų ir parapijų struktūromis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Parapijos Carite darbuojasi 18 savanorių.

Nr. Parapijos Caritas savanoriai
Gimimo metai
1.
Vanda Alijauskienė
1927 m.
2.
Genė Arštikienė
1924 m.
3.
Aldona Balčaitienė
1932 m.
4.
Kazimiera Bukauskienė
1930 m.
5.
Antanina Danauskienė
1943 m.
6.
Izabelė Getautienė
1932 m.
7. Pranciška Lukminienė
1929 m.
8. Vladislovas Paulavičius
1934 m.
9. Dalia Petkevičienė
1962 m.
10.
Stasė Petraitienė
1950 m.
11.
Eugenija Poškienė
1938 m.
12. Marytė Ročkuvienė
1934 m.
13.
Zofija Saltonienė
1938 m.
14.
Pranciška Skirmantienė
1937 m.
15.
Zosė Stučinskienė
1926 m.
16. Vitalija Tymonienė
1952 m.
17.
Elena Vaičiulienė
1937 m.
18. Olga Valiušienė
1933 m.

Jaunimas

Ariogalos Šv. arkang. Mykolo parapijoje yra jaunimo grupė. Ji aktyviai dalyvauja bažnyčios gyvenime. Mergaitės Marija Vaitekūnaitė ir Milda Gadliauskaitė kiekvieną sekmadienį Šv. Mišių metu Žodžio liturgijoje gieda psalmę ir posmelį prieš Evangeliją. Arnoldas Kaminskas Šv. Mišių metu Žodžio liturgijoje skaito I-ąjį, o Donata Dunauskaitė II-ąjį skaitinį. Kęstutis Sturys šv. Mišių metu Žodžio liturgijoje skaito Visuotinę maldą, o Linas Velička ir Ernestas Grinkas patarnauja prie altoriaus. Valdemaras Žiaukas atlieka zakristijono pareigas.

Atliepiamosios psalmės giedotojos


 

Gyvojo Rožinio grupė

Vadovė - Zosė Stučinskienė
Tel. (428) 50147

Gim. 1926 m. Šaravų km. Josvainių parapijoje. Atvykusi gyventi į Ariogalą nuo 1981 m. buvo pakviesta į Gyvojo Rožinio kalbėtojų būrelį. 1997 m. sunkiai susirgus būrelio vadovei A. Ubagevičienei buvo išrinkta gyvojo Rožinio kalbėtojų būrelio vadove. Savo pareigas atlieka sąžiningai ir nuolat pritraukia į būrelį naujų narių.

Šiuo metu Gyvojo rožinio grupė turi 105 narius.

Parapijos rėmėjas Antanas Siudikas
Tel. (686) 31710

Gim. 1934 07 26 Gudžiūnų parapijoje, Kėdainių rajone. Baigė Vilniaus žemės ūkio technikumą ir Lietuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1961 m. dirbo Ariogalos melioracijos mašinų stoties direktoriumi, dabar yra AB "Raseinių melioracija" generalinis direktorius. Yra išrinktas Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos nariu ir priklauso ekonomikos sekcijai.

Parapijos rėmėjas Albinas - Mykolas Daugiala
Tel. (687) 86337, (428) 70736

Gim. 1942 01 02 Baisiogaloje. Baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1965 m. dirba AB "Raseinių statyba" generaliniu direktoriumi. Visuomet geranoriškai remia bažnyčią ir aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime.

 

 

Parapijietis poetas Antanas Kišonas

Antanas Krišonas skaito savo eilesAntanas Kišonas gimė prieš 70 metų (1933 07 07 ) dabartiniame Butkiškės kaime, Raseinių raj. Tada jis vadinosi Kunigiškių kaimu, iš kurio yra išlikusi vienintelė troba už tvenkinio, kaimo centre. Kur dabar gyvenvietė, buvo ariami laukai. Antanas Kišonas nuo vaikystės dienų augo katalikiškoje šeimoje.

Savo poetinę veiklą pradėjo dar Ariogalos vidurinėje mokykloje. Pirmąjį eilėraštį parašė 1948 metais. Baigęs studijas Kaune visą gyvenimą dirbo agronomu. Patraukli Padubysio gamta, gyvas bendravimas su žmonėmis jį nuolat skatino savo mintis išsakyti poetine kalba. Eiliuotus posmus rašo ir iki šiolei.

Šiuo metu yra Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos Pastoracinės tarybos ir sinodinės grupės narys. Aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime. Poetines eiles skaito įvairiuose susitikimuose ir renginiuose.

Tėvo dienos proga savo kūrybos eilėrasčius skaitė po šv. Mišių aukos Ariogalos parapijos kapinių koplyčioje.

Pagerbiant mirusiuosius Visų Šventųjų dieną po Votyvos Ariogalos bažnyčioje rimties ir susikaupimo metą išreiškė savo poezijos posmais.

Antanas Kišonas

Mirusiųjų miestas

Gėlės, antkapiai, paminklai, kryžiai,
Čia gatvių nėra, čia takeliai yra.
Miestas tų, kur išėję negrįžo,
Kur motina žemė vienodai yra.

Už tvoros vis gyvenimas verda,
Už tvoros juokas, džiaugsmas, kančia.
Čia, kai į akmenį iškala vardą,
Esi pilnateisis gyventojas čia.

Kas gėlę sodina, žolę išrauna,
Aplanko retai ir dažnai.
Visi čia ir senas ir jaunas,
Atėję gyvent amžinai.

Čia miestas, kur rymo tik kryžiai.
Dienos ir nakties čia nėra.
Išėjo visi - nei vienas negrįžo.
Čia motina žemė - visiems ji gera.

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2004 06 08
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija