Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Knyga ir klubas "Atgaiva"

Kai lietuvių tauta minėjo Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Savivaldybės viešosios bibliotekos Ariogalos filiale įvyko ariogališkio literato Vytauto Šulskio knygos „Neuž­mirštuolė", išleistos praėjusių metų pabaigoje, pristatymas.
 
Vietos literatas Antanas Kišonas, padeklamavęs K. Donelaičio ištrauką iš „Metų" –„Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą...", tuojau pat šiuos žodžius, skirda­mas juos V. Šulskiui, perfrazavo ir knygos pristatymą perleido iš Kėdainių rajono Pernaravos at­vykusiems svečiams. Vytautas ten gimė, mokėsi Pernaravos pradžios mokykloje. Todėl nuo Pernaravos į knygos pristatymą atvyko ištisas būrys Vytauto ger­bėjų ir šiaip knygos mylėtojų: mokytojos, mokiniai, praeityje buvę Vytauto kaimynai, bendra­moksliai...
 
Iš pernaraviečių lūpų išgir­dome labai šiltų žodžių apie Vytautą Šulskį ir kaip apie žmo­gų, ir kaip savyje nešiojantį poetinę sielą. Pranešimo intar­puose pernaraviškis Tadas įtai­giai skaitė Vytauto apsakymų ištraukas, jo prisiminimus iš vaikystės dienų. Muzikinį foną pranešimui suteikė pernaravietės Rita ir Karolina. Ne vienas V. Šulskio eilėraštis („Orfėjas", „Plaštakilė", „Mokyklėlė" ir kt.) šių dainininkių lūpomis virto ro­mansais.
 
Jaudinančius žodžius apie Vytautą išsakė Julija Kirkilienė ir Petras Vaičiulis. Abu buvo V. Šulskio mokiniai, kai Vytautas lietu­vių kalbos ir li­teratūros mokė Skuodo rajono Šačių vidurinė­je mokykloje. Šiuo metu Julija dirba Elektrėnų laikraščio redak­tore, o Petras, gyvenantis Kau­ne, yra garsus fotomenininkas. Beje, Julijos pas­tangomis ir buvo išleista V. Šuls­kio knyga „Neužmirštuolė".
 
Iš Palangos į V. Šulskio kny­gos pristatymą nepatingėjo atvykti kaimynystėje gimusi ir augusi Marytė Jurgaitytė – Žiūraitienė. Ji yra dirbusi Ariogalos ir Tauragės bibliotekose, Klaipė­dos EB ekskursijų vadove. Šiuo metu yra pensininkė ir gyvena Palangoje.
 
Pristatyme dalyvavo ir Vytau­to bendramokslis gimnazijoje menotyrininkas Aleksandras Puidokas. Vytautas buvo pirmosios, o Aleksandras – antrosios abitū­ros laidos, bet juos jau tada si­ejo dvasiniai ryšiai. A. Puidokas organizavo ir pirmųjų Vytauto iš­leistų knygų apipavidalinimą.
 
Kad V. Šulskio knygos „Ne­užmirštuolė" pristatyme taip gausiai dalyvavo gabių žmonių, nieko nuostabaus. Juk Vytautą jau galime vadinti ne tik litera­tu, bet ir rašytoju. Tai rodo ir jo sukrautas literatūrinis kraitis. Jis jau yra išleidęs knygą „Ap­ie žmones" (1995), „Requiem" (2002), „Dubysos šaltinis" (2004), „Ariogalos mažoji en­ciklopedija" (2005), „Mūsų kie­mas" (2005) ir kt.
 
Pristatyme V. Šulskis, tarda­mas baigiamąjį žodį, prisiminė įdomias žmonių istorijas, paskirdamas jiems eiliuotus posmus, širdingai dėkojo pernaraviečiams už tokį prasmingą knygos pristatymą, į pristatymą atvykusiems savo tėviškės kai­mynams, bendramoksliams, buvusiems savo mokiniams ir visiems literatūros mylėtojams.
 
Knygos pristatymo valandą užbaigė tautodailininkų „So­džius" narė, ariogalietė Elvyra Vaštakienė, kuri, pritardama gitara, sudainavo porą mielų dainų.
 
Kadangi Ariogalos parapijos klebonas  kun. G. Jankauskas renginyje dėl objektyvių priežasčių dalyvauti negalėjo, tai jis perdavė sveikinimo laišką, skirtą knygos autoriui, kuris ir buvo tame renginyje perskaitytas.
 
Po knygos pristatymo įvyko Ariogalos zonos literatų klubo steigiamasis susirinkimas. Da­lyvauti klubo veikloje pareiškė norą per 15 asmenų, daugiau ar mažiau bandančių kūrybinę plunksną. Kilo ginčas dėl klubo pavadinimo. Dauguma norėjo pavadinti „Dubysos" vardu, bet toks klubas yra Raseiniuose. Pagaliau, buvo nu­tarta klubą pavadinti „Atgaiva". Klubo pirmininku vienbal­siai išrinktas Antanas Kišonas.
 
Steponas Miltenis

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija