Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Per titulinius atlaidus įprasmino klebonavimo 10-metį

Rug­sė­jo 30 die­ną, sek­ma­die­nį, Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je bu­vo šven­čia­mi ti­tu­li­niai at­lai­dai. Su­mos šv. Mi­šias au­ko­jo kan. doc. dr. Ro­ber­tas Pu­ke­nis. Pa­moks­le jis kal­bė­jo apie Die­vo pa­siun­ti­nius an­ge­lus ir sa­kė, kad daž­nas sa­vo gy­ve­ni­me esa­me pa­ju­tę jų įsi­ki­ši­mą.
 
Sve­čias at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog tar­si an­ge­lai yra mū­sų tė­vai, to­dėl šių die­nų gy­ve­ni­me la­bai svar­bus tė­vų pa­vyz­dys vai­kams ug­dy­ti. Jei tė­vai ne­ver­tins baž­ny­čios, tai ir vai­kai už­augs be Die­vo, be są­ži­nės, ne­tu­rės nie­ko šven­to. „Ar tai ne­bus pra­ras­to­ji kar­ta?“ – klau­sė ka­nau­nin­kas ir kvie­tė pa­si­steng­ti, kad sek­ma­die­nis vi­siems bū­tų šven­tė, o kai Die­vas gy­ve­ni­mui va­do­vaus, iš­ei­si­me iš kri­zių. Kan. R. Pu­ke­nis sa­kė, kad iš­gy­ve­na­me ne po­li­ti­nę, o mo­ra­li­nę kri­zę, ir pri­mi­nė 1918 me­tais Lie­tu­vą kū­ru­sio di­plo­ma­to Pet­ro Kli­mo min­tis, esą ta­da bu­vo la­bai bran­gi­na­ma tai, už ką ko­vo­ta, kad ne­ga­lė­jo pa­da­ry­ti nė ma­žiau­sio ne­tak­to. „Jei da­bar­ti­nė­je po­li­ti­ko­je bū­tų bent 12 ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos žmo­nių, mū­sų vals­ty­bė pa­da­ry­tų ste­buk­lą kaip 1918–1940 me­tais“, – sa­kė kan. R. Pu­ke­nis, vi­sus ra­gin­da­mas jaus­ti sa­vy­je Lie­tu­vą ir tvar­ky­ti gy­ve­ni­mą kaip jos šei­mi­nin­kams.
 
Po šv. Mi­šių kle­bo­nas kun. Gin­tau­tas Jan­kaus­kas pa­skel­bė, kad įpras­min­da­mas sa­vo kle­bo­na­vi­mo šio­je pa­ra­pi­jo­je 10-me­tį, nu­spren­dė baž­ny­čios šven­to­riu­je pa­sta­ty­ti kry­žių, ir dė­ko­jo vi­siems, pa­dė­ju­siems įgy­ven­din­ti šią idė­ją. Kle­bo­nas įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­nė­les Al­fre­dui Ma­sai­čiui, Jo­nui Nor­kui, Jo­nui Ma­sels­kiui, Kęs­tu­čiui Mon­gir­dui, Žyd­rū­nui Ven­kui.
 
Ypa­tin­gos pa­dė­kos nu­si­pel­nė kry­žiaus au­to­rius ute­niš­kis skulp­to­rius Pra­nas Ka­ziū­nas, pats jį at­ve­žęs ir pa­dė­jęs pa­sta­ty­ti. Jis su­si­rin­ku­sie­siems pa­sa­kė, kad ar ti­kin­tis, ar ne­ti­kin­tis žmo­gus, tu­ri bū­ti prie kry­žiaus, o ne­ti­kin­tis šių die­nų vi­suo­me­nė­je yra tas, ku­ris ne­my­li sa­vo tė­vų, se­ne­lių ir pro­se­ne­lių, pats sa­vęs ir sa­vo tė­vy­nės.
 
Sei­mo na­rys Ed­mun­das Jo­ny­la pa­dė­ko­jo kle­bo­nui, kad jo rū­pes­čiu baž­ny­čia ta­po vi­sų mei­lės, vil­ties ir ben­drys­tės na­mais. Pa­dė­kos žo­džius kle­bo­nui ta­rė ir Ario­ga­los mies­to se­niū­nė Re­na­ta Alek­sie­jie­nė. Pas­kui vi­si su­gie­do­jo „Lie­tu­va bran­gi“ ir iš­ėjo į baž­ny­čios šven­to­rių, kur kan. R. Pu­ke­nis ir kun. G. Jan­kaus­kas pa­šven­ti­no P. Ka­zi­ū­no pa­ga­min­tą kry­žių. Kan. R. Pu­ke­nis pa­lin­kė­jo, kad jis bū­tų mei­lės Die­vui ir žmo­nėms sim­bo­liu. Ke­le­tą sa­vo kū­ry­bos pos­mų pa­skai­tė gy­dy­to­jas ir po­etas Juo­zas Mic­ke­vi­čius, o Ario­ga­los gim­na­zi­jos ti­ky­bos mo­ky­to­ja Lai­mu­tė Ne­ver­daus­kie­nė su jau­ni­mo gru­pe pa­gar­bą Die­vui iš­reiš­kė gies­me.
 
Šven­to­riu­je sto­vin­tis nau­ja­sis kry­žius yra ne pir­ma­sis dar­bas, ku­rį at­lik­ti ki­lo idė­ja kun. G. Jan­kaus­kui. Dar 2004 me­tais per ti­tu­li­nius at­lai­dus kun. prof. dr. Ar­vy­das Žy­gas šven­to­riu­je pa­šven­ti­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo kop­lyt­stul­pį, ku­rį ra­sei­niš­kis me­džio dro­žė­jas Ri­čar­das Ra­ma­naus­kas iš­dro­žė iš ša­lia kle­bo­ni­jos ūki­nio pa­sta­to au­gu­sio ąžuo­lo, ku­rį dėl sau­gu­mo te­ko nu­pjau­ti. Idė­ja pa­sta­ty­ti Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo kop­lyt­stul­pį kle­bo­nui ki­lo to­dėl, kad Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios di­dy­sis al­to­rius, po 1930 me­tų at­kel­tas iš Kau­no Šv. Mi­ka­lo­jaus baž­ny­čios, ne­at­spin­di Ario­ga­los baž­ny­čios ti­tu­lo.
 
2008 me­tais, mi­nint Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­reiš­ki­mo Ši­lu­vo­je 400-ąsias me­ti­nes, kle­bo­nui ki­lo idė­ja pa­sta­ty­ti kop­lyt­stul­pį prie au­to­ma­gist­ra­lės Vilnius–Klaipėda, ša­lia Gė­lu­vos gy­ven­vie­tės. 9 m aukš­čio kop­lyt­stul­pį iš­dro­žęs Bru­no­nas Mar­ge­vi­čius jį pa­puo­šė Ro­ži­nio ap­juos­tu Lie­tu­vos že­mė­la­piu.
 
Bet be­ne di­džiau­sias kle­bo­no kun. G. Jan­kaus­ko rū­pes­tis yra Pa­ra­pi­jos na­mų sta­ty­ba. Kai ku­ni­gas at­vy­ko į Ario­ga­lą, prie kle­bo­ni­jos ra­do ap­griu­vu­sį ūki­nį pa­sta­tą, ku­rį te­ko nu­griau­ti. Ka­dan­gi pa­ra­pi­jie­čiai ne­tu­rė­jo kur su­si­rink­ti pa­ben­drau­ti, pir­miau­sia prie baž­ny­čios esan­čia­me pa­sta­te kle­bo­nas pa­si­rū­pi­no įreng­ti ne­di­de­lę sa­lę, ku­rio­je ga­li­ma ir sta­lo te­ni­są pa­žais­ti. Čia ir pats kle­bo­nas su jau­ni­mu žai­džia, kar­tais net iki iš­nak­tų.
 
2003 me­tais ar­chy­vuo­se pra­dė­jo ieš­ko­ti do­ku­men­tų, įro­dan­čių, jog 1954 me­tais tuo­me­ti­nė val­džia sky­rė 15 arų že­mės pa­ra­pi­jos reik­mėms. Tik Kau­no ap­skri­ties ar­chy­ve to­kį do­ku­men­tą pa­vy­ko ras­ti. Bet že­mės prie kle­bo­ni­jos jau be­li­ko 12,8 arų, nes ap­link esan­ti bu­vo ati­duo­ta ki­tiems. Šia­me skly­pe 2007 m. va­sa­rio 5 die­ną gau­tas lei­di­mas sta­ty­ti 400 kvad­ra­ti­nių met­rų dvie­jų aukš­tų Pa­ra­pi­jos na­mus. Jų kai­na pa­gal są­ma­tą 1,06 mln. li­tų. Pa­ma­tus 2007 m. ba­lan­džio 2 d. pa­šven­ti­no Ra­sei­nių de­ka­nas kun. Juo­zas Kak­ne­vi­čius. Dar­bus at­lie­ka UAB „Ra­sei­nių sta­ty­ba“. 2008 me­tais, už­den­gus sto­gą, dėl lė­šų sto­kos dar­bus te­ko nu­trauk­ti.
 
Tik šį pa­va­sa­rį sta­ty­ba bu­vo at­nau­jin­ta, maž­daug pu­sė dar­bų yra pa­da­ry­ta, o ka­dan­gi įreng­tas ge­o­ter­mi­nis šil­dy­mas, kle­bo­nas jau ža­da žie­mo­ti nau­ja­me pa­sta­te. Čia pir­miau­sia įrengs du kam­ba­rius ir vir­tu­vę, o pas­kui pa­gal ga­li­my­bes at­liks ir ki­tus dar­bus: įrengs kle­bo­ni­jos raš­ti­nę, sa­lę, tu­a­le­tus svei­kiems ir ne­įga­lie­siems. Nau­jas pa­sta­tas bus ski­ria­mas ne tik kle­bo­ni­jai, bet ir re­li­gi­nio, kul­tū­ri­nio, me­ni­nio bei ki­to­kio po­bū­džio ren­gi­niams. Be­je, sta­ty­bos pra­džio­je 250 tūkst. li­tų jo sta­ty­bai sky­rė Ge­di­mi­no Kir­ki­lo va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė, 70 tūkst. li­tų – Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ri­ja, o ki­tas lė­šas au­ko­ja įvai­rios šio kraš­to ben­dro­vės, at­ski­ri rė­mė­jai. Lė­šų trūks­ta, bet lai­mė, kad sta­ty­bi­nin­kai dir­ba sko­lon ir tuoj pat už­mo­kė­ti ne­rei­ka­lau­ja. Kle­bo­nas ti­ki­si, kad ne­tru­kus pa­ra­pi­ja ga­lės džiaug­tis Pa­ra­pi­jos na­mais, o ta­da bus kur rink­tis ne tik pa­ra­pi­jie­čiams, bet ir tra­di­ci­nių Ario­ga­los są­skry­džių da­ly­viams, į Ši­lu­vą vyks­tan­tiems mal­di­nin­kams. Se­ną­jį kle­bo­ni­jos pa­sta­tą ke­ti­na­ma nu­griau­ti.
 
Kun. G. Jan­kaus­kas anks­čiau yra kle­bo­na­vęs Ra­sei­niuo­se ir Se­re­džiu­je. Ten ir­gi nu­vei­kė ne­ma­žai dar­bų, ku­riais ir da­bar džiau­gia­si bu­vę pa­ra­pi­jie­čiai. Bū­da­mas fi­zi­kas (prieš se­mi­na­ri­ją bai­gė Šiau­lių pe­da­go­gi­nį ins­ti­tu­tą ir įgi­jo fi­zi­kos mo­ky­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją), daug iš­ma­no apie kom­piu­te­rius, tvar­ko pa­ra­pi­jos in­ter­ne­to sve­tai­nę, ku­rio­je yra daug in­for­ma­ci­jos apie jo­je vy­ku­sius ren­gi­nius ir pa­ties klebono  nuo­trau­kų. Ario­ga­los pa­ra­pi­jie­čiai iš ka­lė­do­jan­čio kle­bo­no kas­met gau­na do­va­nų – pa­ra­pi­jos ka­len­do­rių, ku­ria­me ir­gi skel­bia­ma daug iliust­ruo­tos in­for­ma­ci­jos. Į baž­ny­čio­je vyk­sian­čius ren­gi­nius kle­bo­nas pa­ra­pi­jie­čius kvie­čia iš­siųsdamas ži­nu­tes į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, to­dėl šį kar­tą per ti­tu­li­nius at­lai­dus jų at­ėjo dau­giau.
 
Ro­mas BACEVIČIUS
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija