Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

IŠKILMINGA PARAPIJOS ŠVENTĖ

 
Ariogalos klebono Gintauto Jankausko kunigystės 30-metis sutapo su triguba švente
 
Birželio pirmoji Ariogalos parapijos tikintiesiems tapo triguba švente, kurią vainikavo jų klebono kun. Gintauto Jankausko kunigystės 30-ojo jubiliejaus paminėjimas.
 
Tą dieną Ariogalos parapijoje vyko pirmieji parapijos atlaidai – Viešpaties Žengimo į dangų diena, buvo paminėta Tėvo diena, o didelis būrys vaikų priėmė pirmąją šv. Komuniją.
 
Trigubą šventę  Ariogalos parapijoje vainikavo jos klebono G.Jankausko kunigystės 30-mečio paminėjimas. Pasveikinti kleboną atvyko ir Seimo narys Edmundas Jonyla. Daug gražių žodžių Klebonui tarė ir kiti jį sveikinti susirinkę žmonės.
 
Padėkojęs už sveikinimus klebonas G. Jankauskas pristatė knygą „Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapija“, kurią išleido norėdamas įprasminti ir savo kunigystės 30-ąsias metines, ir 12 metų tarnystę Ariogalos parapijos tikintiesiems.
 
 
Palinkėjo žengti tikėjimo keliu
 
 
Į birželio pirmąją Ariogalos parapijoje vykusią šventę susirinko gausus parapijiečių, vaikų ir svečių būrys.
 
Dėl bažnyčios presbiterijoje vykstančio remonto šv. Mišios buvo aukojamos prie šoninio Švč. Jėzaus Širdies altoriaus.
 
Prie šio altoriaus Klebonas atvedė gausų būrį priimti pirmąją šv. Komuniją pasiruošusių vaikų.
 
Vaikai susikaupę, spindinčiomis akimis laukė, kada į savo širdelę įsileis Kristų. Klebonas pabrėžė, kad tai tik pirmieji žingsniai tikėjimo keliu. Vaikai ir toliau turės juo eiti, gilinti savo žinias, dalyvauti šv. Mišiose ir Bažnyčios gyvenime.
 
Į bažnyčią susirinkę tikintieji pasimeldė į šv. Dvasią, kad ji juos visus ir vaikus lydėtų gyvenimo kelyje, savo šviesa apšviestų jų širdis ir mintis.
 
Per Žodžio liturgiją vaikai skaitė Visuotinę maldą.
 
 
Aiškino tikėjimo tiesų svarbą
 
 
Per šventinį pamokslą Klebonas aiškino apie tikėjimo tiesų svarbą mūsų dvasiniam gyvenimui.
 
Besiruošiantiems pirmajai šv. Komunijai buvo priminta, kad jie visada turi bendrauti su gyvuoju Dievu per maldą ir gerus darbus, stropiai mokytis, klausyti tėvelių ir mokytojų, neskriausti silpnesnių už save, jiems padėti,  ypač seneliams ir ligoniams.
 
„Šeštinės – tai Kristaus Žengimo į dangų šventė.
 
Keturiasdešimtą dieną po Prisikėlimo iš numirusių Kristus savo valia įžengė į dangų. Jis paliko savuosius, kurie buvo pasaulyje ir nuėjo į dangiškąją garbę pas savo Tėvą visagalį Dievą. Iš ten jis vėl ateis Atpirkimo užbaigti.
 
Jėzaus Kristaus Žengimas į dangų – tai triumfo žygis. Danguje Kristus įžengė į sostą Dievo Tėvo dešinėje.
 
Be dangiškojo Tėvo mes visi turime ir savo prigimtinį tėvą. Privalome tėvą globoti, mylėti, klausyti ir būti iš širdies dėkingi. Tėvą gerbiame kai jį branginame, esame nuolankūs, mandagiai ir kukliai elgiamės, nesigėdijame Jo ir nepiktžodžiaujame“, - per pamokslą sakė Klebonas.
 
 
Palinkėjo tapti tikrais katalikais
 
 
Po Žodžio liturgijos Klebonas aukojo šv. Mišias, per kurias buvo meldžiamasi už vaikus, parapiją.
 
Šventę papuošė graži šventinė procesija - po šv. Kryžiumi ir vėliavomis žengė poromis išsirikiavę vaikučiai, kaip angelai pasipuošę šventiniais šviesiais rūbais, džiugūs, išdidūs, jie įsijungė į tikinčiųjų šeimą.
 
Po procesijos vyko Švč. Sakramento adoracija.
 
Po Švč. Sakramento adoracijos ir Švč. Jėzaus Širdies litanijos gerb. Klebonas padėkojo visiems susirinkusiems, palinkėjo vaikučiams toliau gražiai žengti tikėjimo keliu, kad taptų tikrais katalikais.
 
Klebonas nuoširdžiai padėkojo tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei už didelį ir gražų darbą ruošiant pirmajai šv. Komunijai tokį didelį būrį vaikučių.
 
 
Padėkojo Seimo nariui
 
 
Į bažnyčią susirinkusiems tikintiesiems Klebonas pristatė savo darbo 30-ojo jubiliejaus proga išleistą knygelę „Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija“ ir rekomendavo ją įsigyti.
 
Šiame leidinyje gausu istorinės medžiagos apie parapijos bažnyčią, bažnyčios išorės ir vidaus ypatumus. Be to knygelė iliustruota išraiškingomis nuotraukomis.
 
Leidinį pristatęs Klebonas padėkojo jo rėmėjams. Nuoširdžiai padėkota ir šiose iškilmėse dalyvavusiam Seimo nariui E. Jonylai, kuris ne tik parėmė šios knygelės leidybą, bet ir daug prisidėjo prie bažnyčios remonto darbų.
 
Kunigystės 30-ojo jubiliejaus proga sveikindamas gerb. Kleboną Seimo narys E. Jonyla pažymėjo, kad malonu vėl sveikinti tokį žymų ir žinomą ne tik Ariogalos parapijoje, Raseinių rajone, bet ir kituose rajonuose žmogų kaip klebonas G. Jankauskas.
 
„Visuomet malonu bendrauti su tokiu kukliu, paprastu, bet kartu ir didžiu žmogumi. Tai visapusiškai išsilavinęs, apsiskaitęs, mokantis bendrauti su jaunu ir senu, paprastu ir išsilavinusiu miesto ar kaimo žmogumi“, - taip apie kleboną G.Jankauską atsiliepė jį sveikinęs Seimo narys E.Jonyla.
 
Seimo narys jubiliatui palinkėjo daug gerų sumanymų ir darbų, kantrybės, ištvermės, visokeriopos sėkmės ir sveikatos.
 
 
Tikybos mokytoja jubiliatui skyrė dainą
 
 
Kleboną nuoširdžiai pasveikinusi Ariogalos miesto seniūnė Renata Aleksiejienė, savo gražiausius palinkėjimus praturtino eilėmis.
 
Trisdešimtojo kunigystės jubiliejaus proga Ariogalos klebonas sulaukė ir Raseinių rajono savivaldybės, Raseinių rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus,  bei Ariogalos gimnazijos atstovų sveikinimų.
 
Kleboną sveikino Ariogalos bažnyčios Sumos choras, Caritas atstovės, o tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė su savo mokiniais jubiliatui skyrė dainą.
 
 
Sulaukė ir kolegų sveikinimų
 
 
 
Gražių žodžių savo klebonui negailėjo ir parapijiečiai. Jie džiaugėsi, kad savo pašaukimą tarnauti Dievui atradęs klebonas G. Jankauskas jį panaudoja teikdamas žmonėms džiaugsmą.
 
Kalbėdami apie Kleboną parapijiečiai pabrėžė jo veržlumą, gėrio skleidimą, o taip pat ir kūrybingumą bei atkaklumą, kurių prireikia tvarkant internetinę parapijos svetainę, leidžiant įvairius Ariogalos parapiją garsinančius leidinius bei kalendorius.
 
Kleboną G. Jankauską su gražiu jubiliejumi pasveikino bei dar ilgų tarnystės Dievui metų palinkėjo kartu su juo šv. Mišias aukojęs kanauninkas Vytautas Masys.
 
 
Rūpinasi jaunosios kartos ugdymu
 
 
Prieš trisdešimt metų kunigystės įžadus davęs, o 2002 metais  Ariogalos ir Lesčių parapijų klebonu paskirtas kunigas G.Jankauskas parapijiečius papirko savo paprastumu, dvasingumu ir nesavanaudiškumu.
 
Klebonas yra dažnas svečias Ariogalos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje.
 
Ypač didelį dėmesį klebonas G. Jankauskas skiria jaunosios kartos ugdymui. Jis glaudžiai bendradarbiauja su Ariogalos gimnazijos pedagogais, rūpinasi ne tik doroviniu bet ir fiziniu mokinių ugdymu – parapijos namuose rengia stalo teniso treniruotes.
 
Gal todėl norinčiųjų padėkoti klebonui už gerus darbus į bažnyčią susirinko toks gausus būrys.
 
Marta Kaltenienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija