Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Dievo namams Ariogaloje-600 metų

Tikrosios tiesos pilnatvę galima rasti katalikų bažnyčioje – Dievas kiekvienam žmogui duoda ženklų, kad šis gali įtikėti ir gauti amžinojo gyvenimo dovaną. Dievas trokšta absoliučios žmogaus ištikimybės, šalia jo negali būti jokio stabo, jokios tarnystės kam nors kitam. Jis turi viešpatauti žmonių širdyse ir gyvenimuose. Dievas visada kviečia įsitraukti į jo kūrybos planus, su tikinčiaisiais jis kalba per savo išrinktuosius, per bažnyčią – Dievo namus.
 
Ariogaloje 1416 m. Vytauto Didžiojo rūpesčiu buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Einant šimtmečiams vienas bažnyčias keitė kitos: jos sunykdavo, sudegdavo per karus, neramumus. Tik tikro krikščionio širdyje nesikeitė meilė Dievui prieš du tūkstančius metų prisikėlus Jėzui. Dievas veikia ir šiandien: apvalo nuo nuodėmių ir kelia kiekvieną, kuris yra pasiruošęs atsiliepti į jo meilę, tik reikia įsileisti ją į savo širdį.
 
1939 m. rugsėjo mėnesį Ariogaloje buvo konsekruota dabartinė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Iškilmėse dalyvavo prezidentas Antanas Smetona. 2014 m. iškilmingai buvo paminėtos 75-osios bažnyčios pastatymo metinės, o šio rugsėjo 25 d. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų, mininčių 600-ąsias pirmosios bažnyčios pastatymo metines. Į iškilmes atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Marijampolės r. Sasnavos klebonas Arvydas Liepa. Juos pasitiko gausi tikinčiųjų bendruomenė. Susirinko ne tik ariogališkiai, bet ir aplinkinių kaimų žmonės, atvyko nemažai svečių iš kitų miestų, kurie kažkada Ariogaloje gimė, augo, čia buvo pakrikštyti, tuokėsi. Visus su geraširdiška meile sutiko Ariogalos parapijos kunigas Gintautas Jankauskas, kunigystei atidavęs jau 32, o Ariogalos tikintiesiems – 14 metų.
Šv. mišias aukojo vyskupas J.Kauneckas, kunigai G.Jankauskas ir A.Liepa. Buvo meldžiamasi už parapijos tikinčiuosius, už jų neišsenkančią meilę ir pagalbą bažnyčiai, kad ji būtų šviesi, graži ne tik dvasiškai, bet ir materialiai – nuolat prižiūrima, remontuojama,  o ne naikinama, kaip buvo sovietmečiu. „Kas griauna, naikina bažnyčią, tas naikina save, naikina tautą, net galingiausią imperiją sunaikina“, – per pamokslą kalbėjo vyskupas ir išsakė daug prasmingų, pamokančių žodžių, apgailestavo, kad pasaulyje dar daug smurto, kančių, gal ir todėl, kad pasaulis žavisi ne tomis vertybėmis. Jis priminė, kodėl žlugo Romos imperija – ten buvo garbinamos ne dvasinės vertybės, o besaikės materialinės. Baigdamas pamokslą džiaugėsi, kad ši šventovė švyti šviesiomis spalvomis, gausiai susirinkusių meile jai.
 
Kunigas G.Jankauskas nuoširdų padėkos žodį tarė vyskupui J.Kauneckui, tikinčiųjų bendruomenei, atvykusiems svečiams. Sveikinimus ir linkėjimus lydėjo koncertas: bažnyčios skliautuose skambėjo Ariogalos gimnazijos, Meno mokyklos mokinių, jaunųjų „Giesmelės“ choristų, bažnytinio choro, kapelos „Šaltinėlis“  muzika, dainos, giesmės, švelnūs garsai palietė kiekvieno jausmus (kolektyvų vadovai Džiuljeta Banienė, Jonas Urbonas, Laimutė Neverdauskienė, vargonininkė Marija Vaitekūnienė).
 
Skaitomi poetų Juozo Mickevičiaus, Vytauto Šulskio, Antano Kišono ir Teresės Plisienės sakraliniai posmai vertė susimąstyti, pažvelgti į gyvenimą kitomis akimis, kitokiu jausmu. Nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkas, laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas kunigui G.Jankauskui įteikė keletą poezijos knygų, kuriose daugiausia eilėraščių sakraline tema. Sveikino rajono Savivaldybės meras Algirdas Gricius, l. e. administracijos direktoriaus pareigas Jonas Kurlavičius, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, kiti svečiai ir parapijiečiai.
 
Ariogalos parapijos klebono padėkos buvo įteiktos rinkusiems aukas ir prisidėjusiems prie bažnyčios remonto bei atnaujinimo Aloyzui Sadauskui, Genutei Kringelienei, Elytei Vaičiulienei, Janinai Bitienei, Genei Poškienei, Marijai Vaitekūnienei, Bronei Bendžiuvienei, Jonui Vazgiui ir kitiems. Vyskupas J.Kauneckas ir kunigas G.Jankauskas visiems dėkojo už aukas, maldas, už gražią procesiją, linkėjo sveikatos, Dievo palaimos, kvietė kiekvieną atsiliepti į Jėzaus meilę, atverti širdis Dievui ir žengti į naują gyvenimą su Jėzumi Kristumi ir jo šviesa, globoje su Marija ir Dievo namais – bažnyčia.
Bažnyčios įkūrimo minėjimo iškilmės užbaigtos daina „Lietuva brangi“.
 
Parapijos namuose vyko agapė: prie palaimintų stalų žmonės vaišinosi, bendravo su vyskupu, kunigais, tarpusavyje. Ariogalos „Carito“ giedotojos Alma, Antanina ir Svajūnas dar pradžiugino nuotaikingomis giesmėmis, dainomis.
 
Ariogalos parapijos bendruomenė, parapijos klebonas G.Jankauskas nuoširdžiai dėkoja visiems geros valios žmonėms, rėmėjams: rajono Savivaldybei, Wojdatt labdaros ir paramos fondo direktoriui Mindaugui Aniuliui, UAB „Finėjas“ direktoriui Audriui Zakui, UAB „Dremler“ direktoriui Andriui Pikeliui, Seimo nariui Edmundui Jonylai, UAB „Rimdalė“ direktoriui Rimantui Čeičiui, Vytautui Šulskiui ir kt.
 
Pranas  LAURINAVIČIUS
„Alio Raseiniai”, 2016 09 29, nr. 39 (977)

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija