Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:

Sekmadienį, birželio 13 d. visus kviečiame į Šv. Antano atlaidus. Votyva – 10 val., suma - 12 val. Po sumos – procesija.

 

PASTORACINĖ TARYBA ir SINODO GRUPĖ

II Vatikano santarybos priimtame dekrete apie pasauliečių apaštalavimą yra toks nurodymas: "Vyskupai, klebonai ir visi kiti kunigai bei kunigai vienuoliai teturi prieš akis, kad teisė ir pareiga apaštalauti priklauso visiems tikintiesiems, tiek dvasininkams, tiek ir pasauliečiams ir kad Bažnyčios statyboje taip pat ir pasauliečiams priklauso sava dalis. Todėl tegu broliškai su pasauliečiais dirba Bažnyčioje ir vardan Bažnyčios" (II Vatik. sus. nut. psl. 369, 1968).

Pastorcinė taryba

Kiekvieną mėnesį vyksta pastoracinės tarybos susirinkimai aktualiais parapijos gyvenimo reikalais.

Pirmininkas - klebonas kun. Gintautas Jankauskas.

Pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas - Albertas Valiušis
M. tel. (682) 56988

Gim. 1946 m. kovo 22 d. Auksučių kaime, Šiaulių valsčiuje. 1978 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, dirbo vyr. zootechniku, vėliau rajono ūkio vadovu. 1994 m. buvo išrinktas Ariogalos miesto meru, o nuo 1995 m. seniūnu.

Albertas Valiušis yra praktikuojantis katalikas ir visada geranoriškai padeda spręsti visus parapijoje iškilusius klausimus.

Žmona – Ona Valiušienė, matematikos mokytoja. Sūnus Aidas, programuotojas.

Nr. Pastoracinės tarybos nariai
Gimimo metai
1.
Vanda Alijauskienė
1927 m.
2.
Genė Arštikienė
1924 m.
3.
Aldona Balčaitienė
1932 m.
4.
Kazimiera Bukauskienė
1930 m.
5.
Antanina Danauskienė
1943 m.
6.
Izabelė Getautienė
1932 m.
7.
Gintautas Jankauskas
1953 m.
8.
Antanas Kišonas
1933 m.
9.
Genutė Kringelienė
1942 m.
10.
Pranciška Lukminienė
1929 m.
11.
Laimutė Neverdauskienė
1966 m.
12.
Raimonda Pankienė
1943 m.
13.
Vladislovas Paulavičius
1934 m.
14.
Virgilijus Penkauskas
1959 m.
15.
Dalia Petkevičienė
1962 m.
16.
Stasė Petraitienė
1950 m.
17.
Eugenija Poškienė
1938 m.
18.
Angelė Ranauskienė
1961 m.
19.
Marytė Ročkuvienė
1934 m.
20.
Zofija Saltonienė
1938 m.
21.
Genutė Skamarakienė
1930 m.
22.
Pranciška Skirmantienė
1937 m.
23.
Zosė Stučinskienė
1926 m.
24.
Antanas Siudikas
1934 m.
25.
Vitalija Timonienė
1952 m.
26.
Elena Vaičiulienė
1937 m.
27.
Marijona Vaitiekūnienė
1935 m.
28.
Olga Valiušienė
1933 m.
29.
Albertas Valiušis
1946 m.
30.
Valdemaras Žiaukas
1986 m.


Parapijos Sinodo grupė

Graikų kalbos žodis "sinodas" reiškia ėjimą drauge į tą patį tikslą. Bažnyčia jį apibūdina kaip išrinktų kunigų ir kitų tikinčiųjų susirinkimą, skirtą padėti diecezijos vyskupui, siekiant vyskupijos tikinčiųjų gerovės.

Parapijos Sinodo grupės nariai:

 1. Kun. Gintautas Jankauskas – pirmininkas
 2. Indrė Firavičiūtė
 3. Antanas Kišonas
 4. Genutė Kringelienė
 5. Laimutė Neverdauskienė
 6. Raimonda Pankienė
 7. Virgilijus Penkauskas
 8. Eugenija Poškienė
 9. Angelė Ranauksienė
 10. Genutė Skamarakienė
 11. Zosė Stučinskienė
 12. Antanas Siudikas
 13. Elena Vaičiulienė
 14. Marijona Vaitiekūnienė
 15. Olga Valiušienė
 16. Albertas Valiušis
 17. Valdemaras Žiaukas

Parapijos sinodinė grupė kartu su Kauno arkivyskupijos sinodo generaliniu sekretoriumi kun. A. Grušu 2003 m. gruodžio 7 d. Šiluvos dvasiniame centre vyko Raseinių dekanato parapijų sinodinių grupių susitikimas su Kauno arkivyskupijos sinodo generaliniu sekretoriumi kun. Adolfu Grušu. Dalyvavo Raseinių dekanas kun. J. Kaknevičius ir parapijų klebonai.

Sinodo generalinis sekretorius kun. Adolfas Grušas papasakojo apie sinodo grupių tikslus ir uždavinius, apie arkivyskupo dekretu patvirtintų komisijų darbą, sudarytų iš Dvasinio gyvenimo, Sielovados, Liturginės, Katechetinės, Dievui pašvesto gyvenimo, Šeimų sielovados, Jaunimo sielovados, Socialinės ir karitatyvinės veiklos, Ekonominės ir Žiniasklaidos. Paaiškino, kaip parapijų sinodo grupių nariai turi teikti pasiūlymus svarstymams, kaip išsamiau atsakyti į pateiktus atskirų komisijų klausimus.

Pasak arkivyskupo S. Tamkevičiaus, pasirengimo sinodui kelias nebus nei trumpas nei lengvas, bet jis įprasmins kunigų, vienuolių bei pasauliečių gyvenimą, ypač tų, kurie aktyviai prisidės prie sinodo darbų, kuriuos ganytojas pavedė Šiluvos Dievo Motinos globai.
Susitikimo metu buvo pasidalinta savo įžvalgomis ir pasiūlymais. Sinodo generalinis sekretorius kun. A. Grušas maloniai atsakė į pateiktus klausimus.

Vėliau Ariogalos sinodinės grupės nariai apžiūrėjo Šiluvos dvasinio centro patalpas. Labiausiai sudomino erdvi ir jauki koplyčia. Pabaigoje vyko broliška agapė.

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2004 06 08
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija