Kauno arkivyskupija Ukmergės dekanatas  
       
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Bendruomenės gyvenimas
Veikla
Jaunimas
Nuorodos
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/balninkai
El. paštas:
balninkai@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm., švent.: 9.00, 11.00

Šešt. – 11.00

I–V: 18.00(v), 16.00(ž)
 
 
Skelbimai:

 

DVASININKAI

Administratorius kun. Rimantas LANIAUSKAS
Dog. teol. mag.

Gim. 1964 12 27
Kun. 2001 07 15
Parapijoje nuo 2002 03 28

Alaušų g. 35
LT-4173 Balninkai
Molėtų r.
M. tel. 616 55225, 675 42480
El. paštas: rimaslania@delfi.lt

Gimęs Vilniuje, darbininkų šeimoje. 1971–1980 m. mokėsi Vilniaus 18 vid. mokykloje. 1983 m. baigė Vilniaus kulinarijos mokyklą, įsigijo virėjo specialybę. 1983–1985 m. tarnavo sovietų armijoje netoli Sant Peterburgo. 1987 m. įstojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją. 1993–2000 m. praėjo Saleziečių draugijos formaciją, 2000 m. Krokuvos Jogailos universitete apsigynė dogminės teologijos magistro laipsnį. 2001 01 14 priėmė diakonato šventimus ir buvo paskirtas į Ukmergės šv. Petro ir Pauliaus parapiją. 2001 07 15 arkivysk. Sigitas Tamkevičius Kauno Arkikatedroje suteikė kunigystės šventimus. Po šventimų tęsė sielovados darbą Ukmergėje. 2002 03 28 paskirtas į Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapiją administratoriumi.

a.a. kun. Jonas Tamonis (kairėje) ir kun. Petras Purlys

Šv. vysk. Stanislovo parapija yra išauginusi šiuos kunigus: a.a. A. Gribulis, a.a. Juozapas Stasiūnas (1885 - 1910 - 1973), a.a. Jonas Sadūnas (1891 - 1915 - 1964), a.a. Antanas Slavinskas (1924 - 1948 - 1993), a.a. Vytautas Tvarijonas (1924 - 1948 - 1995), a.a. Algirdas - Jonas Narušis (1942 - 1973 - 2000), Albinas Graužinis (1930 - 1968), Petras Purlys (1955 - 1983).

Šiai parapijai yra patarnavę šie kunigai: a.a. Adomas Jusius (bažnyčios statytojas), a.a. Jurgis Keturakis, a.a.Kazimieras Kavaliauskas, a.a. Juozas Susnys, a.a. Jurgis Kuzmickas, a.a. Jonas Pertyla, a.a. Petras Dumša, a.a. Stanislovas Gruodis, Juozapas Vaicekauskas, Izidorius Butkus, Jonas Girdzevičius, a.a. Jonas Tamonis, Virgilijus Rutkūnas.

Minint a.a. kun. Jono–Algirdo Narušio pirmąsias mirties metines
Paminklas prie kun. A. Jusio, Balninkų bažnyčios statytojo kapo
  Atnaujinta 2003 01 22
© 2002 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002 Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija