Kauno arkivyskupija Ukmergės dekanatas  
       
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Bendruomenės gyvenimas
Veikla
Jaunimas
Nuorodos
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/balninkai
El. paštas:
balninkai@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm., švent.: 9.00, 13.00

Šešt. – 10.00

II–V: 20.00 (ž. 17.00)
 
 
Skelbimai:

Visiems kas norėtų ir galėtų paremti Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapiją savo pinigine auka arba pervedant 2% nuo sumokėtų mokesčių pateikiame savo rekvizitus:

Gavėjo kodas - 291254850

Gavėjas – Balninkų šv. vysk. Stanislovo parapija

Banko pavadinimas –
AB DnB NORD bankas

Banko kodas 40100

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT284010045500036842

PARAPIJOS VEIKLA

Pastoracinė Taryba

Ją sudaro įvairaus amžiaus žmonės,kurie savo šaknis yra įleidę nuo jaunų dienų šioje Balninkų parapijoje. Tarybos tikslas drauge su kunigu kurti ir auginti parapijoje tikinčiųjų dvasinį augimą, burti jaunimą, padėti kunigui pastoracijoje ir kasdienybės darbuose. Tarybą sudaro: Liturginė, Jaunimo, Ekonominė sekcijos dalys. Taryba renkasi kas du mėnesiai ir sprendžia aktualius klausimus. Atnaujinta 2002 metų pradžioje.

Pastoracinės tarybos vadovas – klebonas kun. Ladislovas Baliūnas SJ.

 Sekretorius – Alvydas Purlys,
mob. tel. 654 86562.

Choras

Šiuo metu vargoninkauja Anelė Gribulienė, tel. (383) 44348. Ji yra baigusi Vilniaus kultūros mokyklą (dabartinė konservatorija), chorinio dirigavimo specialybę. Dirba 10 metų.

Balninkų parapijos bažnytinis choras susideda iš 19-os narių: tenorai 2, sopranai 6, bosai 5, altai 6.

Dauguma choristų - balninkiečiai, kiti iš aplinkinių parapijos kaimų. Choristų amžiaus vidurkis 60 metų. Yra choristų giedančių jau virš 50 ies metų. Balninkų parapijos chorui praeityje vadovavo daug vargonininkų: iš Balninkų parapijos kilęs žymus vargonininkas P. Četkauskas, kalėdinių giesmių ciklą paruošęs K. Stasiūnaitis, V. Žalalis N. Kiaušinis ir kiti. Nors jame choristų amžius yra palyginus nemažas, bažnyčios skliautuose sklinda nuostabi giesmė.

Katechetai

Parapijos sielovadiniam gyvenimui talkina du katechetai: Virginija Steniulytė ir Antanas Gasparėnas.

Virginija Steniulytė, tel. mob. 681 60609.

1995 m. yra baigusi Kauno Katalikų Teologijos fakultetą 1998 m. suteikta tikybos vyr. mokytojos kvalifikacijos kategorija. Tikybos pamokas veda Dapkūniškių pagrindinėje mokykloje. Tikybą lanko 20 mokinių pradinių klasių ir 21 mokinys 5 - 8 klasės.

Antanas Gasparėnas (tel. mob. 673 11347) šiuo metu mokosi Kauno aukštesniojoje neakivaizdinėje katechetų mokykloje. Tikybos pamokėles dėsto jau treti metai. Yra mokinių mėgiamas.

Pamokose siekiama ugdyti atsakomybę, pagarbą, gerus įpročius, mokymą mylėti. Svarbiausias tikslas – padėti kiekvienam mokiniui atrasti asmeninį ir nepakartojamą ryšį su Dievu. Mokytojas pasirenka tokius mokymo metodus, kurie mokinius skatina kūrybiniams ieškojimams, religinei praktikai, kritiniam mąstymui, įgyja patirtį darbo komandoje ar grupėje. Taiko individualią vertinimo ir skatinimo sistemą mokinių pasiekimams ir gebėjimams.

Antanas Gasparėnas drauge su mokiniais dalyvauja užklasinėje veikloje. Padeda kunigui paruošti jaunimą Pirmajai šv. Komunijai.

 

 

 

Caritas

Atstovė Onutė Jurkevičienė, tel. (383) 44379, yra Balninkų miestelio pagyvenusių ir reikalingų priežiūros žmonių talkininkė. Drauge su parapijos kunigu rengiami patarnavimai šiems žmonėms. Stengiamasi mažinti socialinę atskirtį. Jos darbštumas ir nuoširdumas šildo vienišas širdis.

 

 

 

Biblioteka

Parapijos biblioteka dirba darbo dienomis 9.00-17.00 val. Tel. (383) 44265.

Įkurta 2000 m. Balninkų bibliotekos (mokyklos) patalpose. Kiekvienas apsilankantis gali paskaityti religinės spaudos, literatūros. Yra audio-video me-džiagos, žaidimų. Mokiniai pertraukų metu noriai čia apsilanko. Parapijos biblioteką tvarko bibliotekininkė Irena Pusvaškienė. Ji puikiai pažįsta miestelio žmones, turi sukaupusi didelį parapijos įvykių archyvą. Jos dėka meilė knygai ir parapijai neša gražių vaisių.

  Atnaujinta 2011 08 05
© 2002 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002 Balninkų šv. vyskupo Stanislovo parapija