SKELBIMAI
* * *

Dar esate neužpildę prašymo Mokesčių inspekcijoje pervesti 2 proc. pajamų mokesčio? NEVĖLU – parapijos duomenys > 

* * *

Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose. Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.

* * *

Penktadieniais 17 val. kviečiame įsijungti į jaunimo ansamblį
„Do re mi“

Jurbarko parapija
 

TARNYSTĖS IR GRUPĖS

                         

 

BAŽNYČIOS CHORAI

Sumos choras

Visais laikais bažnyčios chore buvo daug puikių choristų. Vieni iš jų žinomi daugiau, kiti mažiau. Bažnyčios chorų veikla neatskiriamai susijusi su mieste dirbusiais vargonininkais. Jurbarko mieste dirbę vargonininkai: Vincas Nacevičius, K. Petrauskas, Stasys Šimkus, Antanas Pocius, Jonas Pocius, Jonas Bukšnys, Eduardas Liorencas, Steponas Tamulis, Steponas Lenkša, Bronius Girdžius, Vytautas Aleksa, Antanas Juška, Aloyzas Pauliukas, Juozas Aleksa, Mečislovas Barzda, Rasa Rekašiūtė ir Aurelija Varanauskaitė, Rita Dovydaitė. Šiuo metu parapijos sumos chore gieda 25 choristai. Chorui vadovauja parapijos vargonininkė Rosita Česnulevičiūtė.

Jaunimo choras

Jaunimo choras pradėjo kurtis 1998 m. Pradžioje keletas jaunų žmonių su gitara giedodavo giesmes Šv. Mišiose. Vėliau jaunimo skaičius vis augo, buvo giedama vis daugiau ir įvairesnių giesmių. Choro nariams kasmet vykdavo vasaros stovyklos, kelionės bei įvairūs renginiai. Šiandien choras išaugo į vaikų ir jaunimo chorą. Šiuo metu chorui vadovauja parapijos jaunimo vadovė Gabrielė Jagminaitė. Giedamos šiuolaikinės jaunimo giesmės. Choras ne tik gieda savo parapijoje, bet ir dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse ir atlaiduose: Lietuvos Jaunimo dienose, kasmet meldžiamės Šiluvos atlaiduose, taip pat giedame kitose Jurbarko dekanato parapijose.

Jaunimo choras bažnyčioje gieda kiekvieną sekmadienį 10 val. Šv. Mišiose. Mielai laukiame vaikų, merginų ir vaikinų, šeimų, kurie norėtų kartu su mumis giesme šlovinti Dievą bei įsijungti į aktyvaus parapijos jaunimo būrį.

MINISTRANTŲ GRUPĖ

Mūsų bažnyčioje patarnauja 6 ministrantai ir 5 adorantės.

CARITAS

„kaip mums būti žmonėmis, kurie, palaikomi bendrystės Dieve gyvenimo, imasi atsakomybės ir sykiu su kitais stengiasi padaryti žemę tinkamesne gyventi vieta?“ (Br. Roger).

Jurbarko Caritas įkurtas 1989 m. Carito nariai siekia tiesa ir meile kurti tikrųjų vertybių siekiančią visuomenę, gaivinti krikščioniškus žmonių tarpusavio santykius, ugdyti žmonių tarpusavio solidarumą, gailestingumą nelaimingiesiems ir klystantiems. Parapijos Caritas (P. Cvirkos g. 10) dirba antradieniais 9.00-14.00 val. Caritas dalina labdarą, lanko senelius, remia daugiavaikes šeimas.

Kasmet per Šv. Kalėdas vaikus aplanko Kalėdų Senelis, įteikia jiems žaislų, saldumynų. Per Šv. Kalėdas ir Šv. Velykas ruošiamas šventinis stalas, prie kurio susirenka nemažas būrys vaikų, sunkiai besiverčiančių šeimų.

Carito darbuotojai taip pat meldžiasi už mirusiuosius, kalba rožinį ir eina Kryžiaus kelią. Maldas už mirusiuosius galima užsiprašyti Caritas būstinėje. Carito pirmininkė Alma Busch, tel.: 868501287.

JURBARKO DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS

„Labai svarbu, kad šeimą lydėtų tikėjimas Dievu, kuris išpildo ir atbaigia santuoką“.

Šeimos centras įkurtas 1995 metais (Valančiaus g. 1). Šeimos centrui vadovauja Irena Danupienė, mob. 8 614 73 371.

Besiruošiantiems santuokos sakramentui:

  • Ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki numatytos vestuvių datos būtina registruotis savo parapijoje.
  • Sužadėtiniai tuokiasi savo parapijoje, t.y. ten, kur gyvena vienas iš sužadėtinių.
  • Lietuvoje bažnytinę santuoką leidžiama sudaryti asmenims, sulaukusiems 18 metų amžiaus.

Paskaitos jaunavedžiams vyksta pagal naują programą.  

 

JURBARKO DEKANATO JAUNIMO CENTRAS

„...kai svajoju vienas, tai ir lieka svajone, kai svajoju kartu su kitais, tai tampa tikrove...“
(D. H. Camara).

Jurbarko dekanato jaunimo centras įsikūrė 1998 m. pabaigoje. Dabar jaunimo centre lankosi apie 20 narių. Pirmoji vadovė buvo Irma Savickaitė, kuri ir dabar mus prisimena bei padeda, vėliau ją pakeitė Rita Marcelionytė, Rūta Aleksaitė, Antanas Griunius, Milda Globytė, Rasa Greičiūtė. Šiuo metu darbui su jaunimu sukurta grupė vadovų, kurių veiklą koordinuoja Gabrielė Jagminaitė (tel. 8 672 78238)

Dauguma jaunimo centro narių gieda jaunimo chore. Drauge leidžia laisvalaikį, mokosi groti gitara, piešti, vaidinti, žaisti, keliauti... Atlieka savanorišką darbą dirbami su vaikais, neįgaliaisiais bei seneliais. Kiekvieną vasarą rengiama vaikų stovykla „Saulės zuikučiai“, į kurią kviečiami vaikai, iš socialiai pažeidžiamų šeimų. Jaunimo iniciatyva paskutinį mėnesio šeštadienį 17 val. vyksta Taizé pamaldos. Jaunimo iniciatyvos centras palaiko artimus ryšius su Raseinių, Panovių, Šėtos jaunimu, taip pat bendradarbiauja su Vokietijos miesto Chemnitz jaunimu.

Darbo laikas
Sekmadienis 9–15 val.


ŠVENTOJO RAŠTO UŽTARIMO MALDOS GRUPĖ

Tai suaugusių žmonių grupė, kuri renkasi trečiadieniais 18.30 val. skaityti Šventąjį Raštą.

 

Atnaujinta 2017-02-01 © Jurbarko Švč. Trejybės parapija                      © Katalikų interneto tarnyba, 2007