kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole  
Kauno šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Kauno I dekanatas    
Istorija
 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Bažnyčios adresas
Panerių g. 72
LT-48384 Kaunas
Tel. (37) 36 23 45
Svetainė internete:
kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole

Klebonija
Panerių g. 72
LT-48384 Kaunas
Tel. (37) 36 23 45
El. paštas: juozapas@kn.lcn.lt

Raštinė (bažnyčioje): Tel. (37) 36 23 45

Raštinė (bažnyčioje) interesantus priima:
Kasdien 8.30–10.30 val. ir 16–18 val.
Sekmadieniais 8.30–14 val.
Tel. (37) 36 23 45

Koplyčia Lampėdžiuose
Šv. Mišios kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį 15 val.

Dvasininkai
Klebonas kun. teol. lic. Jonas BUJOKAS
Vikaras kun. Audrius Martusevičius

Pamaldos

Šv. Mišios
Šiokiadieniais 8 ir 18 val.
Šeštadieniais 8, 10 ir 18 val.
Sekmadieniais ir šventėmis 8, 10, 12 (suma), 13.30 (su vaikais) val.

Švč. Sakramento adoracija
Pirmaisiais penktadieniais nuo 17 iki 18 val.
Pirmaisiais šeštadieniais nuo 17.30 iki 18 val.
Pirmaisiais sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių iki 12 val.

Šv. Rožančius
Kalbamas kiekvieną dieną pusę valandos prieš vakarines šv. Mišias

Kryžiaus kelias
Einamas gavėnios metu penktadieniais 17.30 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
Dėl Santuokos sakramento kreiptis prieš tris mėnesius į raštinę priėmimo laiku
Dėl kitų sakramentų kreiptis į raštinę priėmimo laiku

Katechezė
Vaikų ir jaunuolių, besirengiančių sakramentams, katechezė vyksta jiems paskirtu laiku. Kviečiame dalyvauti tėvus ir visus norinčius. Platesnė informacija suteikiama parapijos raštinėje.

Atlaidai:
Šv. Juozapo – sekmadienį apie kovo 19 d.
Šv. Jokūbo – sekmadienį apie liepos 25 d.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) – rugpjūčio 15 d.

 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba
Veikla
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 12, 13.30
Šešt.: 8, 10 ir 18
Šiokiad. 8 ir 18
 
Skelbimai

Vyskupų nutarimu tęsiama nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Kauno miesto bažnyčiose adoracija vyksta kovo 18 d. - balandžio 8 d. Adoracijos intencijos: Padėka Dievui už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines, prašant, kad Jis ir toliau laimintų mūsų šalį, bei malda, ruošiantis Šventojo Tėvo atvykimui į Lietuvą. Mūsų bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija prasidės kovo 25 d. po 13.30 val. Šv. Mišių ir tęsis dieną bei naktį iki kovo 26 d. ryto 8 val. Šv. Mišių. Kviečiame tikinčiuosius jungtis į šią adoraciją bendrai maldai.

Kovo 25 d. Verbų sekmadienis, mūsų bažnyčioje Gavėnios rekolekcijos. Visų Šv. Mišių metu bus šventinamos verbos.

Savaitė po Verbų sekmadienio visoje katalikų Bažnyčioje yra minima kaip Didžioji savaitė prieš Prisikėlimo šventę - Velykas.

Didįjį Ketvirtadienį ir Didįjį Penktadienį pamaldos mūsų bažnyčioje prasidės 18 val.

Didįjį Šeštadienį pamaldos prasidės 20 val.

Primename, jog šiomis dienomis galima gauti visuotinius atlaidus: Didįjį Ketvirtadienį už giesmės "Prieš tai didį Sakramentą" giedojimą, Didįjį Penktadienį už Kryžiaus pagerbimą, Didįjį Šeštadienį už Krikšto pažadų atnaujinimą.

Rytinių pamaldų Didįjį Tridienį NEBUS.

Balandžio 1 d. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS - VELYKOS. Velykų ryto Šv. Mišios (Rezurekcija) prasidės 8 val.

I ir II Velykų dieną Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 10, 12, 13.30 val.

Didįjį Penktadienį 20 val. iš Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į Kauno arkikatedrą baziliką bus nešamas Kryžius ir apmąstomas Viešpaties Kančios kelias. Kryžiaus nešimo procesijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą, skiriant 2% gyventojų pajamų mokesčio mūsų parapijai. Kviečiame paremti ir šiais metais Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapiją. Maloniai prašytume iki gegužės 1 d. užpildyti nustatytos FR0512 formos prašymą, kurį reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Blankus galite gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose ir jų teritoriniuose skyriuose arba internete. Taip pat ir parapijos raštinėje.

Mūsų rekvizitai:

KAUNO ŠV. JUOZAPO PARAPIJA

PANERIŲ G. 72, KAUNAS

Įm. kodas 191142957

a/s LT305010800014000060

FRO512 formoje dabar pakanka į 5 langelį įrašyti 2017, pažymėti kryželiu 6S langelį, į E1 langelį įrašyti skaičių 2, į E2 langelį - parapijos kodą 191142957, į E4 langelį - kiek procentų (1 ar 2) skiriate. Į E5 langelį įrašote metus, iki kada norite skirti paramą, jei norite paremti bažnyčią ne tik šiais metais. Taip pat reikia nepamiršti įrašyti visus reikiamus asmens duomenis, pasirašyti.

Į parapijos Sumos chorą kviečiame moteris ir vyrus iki 60 m. amžiaus. Norintieji gali kreiptis į parapijos vargonininką Arvydą sekmadieniais 10.50 val. salėje prie vargonų arba tel. nr.: 861233650

 
 
  © 2002-2004 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002-2004 Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, el. paštas: vilijampole@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2018 03 22