kaunas.lcn.lt/parapijos/vilijampole  
Kauno šv. Juozapo parapija
  Kauno arkivyskupija Kauno I dekanatas    
Istorija
 

PARAPIJOS VEIKLA

Koordinuoti bei planuoti pastoracijos veiklą parapijos klebonui padeda pastoracinė taryba ir parapijos aktyvas.

Parapijoje yra du chorai: sumos (vad. Arvydas Kavaliauskas), jaunimo ir vaikų.

Parapijos jaunimas ir vaikai aktyviai dalyvauja liturgijoje – gieda 13.30 val. Šv. Mišiose, mergaitės adoruoja Švč. Sakramentą, berniukai atlieka ministrantų tarnystę.

Parapijoje yra jaunimo grupelė „Alfa ir Omega“, kuriai vadovauja Ugnė Dirsytė. Jų tikslas - atrasti, auginti ir skleisti savo tikėjimą parapijoje ir už jos ribų. Grupelė renkasi kartą per savaitę pabūti drauge, kartu melstis, dalintis savo tikėjimu. Dalyvaudamas Šv. Mišiose jaunimas rengiasi Sakramentams, dalyvauja liturgijoje, taip pat gieda sekmadieniais 13.30 val. Šv. Mišiose. Advento ir Gavėnios laikotarpiais dalyvauja rekolekcijose. Pirmaisiais mėnesio savaitgaliais adoruoja Švč. Sakramentą. Grupelė renkasi sekmadieniais 12.30 val. jaunimo kambarėlyje. Visus, norinčius giedoti ir melstis kartu, kviečiame prisijungti prie mūsų grupelės! Kviečiame apsilankyti Facebook puslapyje „Kauno Šv. Juozapo Vilijampolės parapijos jaunimas“.

Svarbiausios parapijos veiklos sritys: karitatyvinė veikla, katechezė ir šeimų lankymas, jas evangelizuojant, katechizuojant ir kviečiant į parapijos bažnyčią.

Parapijoje veikia keletas maldos grupių. Labai atsakingai apaštalauja „Marijos legionas“. Maldos grupė „Gyvasis rožančius“ meldžiasi aktualiausiomis intencijomis ir taip prisideda prie parapijos dvasinio ugdymo.


Bažnyčios choras

Bažnyčios choras įsteigtas 1957 metais. Pirmasis jo vadovas buvo vargonininkas Kazimieras Jankauskas. Šiuo metu chorui vadovauja vargonininkas Arvydas Kavaliauskas. Chorą sudaro žmonės, daug metų giedoję ir dainavę įvairiuose bažnytiniuose bei pasaulietiniuose kolektyvuose. Giedamos lietuviškos ir lotyniškos Mišios, bažnytinių laikotarpių giesmės. Pagrindinę repertuaro dalį sudaro J. Naujalio, S. Šimkaus, J. Švedo, J. Strolios, Č. Sasnausko, J. Dambrausko, A. Kačanausko, L. Abariaus ir kitų kompozitorių kūriniai. Choristai yra dalyvavę jungtiniame chore popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi metu, šventėje, 1993 m. įvykusioje ant Kryžiaus kalno, Eucharistiniame kongrese, kasmet vyksta giedoti į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo baziliką.

Caritas

Šventinė vakarienėPirmininkė – Albina Kavaliauskienė, tel. (37) 36 22 11
Pavaduotoja – Stasė Čiapkauskienė, tel. (37) 25 43 04

Parapijos Caritas iniciatyva sekmadieniais maitinama per 30 vaikų iš socialiai remtinų šeimų. Jiems ir kitiems parapijos vargšams rengiamos šventinės vakarienės, dalijami maisto paketai. Caritas žmonės globoja senelius, lanko šeimas, kartą į mėnesį renkasi Rožančiaus maldai.

Caritas organizuoja „Slaugą į namus“. Lankomi ligoniai, kuriems padedama ne tik fiziškai, bet ir dvasiniai - ligoniai paruošiami sakramentams.


Katechezė

Parapijos katechetė – Raimonda Janušauskaitė.
Tikybos mokytojų MC vadovė – Asta Kizevičienė.

Parapinė (sekmadieninė) katechezė – stiprioji parapijos pusė. Kadangi dauguma parapijos tikinčiųjų yra pagyvenę žmonės, katechezei ir parapijoje, ir mokyklose skiriamas didelis dėmesys, todėl parapijoje daugėja jaunesnių veidų.

Parapinė katechezė vyksta darbo dienomis ir kiekvieną sekmadienį. Nors ji skirta pirmiausia vaikams ir jaunuoliams, kurie rengiasi sakramentams, joje laukiami ir dalyvauja tėvai bei visi norintys. Katechizuojant ypatingas dėmesys skiriamas maldos praktikai ir šv. Mišioms. Todėl visi, dalyvaujantys paskaitėlėse, dalyvauja 13.30 val. Šv. Mišiose.

Mokyklose dirba 7 tikybos mokytojai. Keturiose parapijos mokyklose tikybą lanko apie 61% moksleivių. Tikybos mokytojai ir jų raginami mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, išvykose į piligrimines vietas, užsiėmimuose. Advento ir Gavėnios metu rengiamos mokinių rekolekcijos. Mokytojai dalyvauja jiems skirtuose kvalifikaciniuose renginiuose.


Švč. M. Marijos legionas

Marijos legiono veikla

  • kiekvieną pirmadienį renkasi bendrai maldai;
  • lanko parapijiečius, katechizuoja jų šeimas, atkreipia dėmesį į stokojančius materialinės ir dvasinės pagalbos;
  • kiekvieną antradienį lanko ligonius Kauno medicinos universiteto klinikose; ligoniai kviečiami į Šv. Mišias, aukojamas klinikų koplyčioje, kapelionas palydimas pas neįgalinčius koplyčioje apsilankyti ligonius, dalijama religinė spauda;
  • kas antrą penktadienį kalba rožinį „Marijos radijuje“.
 
Naujienos
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba
Veikla
Nuorodos
 
Šv. Mišios
Sekm.: 8, 10, 12, 13.30
Šešt.: 8, 10 ir 18
Šiokiad. 8 ir 18
 
Skelbimai

ŠVENTINĖS PAMALDOS MŪSŲ BAŽNYČIOJE

Gruodžio 24 d. Piemenėlių Šv. Mišios: 21 val.

Gruodžio 25 d.: KALĖDOS

Šv. Mišios: 8 val.; 10 val.; 12 val.; 13.30 val.

Gruodžio 26 d.: KALĖDŲ antroji diena.

Šv. Mišios: 8 val.; 10 val.; 12 val.; 13.30 val.

Sausio 1 d. DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ

Šv. Mišios: 10 val.; 12 val.; 18 val.

Į parapijos Sumos chorą kviečiame moteris ir vyrus. Norintieji gali kreiptis į parapijos vargonininką Arvydą sekmadieniais 10.50 val. salėje prie vargonų arba tel. nr.: 861233650

 
 
  © 2002-2004 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2002-2004 Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, el. paštas: vilijampole@kaunas.lcn.lt
<< į puslapio viršų
Atnaujinta 2018 08 20