į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretas, skelbiantis Jubiliejinius Evangelijos žinios metus Kauno arkivyskupijoje (2008.12.26)

EVANGELIJOS ŽINIOS TŪKSTANTMETEI LIETUVAI JUBILIEJINIŲ METŲ PASKELBIMO DEKRETAS

Drauge su visuotine Kristaus Bažnyčia švęsdami Tautų apaštalo šv. Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejų, su gyvu tikėjimu ir džiaugsmu pasitinkame pirmųjų Evangelijos žingsnių Lietuvoje tūkstantmetį. Vyskupo ir misionieriaus šv. Brunono kankinystė – pasėtasis Gerosios Naujienos grūdas, kuris, iškentęs daugybę įvairiausių išbandymų, visais laikais davė ir duoda gausių tikėjimo vaisių.

Didžiai brangindamas ir vertindamas šv. Brunono bei kitų misionierių apaštalavimo tarnystę, dėkodamas Dievo Apvaizdai už krikščioniškojo tikėjimo dovaną, Kauno arkivyskupijoje

2009 METUS SKELBIU EVANGELIJOS ŽINIOS TŪKSTANTMETEI LIETUVAI METAIS.

Oficialiai šiuos Jubiliejinius metus pradėsime 2008 metų gruodžio mėnesio 26 dieną.

Pagrindiniai Jubiliejinių metų tikslai ir siekiai yra šie:

1. Ugdyti gyvą, brandų ir veiklų krikščioniškąjį tikėjimą. 2. Krikščioniškąjį gyvenimą nuolat maitinti Šventuoju Raštu. 3. Padėti tikintiesiems labiau įsisąmoninti sekmadienio šventimo svarbą. 4. Subrandinti daugiau dvasinių pašaukimų. 5. Visuomet drąsiai išpažinti ir liudyti tikėjimą į Kristų. 6. Uoliai nešti Evangelijos šviesą Kristaus nepažįstantiems.

Todėl kiekvienoje Kauno arkivyskupijos parapijoje ir rektorate 2009 metais turi būti surengta evangelizacinė šventė. Jos kulminacija būtų iškilmingai švenčiamos visos parapijos bendruomeninės Mišios, ypatingą dėmesį skiriant Atgailos sakramento šventimui, Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, maldai su Šventuoju Raštu, konferencijoms, pranešimams, įvairioms evangelizacinėms ir katechetinėms programoms bei maldingumo praktikoms, kurios skiriamos vaikams, jaunimui, šeimoms, ligoniams.

Ypač raginu švęsti Šv. Brunono kankinystės dieną – liepos 12-tąją.

Pagrindinis Jubiliejaus metų minėjimas įvyks Šiluvoje švenčiant kasmetinius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus.

Per visus Jubiliejinius metus tikintieji raginami keliauti į jubiliejines šventoves: Kauno arkikatedrą baziliką, Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo baziliką ir Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčią.

Rengiantis ir pravedant evangelizacines šventes bei iškilmes, svarbiausias dėmesys skiriamas šiems prioritetams: 1. Šventajam Raštui; 2. Sekmadienio šventimui; 3. Evangelizacijai; 4. Katechezei; 5. Pašaukimų ugdymui.

Visose bažnyčiose ir viešose koplyčiose per visas sekmadienio šv. Mišias Jubiliejaus metų programoje nustatytomis dienomis sakomos tik katechetinės homilijos. Šiokiadienio Mišiose, ypač kai gausiau dalyvauja tikintieji, taip pat turi būti sakomos katechetinio pobūdžio homilijos.

Jubiliejinius metus baigsime 2009 metų gruodžio mėnesio 26 dieną Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Tegul šiuos metus ir visą mūsų gyvenimą savo meile lydi Viešpats Dievas ir globoja Šiluvos Dievo Motina bei šventasis Brunonas, paaukojęs savo gyvenimą dėl Evangelijos.

Kaunas, 2009 metų gruodžio 23 diena, Nr. 489.

† Sigitas TAMKEVIČIUS SJ Kauno arkivyskupas metropolitas

Mons. Adolfas GRUŠAS Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt