į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

KRIZMOS šv. Mišios arkikatedroje bazilikoje (2009.04.09)

Balandžio 9 d., Didžiojo ketvirtadienio rytmetį, Kauno arkikatedroje bazilikoje, kaip ir kitų vyskupijų katedrose, gausiai dalyvavę arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai drauge su vyskupais šventė Krizmos šv. Mišias. Jomis pradėtas minėti Didysis Velykų Tridienis, vedantis į didžiausią Bažnyčios liturginių metų šventę bei viso krikščioniškojo tikėjimo viršūnę – Kristaus Prisikėlimą. Įspūdinga procesija prie atnaujinto didžiojo altoriaus atėję apie devynias dešimtis dvasininkų dėkojo Viešpačiui už kunigystės dovaną, išreiškė savo vienybę su juos šios tarnystės atlikti siuntusiais vyskupais.

Iškilmėse gausiai dalyvavo tikintieji. Jiems liturgiją aiškinęs kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas atkreipė dėmesį į du svarbius Didįjį ketvirtadienį minimus įvykius – Eucharistijos ir kunigystės įsteigimą. Mons. A. Grušas pabrėžė, kokios svarbios yra  užtariančios tikinčiųjų maldos už kunigus, padedančios jiems gerai atlikti savo pareigas.

Krizmos šv. Mišių liturgijos metu buvo pašventinti ligonių, katechumenų aliejai ir šventoji Krizma bei atnaujinti kunigystės pažadai. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas.

Pamokslą pasakęs arkiv. S. Tamkevičius priminė susirinkusiems paties Kristaus paliktą pavedimą apaštalams tęsti jo misiją iki laikų pabaigos. Šią misiją mokydami, pašventindami ir vadovaudami dabar atlieka vyskupai ir jų siųstieji kunigai. Ganytojas pabrėžė pagrindinę kunigų pareigą – skelbti autentišką Dievo žodį ir iškėlė kilnius, sektinus apaštalo Pauliaus ir baltų kraštų misionieriaus Brunono atsidavimo Kristui bei pasiaukojančio Gerosios naujienos skelbimo pavyzdžius kunigų tarnystei. Ganytojas prisiminė kai kurias popiežiaus Jono Pauliaus II mintis, išsakytas per viešnagę Lietuvoje, ir ypač atkreipė dėmesį į svarbų, Šventojo Tėvo akcentuotą, šventųjų pavyzdį mūsų laikams, kurie panašūs į pagonybės metą. Arkivyskupas sakė, jog sudėtingoje Lietuvos nūdienoje, kur daug žmonių tebėra sužeisti, reikia ne kaltinti vieniems kitus, bet kiekvienam asmeniškai stengtis šventėti ir panašėti į Kristų, o kunigams – gydyti sužeistus šių laikų žmones, siekti evangelinio radikalumo ir tokios neskaičiuojančios meilės, kuria pasižymėjo šventieji tikėjimo kankiniai.

Užbaigdamas pamokslą ganytojas atskirai kreipėsi į tikinčiuosius prašydamas jų nepaliaujamai melstis už  kunigus, o broliams kunigams sakė:  „Man gerai pažįstama jūsų tarnystė, jūsų džiaugsmai ir nusivylimai. Ir mums galioja tos pačios dvasinio gyvenimo taisyklės – galime būti tvirti tik giliai įsišakniję Viešpatyje ir vienybėje su Bažnyčia  bei  vieni kitais, nes tuomet mūsų tarpe būna pats Jėzus Kristus. Linkėdami vieni kitiems šios vienybės, paremkime vieni kitus malda, ypač per šias šv. Mišias“ (visą homiliją žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1108).

Šv. Mišių pabaigoje kurijos kancleris perskaitė arkiv. S. Tamkevičiaus dekretą, kuriuo steigiama Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija, kviečiama būti jos nariais taip gilinant savo krikščioniškąjį gyvenimą ir pamaldumą bei įsipareigojant skleisti Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią.

18 val. arkikatedroje, kaip ir visose arkivyskupijos bažnyčiose, buvo švenčiamos Paskutinės vakarienės Mišios.

Balandžio 10 d., Didžiojo penktadienio vakare, po Kristaus kančios pamaldų, 20 val. tikintieji kviečiami dalyvauti Kryžiaus kelio procesijoje nuo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios į arkikatedrą baziliką (išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1087).

Išsamiai apie Velykų Tridienio pamaldų laiką Kauno mieste žr. http://kaunas.lcn.lt/doc/2009_did-savaite_kaune.doc  .

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt