į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2009.05.19)

Gegužės 19 d. arkivyskupijos dvasininkai dalyvavo bendrame susirinkime Kauno kurijoje. Malda pradėtam susirinkimui vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, arkivyskupijos dekanai, kunigai, tarnaujantys parapijose ir atliekantys kitas tarnystes.

Svarbiausia  šio susirinkimo dalis buvo naujosios Kauno arkivyskupijos Kunigų tarybos rinkimai. Kas penkeri metai renkama Kunigų taryba yra tarsi arkivyskupo senatas. Ji pagal teisės normas padeda arkivyskupui arkivyskupijos valdyme, išreiškia kunigų vienybę ir bendrą atsakomybę už visos arkivyskupijos gerovę.

Rinkimai į Kunigų tarybą susirinkime organizuoti pagal Kauno arkivyskupo patvirtintą reglamentą. Slaptu balsavimu kunigai iš savo tarpo išrinko į Tarybą 12 dvasininkų. Tai  prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Vytautas Grigaravičius, mons. Artūras Jagelavičius, kun. Kęstutis Grabauskas, kun. Gintautas Kabašinskas, kun. Erastas Murauskas, kun. Augustinas Paulauskas, kun. Kęstutis Rugevičius, kun. Arnoldas Valkauskas, kun. Virginijus Veprauskas, kun. Gintaras Vitkus SJ, kun. Evaldas Vitulskis. Pagal Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos ir konsultorių kolegijos statutą naujosios Kunigų tarybos nariais pagal pareigas tapo vysk. Jonas Ivanauskas, mons. Adolfas Grušas, mons. Aurelijus Žukauskas, kun. Kęstutis Kėvalas, kun. Vytenis Vaškelis. Pagal minėtą statutą 6 Kunigų tarybos narius paskyrė pats arkivyskupas. Jo paskyrimu Kunigų tarybos nariais tapo mons. Lionginas Vaičiulionis, kun. Andrius Alminas, kun. Virginijus Birjotas, kun. Gintaras Blužas, kun. Robertas Grigas, kun. Vytautas Paukštis.

Naujoji Kunigų taryba savo veiklą pradeda nuo gegužės 19 d. arkivyskupo dekretu, eiliniai jos posėdžiai bus rengiami 2 kartus per metus, neeiliniai – pagal reikalą. Kunigų taryba turi patariamojo balso teisę įvairiais arkivyskupijos valdymo klausimais, pvz.: steigiant parapijas, jas naikinant ar ženkliai keičiant, sprendžiant tikinčiųjų aukų ir dvasininkų atlyginimo klausimus, steigiant parapijose sielovados tarybas, suteikiant leidimą bažnyčios statybai ir kt.

Vėliau arkivyskupas savo dekretu paskyrė Konsultorių kolegiją, kurią sudaro: prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Kęstutis Grabauskas, kun. Kęstutis Kėvalas, kun. Augustinas Paulauskas, kun. Vytenis Vaškelis.

Susirinkime taip pat aptarti kiti sielovados klausimai. Kauno II dekanato dekanas kun. Augustinas Paulauskas pasidalijo mintimis apie Evangelizacinės šventės dvasinį prasmingumą parapijų gyvenime bei tikintiesiems (ši šventė Raudondvaryje vyko balandžio pabaigoje išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1145). Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius papasakojo apie vaikų, jaunimo rengimą sakramentams, labai svarbų ir sėkmingai palaikomą bendravimą su tėvais ir ypač mokyklų bendruomenėmis. Mintimis apie jaunimo įtraukimo į parapijos gyvenimą būdus pasidalijo Petrašiūnų parapijos klebonas kun. Vincentas Tamošauskas OFM, o Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas kalbėjo apie parapinę katechezę, papasakojo apie jaunimo piligrimystę į Šiluvą. Į kunigų klausimus atsakė arkiv. S. Tamkevičius.

Kitą mėnesį arkivyskupijos kunigai rinksis drauge švęsti iškilmingų šv. Mišių arkikatedroje bazilikoje birželio 24 d. minint arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt