į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Pas Viešpatį iškeliavo kunigas RIČARDAS REPŠYS (1950–1981–2009)

2009 metų liepos 28 dieną, gelbėdamas skęstantįjį, žuvo Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos administratorius kunigas Ričardas Repšys, priklausęs Kauno arkivyskupijai.

Kunigas Ričardas Repšys gimė 1950 metų kovo 16 dieną Kaune. Tų pačių metų kovo 25 dieną buvo pakrikštytas Kristaus Prisikėlimo parapijos bažnyčioje Kaune.

Kunigo Ričardo tėvai Jonas Repšys ir Zofija Gačionytė buvo kilę iš Jūžintų valsčiaus, Rokiškio apskrityje, tačiau 1946 m. persikėlė gyventi į Kauną, nes slėpėsi nuo išvežimo į Sibirą. Jie susilaukė trijų sūnų, kurių vidurinysis buvo būsimasis kunigas Ričardas.

Ričardas Repšys mokėsi Kauno 22-ojoje vidurinėje mokykloje. Ją baigė 1968 m. ir tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą – laivų statybos specialybę, tačiau šių studijų nebaigė. 1970 m. įstojo mokytis į Vilniaus universiteto Kauno vakarinį skyrių įgyti ekonomisto specialybę. Diplomą gavo 1975 m., tačiau, jo paties liudijimu, jau tada buvo pradėjęs galvoti apie kunigystę. Sovietų saugumui užkirtus jam kelią oficialiai įstoti į kunigų seminariją, Ričardas Repšys 1975 m. įstojo į pogrindžio seminariją ir pradėjo dirbti Kulautuvos parapijos zakristijonu. Tuo pat metu jis aktyviai įsijungė į Eucharistijos bičiulių judėjimą, ir tai dar labiau sustiprino jo norą siekti kunigystės. 1980 m. Ričardas Repšys įstojo į Marijonų kongregaciją ir pradėjo joje noviciatą.

Kunigu Ričardą Repšį 1981 metų lapkričio 27 dieną Gerdašių bažnyčioje įšventino ukrainiečių vyskupas Pavlo Vasylyk tuometinio Marijonų kongregacijos provincijolo kunigo Prano Račiūno teikimu.

Po šventimų kunigas Ričardas trejus metus padėjo Šeduvoje parapijos klebonui kanauninkui B. Antanaičiui. Taip pat jam tuo metu teko darbuotis misijose tarp Pavolgio vokiečių katalikų bei Armėnijoje tarp armėnų katalikų. 1985 m. kunigas Repšys talkino Alytuje kunigui P. Račiūnui, dirbo misijose Rusijoje ir Armėnijoje.

1989 m. jis buvo išsiųstas į JAV į Čikagos Marijonų provinciją darbui „Draugo“ redakcijoje, o 1991 m. perkeltas į Londono Šv. Kazimiero lietuvių parapiją padėti klebonui J. Sakevičiui, 1992 m. kurį laiką dirbo Vokietijoje lietuvių Vasario 16-tosios gimnazijoje kapelionu, iš kur grįžo į Lietuvą.

1992 m. kunigas Ričardas Repšys buvo paskirtas Tabariškių parapijos klebonu, kur darbavosi septynerius metus. 1999 m. vasarį jis perkeltas į Marijampolės marijonų vienuolyną ir paskirtas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vikaru. Metus kunigas Ričardas taip pat ėjo ir Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio Kunigų seminarijos Dvasios tėvo pareigas.

1999 m. spalio mėnesį buvo paskirtas Lietuvos šv. Jurgio Marijonų provincijos naujokyno magistru. 2001 m. kovą kunigas Ričardas pasiprašė išleidžiamas darbui į Kauno arkivyskupiją. Ten jis buvo paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos kunigu bendradarbiu vikaro teisėmis.

Šalia šių pareigų 2001 m. rugpjūčio 28 d. kunigas Ričardas Repšys buvo paskirtas Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovu, nuo 2002 m. kovo 28 d. ėjo taip pat Kauno arkivyskupijos šeimos centro dvasios vado pareigas. Ruošiantis Kauno arkivyskupijos II sinodui 2003 m. sausio 5 d. kunigas Ričardas buvo paskirtas Šeimų sielovados komisijos pirmininku ir Vyriausiosios Sinodo komisijos nariu. Visas jam skirtas pareigas priėmė nuolankiai, pasitikėdamas Viešpaties globa ir stengėsi jas atlikti kaip galėdamas geriau. Tikinčiųjų buvo mylimas už savo švelnų būdą, prieinamumą, sugebėjimą patraukliai ir įsitikinamai aiškinti tikėjimo tiesas.

2003 m. spalį kunigui Ričardui Repšiui buvo leista išvykti į Didžiąją Britaniją, Kembridžą, rengtis edukologijos doktorantūrai. Jam ten esant liko neužimta Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebono vieta. Prašomas pagelbėti, kunigas Ričardas neatsisakė ir šį kartą, ir, sutikus Kauno arkivyskupui nuo 2004 m. balandžio 7 d. pradėjo eiti šios parapijos administratoriaus pareigas. 2005 m. sausio 22 d. buvo išleistas iš Marijonų kongregacijos ir įkardinuotas Kauno arkivyskupijoje.

Kunigo Ričardo Repšio palaikai pašarvoti Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios aukojamos pirmadienį, 2009 metų rugpjūčio 10 dieną 12 valandą, po kurių žemiškieji kunigo Ričardo Repšio palaikai bus palaidoti Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį!

Kauno arkivyskupijos kurija

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt