į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

2010-ieji – PADĖKOS UŽ LAISVĘ METAI. ŠVENTIMO GAIRĖS Kauno arkivyskupijoje

„Esate pašaukti laisvei“ (Gal 5, 13)

PADĖKOS UŽ LAISVĘ METŲ ŠVENTIMO GAIRĖS KAUNO ARKIVYSKUPIJOJE

MININT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DVIDEŠIMTMETĮ

Teologinė laisvės tematika

Šios temos pasirenkamos pamokslams, paskaitoms, straipsniams, radijo laidoms, konferencijoms, diskusijoms, teminiams renginiams, susitikimams ir kt. Dievo žodis nušviečia ir lydi pastangas laisvę suvokti, ją ugdyti, skleisti, branginti, prisiimti atsakomybę ir joje gyventi.

• Dievas sukūrė žmogų laisvą • Esame pašaukti laisvei • Žmogaus asmens ir gyvenimo vertė • Meilė Dievui ir artimui – laisvės šaltinis ir pagrindas • Nuodėmė – vergijos šaltinis ir pagrindas • Laisvė tikėjimo, vilties ir meilės perspektyvoje • Atgaila ir atsivertimas – kelias į laisvę • Tiesa ir laisvė • Tiesa, laisvė ir tolerancija • Meilė ir laisvė • Vidinė laisvė • Laisvės ribos • Laisvė ir asmenybės raida • Šiandienos iššūkiai laisvei • Laisvė ir moralinis reliatyvizmas • Laisvė ir atsakomybė • Atsakomybė už laisvę • Atsakomybė už laisvę visuomenės ir valstybės gyvenime • Tėvynės laisvė

Sielovadiniai prioritetai

• Maldos gyvenimas • Kasdienė bendra malda šeimoje • Sekmadienio šventimas

Visuomeniniai prioritetai

• Gyvybės kultūros ir šeimos vertybių plėtojimas • Pagarbos žmogui ir artimo meilės ugdymas • Meilės Tėvynei ir patriotizmo ugdymas • Sąžiningas tiesioginių pareigų atlikimas • Pastangos užtikrinti socialinį teisingumą • Socialinio solidarumo plėtojimas • Karitatyvinės savimonės ugdymas • Eismo dalyvių atsakomybės ugdymas • Pagarbos gamtai ugdymas

Istoriniai-kultūriniai prioritetai

• Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimas • Dėmesys gimtajai kalbai

Padėkos už laisvę metų šventimas parapijos lygmeniu

1. Ypatingas dėmesys skiriamas tikinčiųjų maldos gyvenimui. Pristatoma maldos teologija, mokoma melstis, padedama burtis maldos grupėms, drauge skaitomas Šv. Raštas, meldžiamasi su Šv. Raštu, skatinama adoruoti Švč. Sakramentą, dažnai naudotis Sutaikinimo sakramento malone, skleidžiama iniciatyva šeimai drauge melstis, įvairiomis formomis ir būdais pabrėžiamas sekmadienio šventimas.

2. Visuotinai siekiama, kad įvairios sielovados iniciatyvos ir formos padėtų laisvę labiau suvokti, ją ugdyti, skleisti, branginti, prisiimti atsakomybę ir joje gyventi.

3. Kiekvienoje parapijoje ir rektorate, įvairiomis progomis (švenčiant atlaidus, įvairias šventes ir t. t.), dėkojama Dievui už laisvės dovaną. Gavėnios metu rekomenduojama surengti atsiteisimo ir permaldavimo pamaldas.

4. Parapijos klebonas (rektorius), drauge su parapijoje dirbančiais kunigais ir Pastoracine taryba, vadovaudamiesi Gairėmis, aptaria Padėkos už laisvę metų šventimą parapijoje, numato šventimo formas ir jas įtraukia į sielovados metų planą.

5. Parapijos klebonas (rektorius), drauge su parapijoje dirbančiais kunigais ir Pastoracine taryba, nustato Padėkos už laisvę metų pagrindinės iškilmės parapijoje (rektorate) datą. Kauno miesto ir kiekvieno dekanato centro parapijoje (-jose) iškilmės švenčiamos 3 dienas (penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį); parapijose, kuriose klebonas reziduoja ir rektoratuose – dvi dienas (šeštadienį ir sekmadienį); aptarnaujamose parapijose – sekmadienį. Rekomenduojama iškilmę rengti balandžio, gegužės arba rugsėjo, spalio mėnesiais.

6. Iškilmių metu svarbiausias dėmesys skiriamas maldai, adoracijai, Atgailos sakramento šventimui, liaudiškojo pamaldumo praktikoms, katechezei, šeimų, vaikų ir jaunimo sielovados iniciatyvoms, taip pat konferencijoms, pranešimams, diskusijoms, teminiams susitikimams ir kt. Iškilmingai švenčiamos šv. Mišios, ypač sekmadienio Eucharistija.

 7. Iškilmei rengiasi visa parapijos bendruomenė, joje esančios bažnytinės institucijos ir katalikiškos organizacijos, jaunimas ir maldos grupės, tikybos mokytojai ir katechetai, Pirmajai šv. Komunijai besirengiantys vaikai, jų šeimos, Sutvirtinimo sakramentui besirengiantis jaunimas. Taip pat iškilmei rengtis bei joje aktyviai dalyvauti kviečiami moksleiviai ir studentai.

 8. Parapijos jaunimas aktyviai rengiasi dalyvauti ir dalyvauja Lietuvos jaunimo dienose.

9. Parapijos tikintieji, klebono vadovaujami, aktyviai dalyvauja rengiantis ir švenčiant valstybines šventes ir atmintinas dienas drauge su kaimo ar miestelio bendruomenėmis, mokyklomis, savivaldos institucijomis.

10. Parapijoje iškilmingai švenčiamos šios valstybinės šventės ir atmintinos dienos:

• Sausio 13-oji – Lietuvos laisvės gynėjų diena • Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena • Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena • Birželio 14-oji – Tautos gedulo ir vilties diena • Liepos 6-oji – Lietuvos valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

11. Ypač iškilmingai švenčiama Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20 metų sukaktis. Parapijos jaunimui, aktyviausiems sielovados bendradarbiams rekomenduojama parengti šventinę programą.

Padėkos už laisvę metų šventimas dekanato lygmeniu

1. Dekanato lygmens institucijos veiklą vykdo vadovaudamosi Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimais, savo veiklos programa bei Padėkos už laisvę metų gairėmis.

2. Dekanato lygmens institucijos ypatingą dėmesį skiria maldai, veiklos efektyvumui ir ryšiui su dekanato parapijomis.

 3. Dekanas drauge su parapijų klebonais aptaria ir numato sielovadines iniciatyvas dekanato lygmeniu.

Padėkos už laisvę metų šventimas arkivyskupijos lygmeniu

1. Arkivyskupijos lygmens institucijos veiklą vykdo vadovaudamosi Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimais, savo veiklos programa bei Padėkos už laisvę metų gairėmis.

2. Rengiamasi ir švenčiamos Lietuvos jaunimo dienos Panevėžyje, birželio 26–27 d.

3. Padėkos už laisvę metų pagrindinė iškilmė švenčiama Šiluvoje, rugsėjo 8–15 d.

Kaunas, 2010 metų sausio 6 diena, Nr. 4

† Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupas metropolitas

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt