į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Grabnyčios ir Dievui pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas Kaune (2006.02.01–02)

Kauno arkivyskupijoje per Grabnyčias – Viešpaties paaukojimo šventykloje šventę – tradiciškai buvo švenčiama ir padėkos Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną šventė. Dar išvakarėse, vasario 1 d., Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia įvairių arkivyskupijos kongregacijų brolius ir seseris vienuolius bei visus tikinčiuosius pakvietė drauge švęsti Eucharistijos. Šv. Mišioms su Valandų liturgijos vakarine malda vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Homiliją susirinkusiems sakė kun. Artūras Kazlauskas, priminęs, jog pašvęstojo gyvenimo asmenų pašaukimas – tai galimybė būti Jėzaus giminaičiais. Tačiau, skirtingai nuo Evangelijoje aprašytų Jėzų gerbusių ir savo mokytoju bei išminčiumi jį laikiusių giminių, ši giminystė reiškia daugiau: būti Jėzui savais, artimais ir pasitikinčiais Juo. Po šv. Mišių vienuolių choras sugiedojo Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai himną – Akatistą.

Vėliau seserys ir broliai vienuoliai susirinko tėvų jėzuitų namuose šventinei agapei. Jos metu pasidaliję užkandžiais ir bičiuliškai pabendravę, prisiminė praeitų metų lapkritį Kaune vykusį Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongresą. Sesuo Paulina A. Vanagaitė OSB, Kauno regiono atstovė prie Lietuvos moterų vienuolijų Aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos, padėkojo už pagalbą kongreso dalyviams; padėkos ir suvenyrai buvo įteikti  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijai, Kauno seserims benediktinėms, Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserims bei broliams pranciškonams. Taip pat buvo demonstruojamas filmas apie Pašvęstojo gyvenimo kongresą (susitikimo dalyviai galėjo įsigyti jo įrašų). Kaip ir kasmet, seserys ir broliai vienuoliai kiekvienas asmeniškai įsipareigojo melstis už kurį nors arkivyskupijos ganytoją, kunigą ar klieriką.

Vasario 2 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiamos Viešpaties paaukojimo iškilmės. Jos prasidėjo iškilminga procesija su žvakėmis, kurioje kartu su vienuoliais buvo pakviesti dalyvauti visi į pamaldas susirinkę tikintieji. Šv. Mišias koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ drauge su savo padėjėju vyskupu Jonu Ivanausku bei įvairių kongregacijų kunigais. Homilijoje arkivysk. S. Tamkevičius pakvietė visus dėkoti Dievui už brolius ir seseris, kurie įžadais savo gyvenimą yra paaukoję Viešpaties ir artimo tarnystei. Pašvęstojo gyvenimo asmenis pavadinęs artimiausiais Dievo bendradarbiais, kuriais kitados buvo Marija ir Juozapas, Jėzaus mokiniai ir dabar yra visa Kristaus Bažnyčia, arkivyskupas prisiminė popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius, kuriais jis pašvęstąjį gyvenimą yra pavadinęs turtu ir dovana visai Bažnyčios bendruomenei. Pasak ganytojo, pasaulio vaikai, kuriems rūpi malonumai ir turtai, nesupras vienuolių gyvenimo prasmės, tačiau šis gyvenimas yra labai prasmingas.„Vienuolijos šiandien nėra ramus kampelis, apsaugotas nuo gyvenimo audrų; tai grumtynių laukas už visus tuos, už kuriuos Jėzus buvo paaukotas šventykloje ir pasmerktas mirčiai ant Golgotos“, – sakė ganytojas. Iškilmingos liturgijos metu arkikatedroje bazilikoje giedojo įvairių kongregacijų seserys vienuolės.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt