į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Kauno kurijoje akademinę sielovadą ganytojai aptarė su studentijos bei katalikiškųjų institucijų atstovais (2006.02.09)

Vasario 9 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje  arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras doc. dr. Jonas Ivanauskas, arkivyskupijos katalikiškųjų institucijų – Jaunimo, Katechetikos, Šeimos, Evangelizacijos centrų, Caritas, A.C.Patria organizacijų, Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojai susitiko su Kauno aukštųjų mokyklų  – VDU, KTU, KMU, LŽŪU – studentijos atstovais. Sielovadai aukštosiose mokyklose skirtame susitikime dalyvavo ir KMU kapelionas kun. lic. Ričardas Banys, LŽŪU kapelionas kun. lic. Jordanas Kazlauskas bei VDU kapelionas kun. Audrius Mikitiukas. Susitikimą inicijavo Kauno arkivyskupijos sielovados komanda, subrandinusi mintį pagilinti akademinės sielovados sampratą, iš pačių studentų išgirsti jų poreikius ir lūkesčius šioje srityje.

Aukštųjų mokyklų kapelionai papasakojo apie savo tarnystės akademinėse bendruomenėse patirtį; kun. R. Banys dėsto KMU krikščioniškojo dvasingumo pagrindus ir bendrauja ne tik su studentais, bet ir dėstytojais bei visu aptarnaujančiu personalu. Pasak kun. J. Kazlausko, sielovada LŽŪU vykdoma per kultūrinius, religinius renginius; LŽŪU koplyčioje vyksta šv. Mišios; lankomasi bendrabučiuose, susitinkama asmeniškiems pokalbiams.

Aukštųjų mokyklų studentai pasidalijo mintimis, ką jie mano apie sielovados reikalus aukštosiose mokyklose. Studentai pasigenda informacijos (išsakytas pageidavimas įkurti interneto svetainę akademinei sielovadai) ir mano, jog daugiau iniciatyvos turėtų kilti iš akademinės bendruomenės; pageidavo, jog  kunigai, besirūpinantys sielovada, turėtų geriau suprasti pasauliečių poreikius. Studijuojantis jaunimas pasisako už  krikščioniškas šventes, tačiau mano, kad jos turi būti linksmos, patrauklios, parodančios, jog tikėjimas teikia džiaugsmą,  ir nebūtinai jos turėtų vykti Katalikų teologijos fakultete VDU.  Tarp studentijos buvo pageidaujančių ir didesnių renginių, kuriuos kartu rengtų Bažnyčia, savivaldybė ir aukštosios mokyklos; kiti pasigenda  vidinį susitelkimą skatinančių  rekolekcijų, susikaupimo popiečių ir pan. Išsakyta pageidavimų rengti rekolekcijas savaitgaliais bent prieš didžiąsias šventes, Susitaikinimo pamaldas ne tik studentams, bet ir dėstytojams, atgaivinti šv. Mišias, pradėtas švęsti su ankstesniais kapelionais VDU rūmuose Donelaičio gatvėje. Kalbėjusiųjų nuomone, tikintys studentai negali išsiskirti kaip atskira socialinė grupė ir užsidaryti savame rate, bet kartu su kitais kurti bendrystę. Akademinio jaunimo atstovai  diskutavo apie drąsą liudyti vieni kitiems savo tikėjimą; pripažino, jog Katalikų Bažnyčia ir tikėjimas gelbėjo valstybę sovietiniais metais ir dabar jos indėlis labai svarbus mūsų visuomenės gyvenimo raidai. Bendraamžių nesidomėjimą ir abejingumą dvasiniams dalykams kalbėjusieji  pavadino ne krikščionybės, bet visuomeninių organizacijų krize: jaunimą išjudinti darosi vis sunkiau.

Vyskupas J. Ivanauskas paragino bendraujant su studentija, rengiant renginius siekti ir platumo, ir gylio; juose kartu  dalyvaujant pristatyti krikščioniškąją dimensiją. Ganytojas pristatė Irmą Savickaitę, kuri yra ne tik VDU kapeliono padėjėja, bet ir Kauno arkivyskupijos akademinės  sielovados koordinatorė. Ji visiems besidomintiems gali suteikti informaciją apie Kauno arkivyskupijos katalikiškųjų institucijų veiklą ir padėti glaudesniam bendradarbiavimui tarp Bažnyčios ir akademinės bendruomenės.

Vysk. J. Ivanauskas pakvietė susitikime dalyvavusius katalikiškųjų institucijų  atstovus pristatyti savo veiklą ir pasidalyti mintimis, kaip studentai galėtų į ją įsitraukti. Katalikų evangelizacijos centras pasiūlė dalyvauti Alfa kurse; Caritas reikalų vedėjos Onutės Virbašiūtės nuomone, studentai galėtų padirbėti savanoriais vaikų dienos centruose, senelių namuose, talkininkauti dalijant maistą vargšams;  Šeimos centro l.e.p. direktorė Giedrė Aukščiūnienė pakvietė prisidėti vykdant jaunimo lytiškumo ugdymo programą „Pažink save“; Katechetikos centro vadovės Jolantos Jančiukienės nuomone, studentus būtų galima įtraukti į rengimo sakramentams programas parapijose, kur jie galėtų liudyti kitiems savo tikėjimą. Daugiausiai galimybių studentams atvertų Jaunimo centras; besimokantys jaunuoliai  čia rastų   patrauklių jiems pritaikytų seminarų, stovyklų, tarptautinių projektų.

Visi šių institucijų atstovai vienbalsiai pripažino, kad jų veiklai labai trūksta savanorių. Pabaigoje ganytojai pakvietė visus pratęsti pokalbį prie arbatos.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt