į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Apie Popiežiaus Jono Pauliaus II pirmąsias mirties metines Kaune (2006.04.02)

Kauno arkivyskupijoje pirmųjų Popiežiaus Jono Pauliaus II išėjimo į Tėvo namus metinių paminėjimas prasidėjo arkikatedroje bazilikoje, kurioje iškilmingai švęstai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius; drauge šv. Mišias koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. lic. Aurelijus Žukauskas bei arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis.

Gausiai susirinkusiems tikintiesiems arkivysk. S. Tamkevičius pasakė pamokslą, kuriame pabrėžė kiekvieno krikščionio gyvenime svarbią aukos dvasią, nebevertinamą šiuolaikiniame tik malonių išgyvenimų besivaikančiame pasaulyje. Priminęs Jėzaus palyginimą apie kviečių grūdą, kuris tik apmiręs „duos gausių vaisių” (Jn 12, 24), ganytojas ragino „nebijoti būti į žemę numestu kviečio grūdu” ir priminė aukos bei tarnavimo kitiems pavyzdį, kurį regime Dievo tarno popiežiaus Jono Pauliaus II asmenyje. „Popiežius dalijo save viso pasaulio žmonėms. Keletą metų prieš mirtį mačiau jį Kazachstane. Jonas Paulius II toje nekaltų žmonių kančios persisotinusioje šalyje ne tik skelbė Kristų, bet liudijo jį savo gyvenimu ir ligos kryžiumi”, – sakė ganytojas, kviesdamas „melsti vieni kitiems drąsos sekti Kristų iki Golgotos”.

Popietę Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje įvyko susitikimas – konferencija „Jonas Paulius II – gyvenimas, idėjos, veikla”. Dalyvavo arkivysk. S. Tamkevičius, grupė arkivyskupijos kunigų, Kauno m. valdžios bei žiniasklaidos atstovai, kelių šimtų tikinčiųjų būrys. Įžanginiame žodyje pasveikinęs susirinkusius arkivyskupas apžvelgė Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II gyvenimą ir ypač pabrėžė jo įtaką Lietuvos išsilaisvinimui iš komunizmo pančių. Ganytojas susijaudinęs prisiminė, kaip Jonas Paulius II, atidavęs dalį savo širdies ir Lietuvai, vos tapęs popiežiumi garsiai visam pasauliui paskelbė, kad nuo šiol nebebus „tylinčios bažnyčios”, nes jis būsiąs tos užspaustos ir persekiojamos bažnyčios balsu! Šitai nepaprastai padrąsino, sustiprino bei įkvėpė už laisvę kovojusius Bažnyčios žmones dar aktyviau siekti tautos, o sykiu ir tikėjimo laisvės.

Konferencijoje perskaityti du pranešimai apie Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II veiklą. Kun. Mindaugas Pukštys pastoraciniu aspektu aptarė dvidešimt šešerius metus trukusį popiežiaus pontifikatą; paanalizavo svarbiausias keturiolikos jo enciklikų temas – žmogaus klausimą, Kristų kaip kelią kiekvienam žmogui, tiesos ir laisvės santykį, ekumenizmą, Eucharistiją, Kristaus liudijimo pasauliui svarbą ir kt. Kun. M. Pukščio teigimu, šiais dokumentais Jonas Paulius II siekė gaivinti mūsų tikėjimą Gyvuoju Dievu.

Religinio gyvenimo apžvalgininkas dr. Paulius V. Subačius šioje konferencijoje perskaitė pranešimą „Popiežiaus Jono Pauliaus II įtaka visuomenei”. Prelegentas atkreipė dėmesį į tai, jog Šventasis Tėvas „gyveno ypatingu laiku ir ypatingai tą laiką keitė”. Dr. P. Subačiaus teigimu, Jono Pauliaus II gyvenimo laikotarpis sutapo su epocha, kurioje tiek asmenybės, tiek autoriteto vaidmuo „tapo kaip niekada sukompromituotas tiek istoriškai, tiek ideologiškai”. Šventasis Tėvas pasiekė – ypač kai bemaž visai išseko jo fizinės jėgos – tokio autoriteto viršūnę, „kuriam niekas pasaulyje nebegalėjo prilygti”. „Ar verta įrodinėti, kad nė vienos divizijos neturintį popiežių tuo metu labiausiai apsiginklavusios šalies diktatorius laikė didžiausia asmenine grėsme, jei pati sovietija tai pripažino, organizuodama šlykščiausią visų laikų pasikėsinimą”. P. Subačius ypač atkreipė dėmesį į didžiulį pontifiko poveikį visuomenei net ir pasibaigus jo žemiškajai kelionei – atsivertimus ir stiprų evangelizacijos proveržį. „Istoriškai būtų gal per drąsu teigti, jog be Jono Pauliaus II nebūtume atgavę laisvės, tačiau realu, kad toji laisvė šiandien tikrai būtų kitokia: dar mažiau gerbianti žmogaus gyvybę bei orumą”, – apibendrindamas sakė dr. P. V. Subačius.

Konferencijos metu jos dalyviai turėjo progą susipažinti su Šventojo Tėvo veiklai skirtu VDU studentų parengtu stendu, išgirsti seminarijos auklėtinių skaitomas ištraukas iš Jono Pauliaus II kalbų bei dokumentų tekstų. Susitikimo metu taip pat skambėjo Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos auklėtinių atlikti J. S. Bacho, A. Vivaldžio , M. K. Čiurlionio kūriniai. Klierikai bei arkivyskupijos Šeimos centro savanoriai konferencijos metų gretimoje auditorijoje globojo susirinkusių tėvelių vaikus ir padėjo jiems kūrybiniais darbeliais prisiminti popiežių.

Apie Jono Pauliaus II pirmųjų mirties metinių minėjimus Kauno arkivyskupijos dekanatuose bei parapijose skaitykite http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,399 .

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt