į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų konferencija (2007.09.07)

Rugsėjo 7 d., pradedant naujuosius mokslo metus, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko tradicinė, kasmet rengiama arkivyskupijos tikybos mokytojų ir parapijų katechetų konferencija. Šiemetinės konferencijos tema buvo siejama su pasirengimu Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejui ir pavadinta Evangelijos žodžiais: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Į šią konferenciją, surengtą pirmosios darbo savaitės pabaigoje, rinkosi mokytojai, dirbantys Kauno mieste ir rajone, bei kituose – Jonavos, Raseinių, Kėdainių, Ukmergės, Jurbarko – dekanatuose; konferencijoje dalyvavo ir parapijose sakramentams rengiantys katechetai, katechetikos centrų darbuotojai, katecezę globojantys dvasininkai. 

Konferencija prasidėjo drauge švenčiama Eucharistijos liturgija prašant Viešpaties laiminti naujųjų mokslo metų darbus. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Raseinių dekanato dekanas kun. Juozas Kaknevičius, kiti dvasininkai, į konferenciją atvykę iš įvairių arkivyskupijos parapijų. Per pamokslą, sveikindamas tikybos mokytojus ir katechetus, arkivyskupas pavadino juos „šauniaisiais savo bendradarbiais, dirbančiais už Evangelijos pergalę sunkiose fronto linijose.” „Jūs esate tikrieji vyskupų bendradarbiai, nuo kurių darbo ir ypač asmeninio liudijimo priklauso Bažnyčios ateitis,” – sakė ganytojas atkreipdamas dėmesį į tai, kas būtų labai svarbu dirbant su jaunimu, kurį šiandien bando pasiglemžti pragaras. Jis ragino ne tik patiems būti aktyviems: ir mokinius ugdyti taip, kad jie taptų sąmoningais parapijų bendruomenių nariais. Pasak ganytojo, kaip ir dvasininkams, mokytojams be galo svarbus dvasinis gyvenimas, kurį puoselėti galima tik palaikant nuolatinį ryšį su Kristumi, radikaliai jam įsipareigojant; „tik tada į savo gyvenimą, darbą, mokinius bus žvelgiama kitomis akimis.” Arkivyskupas pakvietė mokytojus dalyvauti Šilinių atlaiduose, įsimąstyti į tai, kaip „Marija klausėsi Dievo žodžio, aiškiai ir radikaliai apsisprendė ir šį apsisprendimą išsaugojo iki Golgotos.”

Prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas palinkėjo, kad mokytojų „žodžiai, darbai, pastangos neštų palaimingų vaisių visam Bažnyčios gyvenimui“.

Renginys toliau buvo tęsiamas Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje. Tikybos mokytojus, katechetus, dalyvaujančius kunigus čia pasveikino vysk. J. Ivanauskas. Džiaugdamasis visų jaunimo ugdytojų pasišventimu savo darbui, vyskupas nuoširdžiai už jį padėkojo ir pažymėjo kelias katechezės aktualijas arkivyskupijoje. Ganytojas paminėjo stiprėjančius tikybos mokymo kabinetus, jų trauką mokyklose, dekanatų katechetikos centrus, ypač aktyvią I dekanato katechetikos centro veiklą, atkreipė dėmesį į netrukus vyksiantį arkivyskupijos antrąjį sinodą, kurio priimtos gairės taps pagrindu tolesnei katechezei mokyklose ir parapijose. Vyskupas pažymėjo, jog kitų šalių kontekste mūsų mokytojų, katechetų darbas yra pastebimai „svarus ir efektyvus“, linkėjo jiems gražaus bendradarbiavimo su dvasininkais ir parapijų bendruomenėmis, asmeninės Dievo palaimos.

Pranešimą „Švč. Mergelė Marija katechezėje“ konferencijoje skaitė Kauno arkivyskupijos katechetikos centro (KKC) vadovas teol. dr. Artūras Lukaševičius. Jis aptarė svarbiausias tikėjimo dogmas, susijusias su Švč. M. Marija, ir pabrėžė, kaip svarbu mokytojui savo darbą paremti Bažnyčios Mokymu. Paliesdamas kai kuriuos pamaldumo Marijai aspektus, atkreipė dėmesį, jog tikrasis ryšys su Marija veda į tikrą ryšį su Jėzumi; Marija visada rodo mums kelią į savo Sūnų. A. Lukaševičius paragino rengiantis Jubiliejui daugiau dėmesio savo darbe skirti Marijai: KKC siūlo mokytojams pasiremti vieni kitų patirtimi ir savo darbe pasinaudoti kolegų pamokų ar specialių renginių planais, padėsiančiais atskleisti mokiniams mariologines temas.

Pranešimą „Tikybos mokytojo ir katecheto pašaukimo ypatumai“ skaičiusi KKC koordinatorė ses. Viktorija Maknauskaitė SJE pakvietė įsigilinti į kai kuriuos savo pašaukimo aspektus: ką išties reiškia kanoninis siuntimas, kaip mokytojo pašaukimas siejasi su bendruoju krikščionio pašaukimu į šventumą, kaip suprantama ir atsiliepiama į Bažnyčios misiją pateikti žmonijai Dievo išgelbėjimo planą. Pasak ses. V. Maknauskaitės, pašaukimo kelyje ugdytojai ne vieni: „kaip pasaulis turi savo žvaigždes, taip ir Bažnyčia turi savo švyturius.” Ji priminė pal. arkiv. Jurgio Matulaičio asmenybės pavyzdį, jo dėmesį žmogui, ryšį su Dievu ir darbą kitų labui, palinkėjo draugystės su Jėzumi, išlaisvinančiu ir lydinčiu pašaukimo kelyje.

Aptariant einamuosius klausimus, tikybos mokytojai pakviesti gilinti savo dalykines žinias kas mėnesį KKC rengiamuose kvalifikaciniuose seminaruose. Jie ypač skatinami per metus nors keletą dienų skirti ypatingam dvasiniam susikaupimui dalyvaujant katalikiškų institucijų rengiamose rekolekcijose. A. Lukaševičius kvietė mokytojus daugiau dėmesio skirti nepamokinei veiklai, išnaudoti papildomas valandas mokyklose ir galimybę neformaliai bendrauti su mokiniais, ugdyti jų bendruomeniškumą (ypač katalikiškose mokyklose); tam KKC aktyviai rengia nepamokinės veiklos programas ir kviečia mokytojus įsitraukti į šią darbo sritį su savo pasiūlymais.

Konferencijos dalyviams jos pradžioje trumpą koncertėlį surengė dainavimo studijos jaunosios atlikėjos, vadovaujamos Kauno šv. Mato mokyklos mokytojų Jurgitos ir Rimos. Nuoširdžiai pabendrauti agapėje visus pakvietė šią konferenciją vedusi KKC metodininkė Aldona Girininkienė.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt