į pirmą puslapį
  archyvas    
 
 
meniu

NAUJIENOS

Atsisveikinimas su velioniu ambasadoriumi K. Lozoraičiu Kaune (2007.09.20)

Rugsėjo 20 d. Kaune atsisveikinta su pirmuoju po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ambasadoriumi prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Kaziu Lozoraičiu. Prieš daugiau kaip mėnesį, rugpjūčio 13 d., eidamas 79-uosius metus Kazys Lozoraitis mirė Romoje ir čia buvo laikinai palaidotas Prima Porta kapinėse; tačiau vykdant velionio valią, dabar perlaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse, greta artimųjų – senelių, tėvų ir brolio – kapų.

Lietuvą K. Lozoraičio palaikai pasiekė rugsėjo 19-sios vidurnaktį, lydimi artimųjų – velionio žmonos Giovannos Pignatelli Lozoraitis, dukros Dainos Lozoraitis ir Lietuvos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto Algirdo Saudargo. Sutikimo ceremonijoje Vilniaus oro uoste dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Karstas su velionio ambasadoriaus palaikais, uždengtas Lietuvos valstybės vėliava, vėlią antradienio naktį atvežtas į Kauną ir pašarvotas Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

Rugsėjo 19 d. nuo pat ryto iki vėlaus vakaro daugybė žmonių, apsilankydami bažnyčioje, pareiškė pagarbą velioniui ir užuojautą jo artimiesiems. Velionio artimųjų pageidavimu, vietoj gėlių mirusiajam pagerbti, visi norintys buvo kviečiami aukoti ilgamečio Kazio Lozoraičio bendradarbio mons. Vyt. Kazlausko Lietuvoje įsteigtiems „Vaiko tėviškės namams“. 18 val. šv. Mišioms už velionį vadovavo prel. Vytautas S. Vaičiūnas, koncelebravo mons. Adolfas Grušas, bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, o jaudinamą pamokslą pasakė kun. Virginijus Veilentas, savo gyvenimo kelyje turėjęs džiaugsmą būti arti velionio ambasadoriaus, kai ilgus metus dirbo Vatikano radijo lietuvių redakcijoje.

Ketvirtadienio (rugsėjo 20 d.) rytą velionį pagerbė Europos Parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis, LR Prezidentas Valdas Adamkus bei užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas.

12.00 val. sausakimšoje Vytauto bažnyčioje prasidėjo laidotuvių šv. Mišios. Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, drauge koncelebravo kardinolas Audrys J. Bačkis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas ir būrys kitų garbių dvasininkų.

Šv. Mišių pradžioje arkivyskupas pakvietė melstis už velionį Kazį, pavadindamas jį garbingu ištikimai tarnavusiu Lietuvos sūnumi. Kartu ganytojas pakvietė prašyti Viešpaties siųsti mums daugiau tokių sūnų, tautos reikalus laikančių svarbesniais už asmeninius.

Šv. Mišių homiliją pasakęs kard. A. J. Bačkis kalbėjo, jog palydint mums brangų žmogų į dangiškąją tėvynę, širdį ir protą kaustantį išsiskyrimo skausmą gali numalšinti mūsų tikėjimas, nes tik jis „nauja šviesa apšviečia mirties paslaptį“. Pasak kardinolo, „tas pats tikėjimas buvo ir Kazio Lozoraičio gyvenimo šviesa: tikėjimas, kurį jis išpažino ir kurio laikėsi tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime“. Trumpai primindamas velionio veiklą ambasadoje, Vatikano radijuje, Italijos lietuvių bendruomenėje, kardinolas pabrėžė, kaip pareigingai, garbingai, kompetentingai jis atliko šias pareigas, teikė paguodos mūsų tautai okupuotoje Lietuvoje, o atkūrus nepriklausomybę drąsino „Lietuvą eiti šiuo keliu, neprarasti vilties, įsijungti į modernų Europos gyvenimą, ragino tautą atsitiesti“. „Visą gyvenimą Kazys tarnavo Lietuvai – ir tai darė kukliai, tyliai ir sąžiningai“, – sakė kard. A. J. Bačkis. Nuoširdžius paguodos žodžius skirdamas gedintiems artimiesiems, kuriuos velionis brangino ir iš kurių gavo palaikymą savo darbuose, kardinolas kvietė dėkoti Dievui už velionio turiningo ir prasmingo gyvenimo pavyzdį.

Pasibaigus šv. Mišioms, skambant kariuomenės orkestrui, lydint garbės sargybos kuopos kariams bei dalyvaujant tautiniais drabužiais pasipuošusiems Stasio Lozoraičio vardo mokyklos moksleiviams, karstas su palaikais išlydėtas į Petrašiūnų kapines. Čia susirinko daugiatūkstantinė minia kauniečių, atėjusių atsisveikinti su ambasadoriumi Kaziu Lozoraičiu.

Laidojimo ceremonijoje kapinėse atsisveikinimo žodį tarė LR Prezidentas V.Adamkus pavadindamas K. Lozoraitį „šviesiu pavyzdžiu mūsų jaunajai diplomatijai“ ir dėkodamas velioniui už prasmingo ir garbingo gyvenimo pavyzdį mūsų tautai. Prisiminimų bei vilties kupiną žodį pasakęs prof. Vytautas Landsbergis pabrėžė, jog „Kazys buvo vienas iš trijų žymių Lietuvos diplomatų, budėjęs kartu su tėvu ir broliu pažeistos, palaužtos, bet niekad neatsisakytos nepriklausomybės sargyboje.“ Užuojautos žodį tarė ir Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Po laidotuvių velionio ambasadoriaus K. Lozoraičio žmonai Giovannai įteikta Lietuvos valstybės vėliava. Pabaigoje velionio dukra Daina savo ir mamos vardu padėkojo visiems taip gausiai susirinkusiems bei išreiškusiems pagarbą jos tėvui, kuris, pasak jos, būtų suglumęs dėl tokio didelio dėmesio ir pagarbos savo asmeniui.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt  

« atgal

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija
Atnaujinta 2002 05 10

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kn.lcn.lt