Apie ženklą ir šūkį
į pradžią
 
 
   
   
 
Malda rengiantis Sinodui

Kaunas, 2003 01 05

Viešpatie Jėzau, kreipiamės į Tave šiuo svarbiu mūsų katalikų bendruomenei momentu, kai pradedame antrąjį Kauno arkivyskupijos sinodą.

Tu atėjai į pasaulį, kad apreikštum pasauliui dangiškojo Tėvo meilę, kad mes visuomet jaustumės Jo vaikais.

Gimęs iš Mergelės Marijos, kaip vienas iš mūsų, Tu ėjai tais pačiais mūsų žemiškais keliais, gyvenai tą pačią kasdienybę ir visuomet buvai drauge su vargšais ir nelaimingais, visiems kalbėjai apie gyvenimą, kuris privalo būti dovana ir tarnavimu kitiems. Tu atvėrei mums vilties ir broliškumo, tarpusavio pagalbos ir atleidimo kelią. Mirdamas už mus ant kryžiaus Tu parodei pačią didžiausią meilę, kuri niekuomet nesibaigia, o Šventajai Dvasiai veikiant Bažnyčia pasaulyje tapo tos meilės ir vilties nešėja.

Viešpatie, mūsų Dieve, meldžiame Tave: padaryk, kad mūsų arkivyskupijos krikščioniškoji bendruomenė būtų tikrai broliška ir džiugi, nusižeminusi ir drąsi, ištverminga ir pamaldi.

Suteik kiekvienam mūsų malonę mylėti taip, kaip nori, kad mes mylėtume, padėk tapti Tavosios meilės ženklu. Kai tikimės teisingesnio ir darnesnio pasaulio, padėk atrasti vienas kitame didybę ir parodyti pagarbą vienas kitam. Kai esame susibūrę drauge klausytis Tavo žodžio ir švęsti sakramentų, duok mums vidinės šviesos ir jėgų eiti pirmyn ir savo buvimu liudyti tikrąjį gyvenimą.

Šiandien, Viešpatie, suklupę prašome: padėk mums būti atviriems Tavo žodžiui, mokyk išgirsti brolius, vesk visus teisingu keliu, kad kasdien stengtumės vis labiau gyventi Tavo parodytą meilės gyvenimą, vedantį į vienybę su Tavimi ir su broliais.

Šventoji Kristaus ir visų mūsų Motina Mergele Marija, kuri Šiluvoje parodei savo rūpestį mūsų šalimi ir visąlaik globojai, užtark ir mus, pradedančius antrąjį Kauno arkivyskupijos sinodą, kad mūsų darbai ir visas gyvenimas būtų skirti Dievo garbei ir žmonių gerovei.

Amen.

© Kauno arkivyskupija, 2007