į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
arkivyskupija
Arkivyskupija šiandien
Apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejus
Kalendorius
Istorija
Iškilios asmenybės
Įžymios vietos
Statistika
Leidiniai
 
 

ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE
400 metų JUBILIEJAUS puslapis

Pasirengimas Jubiliejui

Kauno arkivyskupija drauge su visos Lietuvos tikinčiaisiais 2008 metų rudenį rengiasi švęsti Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų.

Šią žinią 2006 rugsėjo 8 d. paskelbė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius savo ganytojiškame laiške „Dėl pasirengimo Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui”. Tą pačią dieną arkivyskupas pasirašė dekretą, kuriuo įsteigė Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus komitetą.

2007 m. sausio 25 d. arkiv. S. Tamkevičius patvirtino pasirengimo Jubiliejui programą. Šia programa siekiama išreikšti dėkingumą Dievo Motinai už jos užtarimu gautas malones Lietuvos žmonėms, o taip pat atnaujinti savo tikėjimą bei krikščionišką gyvenimą. Dveji pasirengimo Jubiliejui metai visiems arkivyskupijos tikintiesiems turėtų būti „kelione per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį, sujungianti visus draugėn ir kviečianti garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį Marijos Sūnumi.”

Didžiausiu arkivyskupijos sielovados prioritetu minimu laikotarpiu turi tapti Eucharistijos slėpinio šventimas, taip pat puoselėjamas pamaldumas Dievo Motinai Marijai. Daug dėmesio numatoma skirti parapinei katechezei, dėti pastangų ugdant veiklią artimo meilę, šeimų krikščionišką gyvenimą, dvasinius pašaukimus ir blaivų gyvenimo būdą, puoselėti gyvybės kultūrą. Skelbiant ir liudijant prieš 400 metų Šiluvoje vykusio Švč. M. Marijos apsireiškimo žinią pasirengimo laikotarpiu ir vėliau švenčiant Jubiliejų siekiama ugdyti krikščionišką sąmoningumą rengiantis ir priimant sakramentus, skatinti Šventojo Rašto skaitymą, sekmadienio šventimą, maldos svarbą ir kt.

Pasirengimas Jubiliejui, kaip numatoma programoje, vyks trimis lygmenimis: parapijose, dekanatuose ir arkivyskupijos mastu, nes norima, kad Dievo malonių gausa, užtariant Mergelei Marijai, paliestų kuo daugiau tikinčiųjų, o Jubiliejaus žinia pasiektų visus geros valios žmones. Rengiantis Jubiliejui svarbus vaidmuo teks klebonams suburiant savo parapijų tikinčiuosius: numatyta steigti grupes, kurios ruoš parapijos pasirengimo programas, švenčių bei renginių kalendorių; koordinuos parapijos pasirengimą ir dalyvavimą arkivyskupijos renginiuose ir švenčiant Jubiliejų Šiluvoje.

2007 m. birželio 9–10 d. visose parapijose bus iškilmingai švenčiama Eucharistijos šventė – Dievo Kūno ir Kraujo (Devintinių) liturginė iškilmė.

Svarbus pasirengimo Jubiliejui parapijoje akcentas – iš parapijos į parapiją keliausianti 2007 m. vasario 4 d. arkikatedroje bazilikoje pašventinta Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Tądien ir bus pradėta jo kelionė, pirmiausia – į Kauno II dekanato Raudondvario parapiją. Numatytos ir jau parengtos paveikslo sutikimo ir išlydėjimo parapijose apeigos. Apkeliavęs visas arkivyskupijos parapijas, Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas 2008 m. prieš pat Jubiliejaus šventimą bus iškilmingai atneštas į Šiluvą.

Pasirengimas vyks ir dekanatų lygmeniu. Dekanatų komitetai rengs dekanatų Eucharistinius kongresus, organizuos paveikslo piligriminę kelionę po parapijas bei dekanato tikinčiųjų piligrimines keliones į Šiluvą kiekvieno mėnesio tryliktomis dienomis, numatys gaires, kaip bus dalyvaujama švenčiant Šilines 2007 ir 2008 m. Šiluvoje.

Rengiantis Marijos apsireiškimo Jubiliejui arkivyskupijos mastu 2007 m., Kaune ir Šiluvoje numatyta surengti Mariologinį kongresą, o 2008 m. – Eucharistinį kongresą; be to, 2007 ir 2008 m. Šiluvoje numatytos Šeimos, Jaunimo šventės ir dvi arkivyskupijos piligriminės kelionės.

Pasirengimo laikotarpiu tikimasi glaudaus parapijų grupių, dekanatų ir arkivyskupijos pasirengimo komitetų, bažnytinių institucijų ir visų dvasininkų bendradarbiavimo. Jubiliejaus programoje aktyviai dalyvauti kviečiami Kauno kunigų seminarijos, Katalikų teologijos fakulteto bendruomenės.

Jubiliejui rengtis kviečiami ir visi išeivijoje gyvenantys lietuviai: parapijos ir bendruomenės, įvairios institucijos ir organizacijos, lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, pastoracinių tarybų nariai ir visi tikintieji. Išeivijos lietuviai paraginti skleisti Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią, švęsti Jubiliejų savo parapijose ir bendruomenėse, užmegzti ryšį su pasirengimo komitetu Lietuvoje. Išeivijos lietuviai pakviesti rengti piligrimines keliones į Šiluvą ir atvykti švęsti Jubiliejų Šiluvoje.

Į Jubiliejaus šventimą atvykti kviečiami visi, ypač kaimyninių kraštų, tikintieji, kad būtų drauge išgyvenama tikėjimo vienybė ir Dievo Motinos Marijos meilė visiems Bažnyčios vaikams.

* * *

Šiluvos žinią savo klausytojams aktyviai skelbia ir Marijos radijas. Be pagrindinių iškilmių transliacijos, šio radijo programoje pasirengimo laikotarpiu numatoma:

  • Ketvirtadieniais 11 val. laidoje „Pas mus svečiuojasi“ lankysis Kauno arkivyskupijos parapijų, kuriose tuo metu viešės keliaujanti Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija, atstovai ir dalysis mintimis apie rengimąsi Jubiliejui jų bendruomenėje.
  • Penktadieniais 16 val. transliuojama laida „Čia per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus...“ (ją veda teol. lic. Vilija Karaliūnaitė); šioje laidoje kalbama teologinėmis, kristologinėmis, mariologinėmis, sielovadinėmis temomis, padėsiančiomis klausytojams pasirengti tinkamai švęsti Šiluvos Jubiliejų.
  • Šeštadieniais po 14 val. iš Šiluvos šventovės tiesiogiai transliuojamos Rožinio maldos, bus nuolat skelbiami Pasirengimo Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui komiteto informaciniai pranešimai bei kitos naujienos.

Marijos radijas girdimas FM bangomis šiuose miestuose ir jų apylinkėse: Kaune - 95.7, Klaipėdoje - 106.0, Šiauliuose - 91.8, Vilniuje - 93.1 MHz. Išsami programa bei kta informacija žr. www.marijosradijas.lt

Pagrindiniai dokumentai

Pasirengimo Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubilejui programa (patvirtinta Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, 2007 01 25)
   *. doc (148 kB)

Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus Ganytojiškas laiškas kunigams, Dievui pašvęstojo gyvenimo nariams ir visiems tikintiesiems „Dėl pasirengimo Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui“ (2006 09 08)

Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretas dėl Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus komiteto sudarymo Lietuvoje (2006 09 08, Nr. 280)

 

 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija

© Katalikų interneto tarnyba, kit@lcn.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt