į pirmą puslapį
  archyvas    
meniu
 
 

ARCHYVAS
Arkivyskupo dekretai ir raštai | Arkivyskupo tekstai | Tarnybų dokumentai | Pastoracinė medžiaga | Informacinė medžiaga | „Kauno arkivyskupijos naujienos“

Arkivyskupo tekstai


Ganytojiškasis laiškas
Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejinių metų skelbimo proga

„Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus“

Kaunas, 2008 02 03

Brangūs broliai ir seserys,
su dideliu džiaugsmu pradedame švęsti Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje garbei skirtus Jubiliejinius metus.

Giliai suvokiame, kokią brangią dovaną iš Dievo esame gavę – tai vienintelis Lietuvoje Bažnyčios pripažintas ir vienas seniausių Europoje Marijos apsireiškimas.

Viešpaties Motina, nušvitusi tarsi kelrodė žvaigždė, visus 400 metų rodė kelią istorijos audrų blaškomai mūsų Tėvynei, maloningu veidu žvelgdama į savo vaikus Trakuose, Aušros Vartuose, Žemaičių Kalvarijoje, Pivašiūnuose, Krekenavoje, Pažaislyje, kaimo bažnyčių altoriuose, tikinčiųjų namuose. Jos motiniška meilė padėjo išsaugoti tikėjimą, meilę Tėvynei, vienybę šeimose, suteikė jėgų auginti ir auklėti vaikus, guodė skausmo ir netekties valandomis, buvo vilties žvaigždė sugrįžti į gimtinę iš tolimųjų gulagų. Suvokdami šios dovanos vertę ir būdami Visuotinės Kristaus Bažnyčios nariais, tikėjimu ir džiaugsmu dalijamės su visais Šiluvos piligrimais ir trokštame drauge švęsti Marijos apsireiškimo Jubiliejinius metus.

Popiežius Benediktas XVI enciklikoje Spe salvi Švenčiausiąją Mergelę Mariją vadina Vilties Žvaigžde. „Gyvenimas, – rašo Šventasis Tėvas, – atrodo it plaukimas per dažnai tamsią ir audringą istorijos jūrą, dairantis kelią mums rodančių žvaigždžių. Tikrosios mūsų gyvenimo žvaigždės yra teisingai gyventi mokėję žmonės. <...> Ir koks žmogus labiau už Mariją galėtų būti mums vilties žvaigždė – ji, kuri savuoju „taip“ pati atvėrė Dievui duris į mūsų pasaulį, ji, kuri tapo gyvąja Sandoros skrynia, kurioje Dievas priėmė kūną, tapo vienu iš mūsų, išskleidė tarp mūsų savo palapinę (plg. Jn 1, 14)?“ (Spe salvi, 49).

Nūdienos audringoje istorijos ir gyvenimo jūroje mums taip pat nušvinta nuostabi Žvaigždė – mūsų vilties Motina Marija. Pasirengimas ir Jubiliejaus šventimas – tai tarsi naujas Marijos apsireiškimas Lietuvai, naujas ženklas, kad yra vilties prisikelti, naujai atrasti Dievą, vilties kartu su visais geros valios žmonėmis kurti prasmingą laisvos Tėvynės ateitį. Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Amžinojo Dievo Sūnų yra kvietimas gyventi tikėjimu, skelbti ir liudyti Gerąją Naujieną, stiprinti save Eucharistijos duona, drąsiai sutikti ir Evangelija atsakyti į šiandienos iššūkius.

Kaip galėtume atsiliepti į Šiluvos Marijos žinią? Į šį klausimą atsako pati Dievo Sūnaus Motina žodžiais, pasakytais dangaus angelui: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Šiuos Marijos žodžius paversime gyva tikrove ir atsiliepsime į jos kvietimą garbinti Dievo Sūnų visada ir visur ieškodami Dievo valios, trokšdami, kad gyvenimui, siekiams ir darbams vadovautų Dievo žodis, užrašytas Evangelijoje ir kalbantis sąžinės balsu. Kiek leisime Dievui veikti per mus ir mumyse, tiek leisime jam perkeisti mus ir kartu vidumi pasirengsime prasmingai švęsti Jubiliejų. Visos iškilmės, kaip antai, piligriminės kelionės, eucharistiniai kongresai ir kiti renginiai, yra labai reikalingos, bet jos tarnauja kaip priemonės, kurių tikslas – padėti mums gyventi Dievo artumoje ir savo aplinkoje kurti Dangaus karalystę.

Pasiruošimo Jubiliejui laikotarpiui buvo parengta išsami programa. Ja siekėme atkreipti visų dėmesį į kitą Programą – tą, kurią Jėzus Kristus paskelbė ant Palaiminimų kalno: palaiminti turintys vargdienio dvasią, palaiminti liūdintys, romieji, alkstantys ir trokštantys teisybės, gailestingieji, tyraširdžiai, taikdariai, persekiojami dėl teisybės ir Jėzaus Vardo... Šios Programos laikydamiesi, mes tikrai garbinsime Marijos Sūnų Jėzų Kristų. Pati Marija šiai Programai pasakė „taip“ Jėzaus įsikūnijimo metu ir kasdien vykdė šį pasiryžimą iki dieviškojo Sūnaus mirties ant kryžiaus.

Jubiliejaus iškilmė sutaps su Dievo Tarno popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės į Lietuvą metinėmis – lygiai prieš 15 metų, rugsėjo 7-ąją, kaip piligrimas atvykęs į Šiluvą, Šventasis Tėvas meldėsi Marijos apsireiškimo vietoje. Gerai žinome, kiek daug šis popiežius nusipelnė padėdamas daugybei pasaulio žmonių atgauti viltį, išsvajotą laisvę ir tikėjimą ateitimi. Mes, kaip ir kitos Europos tautos, esame laisvi ir turime galimybę drauge kurti prasmingą ateitį.

Švęsdami Jubiliejų, su gilia pagarba dabartiniam Šventajam Tėvui Benediktui XVI, pasitiksime atvyksiantį Jo Šventenybės Pasiuntinį, kuris, atstovaudamas Popiežiui, vadovaus Jubiliejaus iškilmei.

Praėjusių metų pabaigoje Vokietijoje leidžiamas žurnalas „Bažnyčia šiandien“ išspausdino Šiluvos Jubiliejui skirtą platų vedamąjį straipsnį, kurio autorius tokį brangų mums įvykį pavadino „viltimi Europai“.

Tad lauksime atvykstant piligrimų ne tik iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių, bet ir tolimesnių kraštų. Su lietuvišku svetingumu sutiksime mūsų tautiečius, gyvenančius kitose šalyse. Kaip darnios šeimos vaikai, sugrįžę į namus pas Mamą, Dievo Motinos garbei drauge užgiedosime „Marija, Marija...“

Pagal labai seną tradiciją į Dievo Motiną Mariją Šiluvoje kreipiamasi kaip į Ligonių Sveikatą. Šiais Jubiliejaus šventimo metais ypač kviečiu melstis už visus sergančius, kenčiančius, praradusius gyvenimo džiaugsmą ir viltį, patiriančius visokį vargą. Tegul mūsų maldas palydi ir prie savęs priglaudžia Gailestingumo Motina.

Kviečiu visus su viltimi – drąsiai ir džiaugsmingai – tęsti Jubiliejinių metų pasirengimo darbus ir Marijos apsireiškimo iškilmę švęsti kaip didžiausią krikščioniškojo tikėjimo šventę.

Dėkoju visiems, kurie malda ir auka parėmėte ir paremsite pasirengimą Jubiliejui.

Šiluvos Dievo Motina, mūsų Vilties Žvaigžde, „pamokyk mus kartu su tavimi tikėti, viltis ir mylėti. Parodyk mums kelią į jo karalystę. Jūros Žvaigžde, šviesk mums ir vesk mus mūsų kelyje!“ (Spe salvi, 50) Amen.

 


Kauno arkivyskupas metropolitas

 

<< atgal į sąrašą
 

 

© Kauno arkivyskupijos kurija, 2002

© Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt
Rašykite: info@kaunas.lcn.lt