Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Šventė Motinos garbei

Jau aštuntus metus Ariogalos šv.arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas tradiciškai tęsia ciklą Motinos dienai paminėti. Pirmiausia Motinos dienos paminėjimas vyksta šeštadienio vakarą prieš Motinos dieną Ariogalos kapinėse, šalia Stasio Daugirdo koplyčios. Jis skiriamas mirusioms motinoms, palaidotoms Ariogalos parapijos kapinėse. Šv. Mišių auka ir pamokslas transliuojami per stiprintuvus ir girdisi net atokesnėse kapinių vietose. Tą vakarą ant mirusių motinų kapų, tarsi Vėlinių naktį, suplevena žvakių liepsnelės.

Be savo brangios mamytės mes turime tarpininkę tarp dangaus ir žemės – Dievo Motiną. Jos garbei vyksta gegužinės pamaldos bažnyčiose ir namuose.Visiems laikams žmonijai švenčiausias motinos pavyzdys yra Jėzaus Motina Marija. Visi šaukiamės Marijos pagalbos, kai būna sunku... Ne veltui Lietuva vadinama Marijos žeme: mes jaučiame Jos pėdų šventumą Šiluvoje, esame išklausyti Aušros Vartuose ar Pivašiūnuose. Einame į šias šventoves padėkoti Marijai už suteiktas malones. „Susirinkome, – kalbėjo klebonas, – šv. Mišių aukoje paprašyti Švč. M. Marijos užtarimo pas Viešpatį palaimingos amžinybės mirusių motinų sieloms, o gyvosioms – sveikatos bei Dievo globos žemiško gyvenimo kelyje“.

Pamokslo pabaigoje kun. G. Jankauskas kalbėjo: „Liaudies išmintis byloja: „Ką pasėsi – tą ir pjausi“. Iš Jūsų rankų ateina nauja karta, nauja ateitis – mūsų šalies ateitis. Jums, mamytės, Dievas paskyrė atlikti labai svarbią misiją šioje Žemėje – pagimdyti ir užauginti naują gyvybę. Jūs esate didžiosios Dievo Kūrėjo darbų tęsėjos. Todėl, su meile pagerbdami visas mamytes, skiriame šią dieną Jums, dar kartą prisimindami nelengvą ir šventą Mamos misiją, jos sūnų ir dukterų begalinę meilę. Tegul niekada Jūsų širdies neužgauna ta širdis, kuri kažkada plakė po Jūsų krūtine, tegul Jūsų skruostą puošia ne skausmo, o džiaugsmo ašara, tegul bemiegės naktys, nerimo valandos ir meilės lydimi darbai atsiperka šimtaprocentine vaikų meile. Būkite laimingos, sveikos, gerbiamos ir mylimos! Tegul Dievas laimina kasdienius Jūsų darbus ir žingsnius... Melskime Dievo malonės ne tik gyvoms, bet ir mirusioms mūsų parapijos mamoms Viešpaties palaiminguose namuose”.

Mišiose giedojo Ariogalos Sumos choras, Mišių pabaigoje už mirusias mamas sugiedojome maldą "Viešpaties angelas".

Po pamaldų savo kūrybos poezijos posmus Motinos dienai skyrė parapijiečiai Antanas Kišonas ir Juozas Mickevičius. Intarpuose religines giesmes giedojo Ariogalos Sumos choras.
Motinos dienai skirtą programėlę baigėme giesme "Marija, Marija".

Gegužės 2-ąją, Motinos dieną, Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kur vyko pamaldos, skirtos gyvoms ir mirusioms motinoms. Tą dieną bažnyčioje buvo daug jaunimo. Votyvos ir Sumos šv. Mišių auka vyko labai prasmingai, o klebono pasakyti pamokslai su poezijos žodžiais ne vienam ir ašarą išspaudė.

Po Votyvos šv. Mišių susirinkusioms motinoms eiles deklamavo Ariogalos darželio auklėtinės. Nušvito motinų veidai, pasigirdo gausūs plojimai.

Po pamaldų Ariogaloje klebonas kun. G. Jankauskas šv. Mišias aukojo Leščių Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Čia taip pat susirinko daug maldininkų. Netoli bažnyčios buvo nusitęsusi ilga vora jų automobilių. Po pamaldų jaukioje Leščių bažnytėlėje Paaluonio kaimo jaunimo trio – Lukas Katinas, Vilūnė Katinaitė ir Konstancija Kundrotaitė – padainavo lyriškų dainų apie motinas (vadovas Zenonas Brazinskas).

Steponas Miltenis

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija