Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
2017 m. lapkričio 26 d. po Votyvos šv. Mišių apie 13 val. Ariogalos parapijos namuose vyks susitikimas su Raseinių garbės piliečiu, buvusiu Raseinių meno mokyklos direktoriumi, ilgamečiu kapelos „Dubysa“ vadovu, nuolat naujais sumanymais kunkuliuojančia asmenybe – Gintautu Grigaliumi.
 
Jam vadovaujant „Dubysos“ kapelos muzikantai vos ne nuo pat įsikūrimo sulaukė dėmesio ir pripažinimo, palankaus klausytojų įvertinimo. Pirmu rimtu jėgų išbandymu tapo 1968 m. rajono Dainų šventė, 1969 m. dalyvauta Žemaičių krašto kaimo kapelų konkurse „Žemaitiškas smuikelis“ (užimta III vieta). 1970 m. kapela sėkmingai pasirodė  respublikos kaimo meno saviveiklos apžiūroje, zoniniame ture iškovojo I vietą.
 
Renginio metu bus rodomi „Dubysos“ kapelos atliekami kūriniai. Jų intarpuose daktaras poetas Juozas Mickevičius skaitys savo kūrybos eiles. Programos metu galėsite pateikti svečiui savo klausimų ir kartu pabendrauti po renginio surengtoje Agapėje. Taip pat kviečiame atsinešti ir po sumuštinį.
 
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
    

 

PASTORACINĖ TARYBA ir SINODO GRUPĖ

II Vatikano santarybos priimtame dekrete apie pasauliečių apaštalavimą yra toks nurodymas: "Vyskupai, klebonai ir visi kiti kunigai bei kunigai vienuoliai teturi prieš akis, kad teisė ir pareiga apaštalauti priklauso visiems tikintiesiems, tiek dvasininkams, tiek ir pasauliečiams ir kad Bažnyčios statyboje taip pat ir pasauliečiams priklauso sava dalis. Todėl tegu broliškai su pasauliečiais dirba Bažnyčioje ir vardan Bažnyčios" (II Vatik. sus. nut. psl. 369, 1968).

Pastorcinė taryba

Kiekvieną mėnesį vyksta pastoracinės tarybos susirinkimai aktualiais parapijos gyvenimo reikalais.

Pirmininkas - klebonas kun. Gintautas Jankauskas.

Pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas - Albertas Valiušis
M. tel. (682) 56988

Gim. 1946 m. kovo 22 d. Auksučių kaime, Šiaulių valsčiuje. 1978 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, dirbo vyr. zootechniku, vėliau rajono ūkio vadovu. 1994 m. buvo išrinktas Ariogalos miesto meru, o nuo 1995 m. seniūnu.

Albertas Valiušis yra praktikuojantis katalikas ir visada geranoriškai padeda spręsti visus parapijoje iškilusius klausimus.

Žmona – Ona Valiušienė, matematikos mokytoja. Sūnus Aidas, programuotojas.

Nr. Pastoracinės tarybos nariai
Gimimo metai
1.
Genovaitė Andriulienė
1946 m.
2.
Džiuljeta Banienė
1958 m.
3.
Alvydas Banys
1950 m.
4.
Antanina Danauskienė
1943 m.
5.
Regina Jankauskienė
1963 m.
6.
Odeta Kaminskienė
1968 m.
7.
kun. Gintautas Jankauskas
1953 m.
8.
Antanas Kišonas
1933 m.
9.
Rita Elena Kišonienė
1942 m.
10.
Pranciška Lukminienė
1929 m.
11.
Laimutė Neverdauskienė
1966 m.
12.
Raimonda Pankienė
1943 m.
13.
Teresė Krapavickienė
1947 m.
14.
Virgilijus Penkauskas
1959 m.
15.
Dalia Petkevičienė
1962 m.
16.
Juozas Labanauskas
1950 m.
17.
Eugenija Poškienė
1938 m.
18.
Angelė Ranauskienė
1961 m.
19.
Jonas Norkus
1956 m.
20.
Zofija Saltonienė
1938 m.
21.
Stasys Plisas
1948 m.
22.
Aloyzas Sadauskas
1969 m.
23.
Vytautas Šulskis
1927 m.
24.
Antanas Siudikas
1934 m.
25.
Marija Vaitiekūnienė
1935 m.
26.
Elena Vaičiulienė
1937 m.
27.
Kostas Žemulis
1938 m.
28.
Ona Valiušienė
1942 m.
29.
Albertas Valiušis
1946 m.
30.
Linas Velička
1994 m.


Parapijos ekonominė taryba

Antanas Siudikas, Jonas Norkus, Alvydas Banys, Stasys Plisas.

Parapijos Sinodo grupė

Graikų kalbos žodis "sinodas" reiškia ėjimą drauge į tą patį tikslą. Bažnyčia jį apibūdina kaip išrinktų kunigų ir kitų tikinčiųjų susirinkimą, skirtą padėti diecezijos vyskupui, siekiant vyskupijos tikinčiųjų gerovės.

Parapijos Sinodo grupės nariai:

 1. Kun. Gintautas Jankauskas – pirmininkas
 2. Indrė Firavičiūtė
 3. Antanas Kišonas
 4. Genutė Kringelienė
 5. Laimutė Neverdauskienė
 6. Raimonda Pankienė
 7. Virgilijus Penkauskas
 8. Eugenija Poškienė
 9. Angelė Ranauksienė
 10. Genutė Skamarakienė
 11. Zosė Stučinskienė
 12. Antanas Siudikas
 13. Elena Vaičiulienė
 14. Marijona Vaitiekūnienė
 15. Olga Valiušienė
 16. Albertas Valiušis
 17. Valdemaras Žiaukas

Parapijos sinodinė grupė kartu su Kauno arkivyskupijos sinodo generaliniu sekretoriumi kun. A. Grušu 2003 m. gruodžio 7 d. Šiluvos dvasiniame centre vyko Raseinių dekanato parapijų sinodinių grupių susitikimas su Kauno arkivyskupijos sinodo generaliniu sekretoriumi kun. Adolfu Grušu. Dalyvavo Raseinių dekanas kun. J. Kaknevičius ir parapijų klebonai.

Sinodo generalinis sekretorius kun. Adolfas Grušas papasakojo apie sinodo grupių tikslus ir uždavinius, apie arkivyskupo dekretu patvirtintų komisijų darbą, sudarytų iš Dvasinio gyvenimo, Sielovados, Liturginės, Katechetinės, Dievui pašvesto gyvenimo, Šeimų sielovados, Jaunimo sielovados, Socialinės ir karitatyvinės veiklos, Ekonominės ir Žiniasklaidos. Paaiškino, kaip parapijų sinodo grupių nariai turi teikti pasiūlymus svarstymams, kaip išsamiau atsakyti į pateiktus atskirų komisijų klausimus.

Pasak arkivyskupo S. Tamkevičiaus, pasirengimo sinodui kelias nebus nei trumpas nei lengvas, bet jis įprasmins kunigų, vienuolių bei pasauliečių gyvenimą, ypač tų, kurie aktyviai prisidės prie sinodo darbų, kuriuos ganytojas pavedė Šiluvos Dievo Motinos globai.
Susitikimo metu buvo pasidalinta savo įžvalgomis ir pasiūlymais. Sinodo generalinis sekretorius kun. A. Grušas maloniai atsakė į pateiktus klausimus.

Vėliau Ariogalos sinodinės grupės nariai apžiūrėjo Šiluvos dvasinio centro patalpas. Labiausiai sudomino erdvi ir jauki koplyčia. Pabaigoje vyko broliška agapė.

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2017 11 13
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija