Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Abiturientų išleistuvės Ariogaloje

Baigės mokslo metai, išlaikyti brandos egzaminai, išrašyti atestatai. Štai ir atėjo laukiamiausia abiturientų šventė. Tai vienas iš džiaugsmingiausių jauno žmogaus gyvenimo įvykių. Kiek reikėjo valios, ryžto, pastangų žingsniuojant tais mokyklinių metų koridoriais. Sėkmingai įveikus vidurinio ugdymo programos labirintus beliko tik atsiimti brandos atestatą.
 
Liepos 16 – ąją atostogaujanti Ariogalos gimnazija vėl prisipildė šurmuliu, klegesiu. Tiesa, jau šiek tiek santūresniu ir iškilmingesniu. Abiturientai paskutinį kartą rinkosi į savo klases susitikimui su auklėtojomis. Tuo metu į išpuoštą Ariogalos šv. arkangelo  Mykolo parapijos bažnyčią rinkosi abiturientų tėveliai, mokytojai, svečiai. Ir pagaliau, skambant vargonų muzikai, pasirodė abiturientų kolona, kurią iškilmingai į bažnyčią įvedė klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas kartu su kun. Vladu Luzgausku aukojo už abiturientus, mokytojus ir tėvelius šv. Mišias. Per šv. Mišias giedojo Lietuvos muzikos sąjungos narys, Kauno muzikinio teatro solistas, daugelio tarptautinių konkursų laureatas, muzikinių televizijos projektų dalyvis ir vertintojas Liudas Mikalauskas. Jo nuostabus balsas – dovana Ariogalos gimnazijos abiturientams.
 
Po šv. Mišių Liudas Mikalauskas padovanojo dar vieną nuostabų kūrinį abiturientams. Šventę pradėjo Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, pasidžiaugdamas, kad visi 88 abiturientai sėkmingai išlaikė brandos egzaminus. Jis sakė:
 
– Gerbiamas Ariogalos parapijos klebone, kun. Gintautai Jankauskai, gerbiami dalyviai, gerbiami svečiai. Mūsų vaikai, mūsų mokiniai, praėję pažinimo, žinių kelią suka į žinojimo kelią, kuriuo žengia išsilavinę žmonės. Žinojimas slypi ne knygose, ne duomenų bankuose, ne kompiuterių programose – jose yra tik informacija. Žinojimas visada yra įsikūnijęs žmoguje, yra nešiojamas, kuriamas, didinamas, tobulinamas, jo taikymas yra perduodamas kitiems žmonėms. Šiuolaikinėje globalioje žinių visuomenėje išsilavinęs žmogus yra tos visuomenės emblema, simbolis, jos standartų nešėjas. Jis apibrėžia visuomenės veiklos efektyvumą, pajėgumą, tačiau kartu įkūnija ir visuomenės vertybes, įsitikinimus, įsipareigojimus, mūsų mažai, bet didingai Lietuvos valstybei, jos tūkstantmetinei istorijai, pripildytai kovos, kančių ir aukų už laisvę ir nepriklausomybę, įsipareigojimus skambiai ir turtingai lietuvių kalbai, gražiausiai žaliuojančiai gamtai, įsipareigojimus savo tėvynei. Tai būtų geriausia padėka, vykdant šiuos įsipareigojimus jums, jus mylintiems žmonėms, jūsų tėveliams ir artimiesiems už meilę, šilumą ir kasdienį rūpestį jus gerbiantiems žmonėms, jūsų mokytojams už bendradarbiavimą siekiant ypač jums gerų tikslų, įgyjant vidurinį išsilavinimą, ir tiesiant savo gyvenimo kelio pradžią. Šios dienos šventė – oficiali brandos atestatų teikimo ceremonija po Ariogalos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos varpais tai yra padėka ir atlygis jums, abiturientai, už jūsų pastangas ir gerus rezultatus. Visi 88 sėkmingai baigėte vidurinio ugdymo programą, pasirinkę skirtingas strategijas visi išlaikėte brandos egzaminus, pasiekdami vienus geriausių rezultatų Ariogalos gimnazijos istorijoje ir Raseinių rajone. Antri metai iš eilės pas mus daugiausiai šimtukų, tiesa šiemet jie priklauso vienai abiturientei – Liucijai. Keturi brandos atestatai su pagyrimu buvo įteikti dar trims mokiniams, o kandidatų buvo dvi dešimtys. Bet kartais svarbiausia ne skaičiai ir kiekybė, dažnai gyvenime svarbi ir kokybė. Svarbiausia, kad esate šaunūs, kūrybingi, individualūs, jautrūs kitam, tikintys ir pasitikintys, jauni geri žmonės ir dori piliečiai, įveikę pirmą, bet pamatinę išsilavinimo pakopą. Toks žmogus dabar yra svarbus.  Sėkmės jums!
 
Į šventę atvyko svečiai: Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys ir mero padėjėjas Antanas Vizbaras, tarybos nariai Linas Bielskis, Dainius Šadauskis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis, Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Artūras Milašauskas ir vyriausioji specialistė Danutė Vizbarienė, Ariogalos miesto seniūno pavaduotoja Regina Meškauskienė, gimnazijos tarybos pirmininkė Irena Zabotkienė. Jie tarė daug prasmingų žodžių abiturientams.
 
Mero padėjėjas A.Vizbaras sakė:
 
– Visų pirma norėčiau, kad pasižiūrėtumėt į Tėvynę, pasižiūrėkite kaip gražu nepriklausomoj Lietuvoj. Reikėjo laukti dvidešimt metų, kad galėtųme drąsiai ir šiek tiek nedrąsiai krikščioniškai pasisveikinti kaip mus kunigas išmokė: „Garbė Jėzui Kristui“. Didžiai gerbiamas parapijos klebone, dėkoju Jums ir jums talkinusiam kunigui už ypatingai iškilmingas šventąsias Mišias. Mielieji abiturientai, tai jūs sukvietėt, jūsų drąsa sukvietė visą Ariogalą, visą parapiją į šią šventovę, į Dievo namus. Džiaugiuosi ypatinga švente, kad  Maironio gimtinėje į gyvenimą išleidžiame jus, naujausias, gražiausias, stipriausias pajėgas. Mielas jaunime, jums reikės nuslopinti per paskutinį dešimtmetį įsiplieskusį nerimą ir karus kaimynystėje ir kai kuriose šeimose. Jums reikės sugrąžinti į mūsų tėviškės namus sąžinę ir garbingumą, savigarbą ir savimonę, patriotiškumą ir teisingumą, padorumą, pagarbą ir meilę. Jūs tą darbą pradėjote nuo šitų rūmų. Mieli tėveliai, globėjai ir mokytojai, šiandieną jūs atiduodate Lietuvos ateitį šiam gražiam jaunimui. Mielas jaunime, jūs pulsite ją įdirbti, jai vadovauti. Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė telydi jus visą gyvenimą ir suteikia jėgų, įkvepia norą siekti trokštamų  kilnių tikslų. Te padeda jums Dievas. 
 
 Abiturientus pasveikino mokinių prezidentas Aurimas Petrauskas:
 
– Laba diena visiems. Turėsiu jus nuliūdinti, kadangi kol kas nesijaučiu pakankamai išmintingas deramai pasveikinti jus šia proga. Tačiau pagalbos ieškojau literatūroje ir, žinoma, radau. Tad norėčiau paskaityti trumpą alegorinę istoriją, kurią parašė Bruno Fererro. Žmogelį, tokį kaip ir mes, slėgė nesibaigiantys gyvenimo vargai. Jis atėjo guostis pas garsų dvasios mokytoją:
 
– Nebegaliu, daugiau tokio gyvenimo nebeištversiu.
 
Mokytojas pasėmė saują pelenų ir subėrė juos į skaidraus vandens stiklinę, stovėjusią ant stalo. Vanduo susidrumstė ir pajuodavo. Mokytojas tarė:
 
– Tai tavo kančios,– ir išpylė vandenį.
 
Tada vėl pasėmė saują pelenų, tokią kaip pirmoji, parodė juos žmogui ir persisvėręs per langą sviedė juos į jūrą. Pelenai išsisklaidė, o jūra liko tokia, kokia buvusi:
 
– Matai, – pasakė mokytojas, – kiekvieną dieną reikia apsispręsti kuo būti, ar vandens stikline ar jūra.
 
Tad noriu palinkėti jums to, kad kiekvieną dieną būtumėt jūra, o ne vandens stikline.
 
Gražių, prasmingų žodžių abiturientams negailėjo ir Gimnazijos tarybos pirmininkė Irena Zabotkienė:
 
– Per atestatų įteikimo šventę mane visada apima dvejopas jausmas. Pirmiausia tai – didžiulis džiaugsmas. Jūs tokie jauni, tokie gražūs. Šiandien jūs visi sėkmingai baigėt pirmąjį savo etapą, tokį didelį ir svarbų. O antrasis jausmas, tai yra baimė. Gal todėl, kad esu mama, išleidusi savo du sūnus, labai gerai suprantu jūsų tėvelius ir tai, ką jie jaučia. Baimė už jus, už tai, kad niekas nebeves jūsų už rankos, baimė, kad ne visada bus tas savas ir artimas žmogus, kuris galės jums patarti, paguosti, priglausti. Jums patiems reiks apsispręsti, priimti svarbius gyvenimo sprendimus, jums patiems reiks pasirinkti kokiais keliais eiti – tiesiai ar vingiuotai. Liaudis sako: „ tiesiai greičiau, bet aplinkui įdomiau“. Ir čia rinksitės jūs, kaip jūs norite gyventi. Tad kaip bebūtų vis prisiminkite vieną tiesą: niekada nesidalinkit savo sąžine, niekada neišduokit, neparduokit, neišmainykit pagrindinių žmogiškųjų savybių.  Ir visada prisiminkite, kad mes jumis labai tikime. Tikime jūsų jaunyste, jūsų ryžtu, tvirtumu, pasiekti tai, ką jūs užsibrėžėte. Šiandien jums atsidarė durys į pasaulį, pasaulis jūsų laukia, tad eikite ir užkariaukite.
 
Auklėtojų vardu abiturientus pasveikino Irena Gražulevičiūtė:
 
– Gyvenime mokykitės iš upės, kuri skuba, o kliūtis moka aplenkti vingiais. Kantrybės mokykitės iš žemės: ją trypia, aria, o ji tyli ir laukia. Stiprybės semkitės iš saulės: nors debesys ir pastoja kelią, bet ji vėl išsiveržia ir šildo. Tą visi galime šiandien patvirtinti.
 
Saulė glosto žiedą obelies,
Stovit kryžkelėj gyvenimo dalies.
Saugok spindulėlį šilumos,
Kurk, svajok ir niekad nesitrauk iš kovos
Už teisybę, sąžinę, kantrybę,
Tyrą meilę, grožį ir ištikimybę.
Būkit ištvermingi ir tvirti,
Žmogiškojo vardo būkite verti.
 
Abiturientų vardu ypač daug gražių padėkos žodžių tėveliams išsakė Greta Kurpavičiūtė.
 
Pirmasis atestatas su pagyrimu buvo įteiktas Liucijai Zaksaitei, kurios du brandos egzaminai įvertinti po 100 balų. Atestatai su pagyrimu įteikti ir Robertai Macaitei, Egidijai Valaitytei bei Aistei Šimkutei. Šių abiturientų tėvams įteiktos padėkos už puikų vaikų auklėjimą. Kartu su atestatais kai kurie abiturientai buvo apdovanoti ir garbės raštais už nuopelnus gimnazijai. Mokinių taryba padėkojo už aktyvią veiklą buvusiems mokinių tarybos nariams.
 
Taip  į gyvenimo brandos etapą buvo išleista trečioji Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos gimnazistų laida.
 
Eglė Jankauskaitė, Gintautas Jankauskas
 
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija