Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

    Tituliniai arkang. Mykolo atlaidai

2004 m. rugsėjo 26 d. Ariogalos parapija šventė titulinius šv. arkang. Mykolo atlaidus. Juose dalyvavo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, VDU KTF dėstytojas kun. prof. dr. Arvydas Žygas ir Betygalos šv. Mikalojaus parapijos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis.
 
Kun. dr. A. Žygas aukojo Sumos šv. Mišias, pasakė pamokslą, vadovavo procesijai ir vėliau šventoriuje pašventino ąžuolinį arkangelo Mykolo koplytstulpį. Kun. V. Aukštakalnis patarnavo Susitaikymo sakramente šv. Mišių aukoje.
 
Pamokslo metu kun. dr.  A. Žygas kalbėjo: „Broliai ir seserys Kristuje, mes šiandien esame pakviesti susimąstyti dėl dvasinio gyvenimo tikrovės. Iš tikrųjų, angelai gyvena mumyse ir mus pažįsta geriau negu mes patys. Be to, esą į daugelį angelų galima kreiptis maldomis bei tam tikrais specialiais ritualais. Angelai sargai "sergsti" beveik visas mūsų gyvenimo sferas, bažnyčias, altorius, šeimas, ir t. t. Pirmiausia angelai tarnauja Dievui ir paklusniai vykdo jo pavedimus. Dažnai patarnauja ir mums, bet ne tam, kad patenkintų mūsų norus ir išpildytų svajones, o tam, kad sustiprintų tikėjimo kovoje. Dievui nebuvo būtinybės sukurti angelus. Jis gali veikti bei su viskuo susitvarkyti ir vienas. Dažniausiai jis taip ir daro. Veikia vienas savo valia ir per savo žodį. Dievas angelus panaudoja ne dėl savęs, o dėl žmonių: dėl mūsų silpnumo ir mūsų paguodai. Aplinkui šitiek pavojų, sunkumų ir būdami silpni bei netvirti, mes labai lengvai galime pasiduoti baimei ir net nusivylimui... Todėl jis pažada mumis rūpintis ne vienas, o kartu su nesuskaičiuojamomis galybėmis kariuomenių, kurioms pavesta prižiūrėti ir saugoti mūsų išganymą, kad nepaliestų jokia nelaimė, kol esame jo apsaugoje".
 
Iškilmėje gausiai dalyvavo ne tik parapijos tikintieji. Buvo atvykę Raseinių rajono vadovai bei kiti garbingi svečiai.
 
Sumos šv. Mišiose dalyvavo ir Ariogalos šaulių kuopa. Prieš 11 metų Ariogaloje buvo atkurtas Lietuvos šaulių sąjungos Ariogalos būrys, vėliau išaugęs į kuopą. Šiuo metu Ariogalos šaulių kuopai priklauso 50 šaulių, kurie nuolat dalyvauja karinėse pratybose ir apmokymuose Rukloje ir kituose Lietuvos kariniuose daliniuose.
 
Po šv. Mišių aukos buvo giedamas Lietuvos himnas.
 
Vėliau šventoriuje prie koplytstulpio vyko šventinė programėlė.
Pirmiausia kun. dr. A. Žygas pašventino medžio drožėjo Ričardo Ramanausko pastatytą ąžuolinį šv. arkangelo Mykolo koplytstulpį.
 
Prieš pusę metų dar augo klebonijoje šalia ūkinio pastato šimtametis ąžuolas. Dėl saugumo ūkiniam pastatui ir esančiam namui teko nupjauti ąžuolą. Tuomet ir kilo mintis iš jo padaryti Šv. arkang. Mykolo koplytstulpį, nes Ariogalos didysis altorius po 1930 m. atkeltas iš Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios pilnai neatspindi bažnyčios titulo, ypač atvykstantiems svečiams.
 
Šv. arkang. Mykolas simbolizuoja gėrio pergalę prieš blogį. Lietuvai teko išgyventi daug sunkių laikotarpių, bet visus ji ištvėrė, todėl Šv. Mykolo koplytstulpis Ariogalos bažnyčios šventoriuje – tai lyg tautos negandų nugalėjimo simbolis.
 
Ant koplytstulpio yra parašyta: „Šv. Mykolai, globok Ariogalos parapiją“. Norisi, kad pažvelgęs į šį koplytstulpį, žmogus pakiltų savo dvasia. To reikia ne tik mūsų parapijai, bet ir visai Lietuvai.
 
Po to giedojo Ariogalos vidurinės mokyklos sakralinės muzikos moksleivių  būrelis, kuriam vadovauja tikybos mokytoja L. Neverdauskienė.
 
Vėliau sveikinimo žodį tarė Raseinių rajono savivaldybės Meras Edmundas Jonyla. Kartu su dalyvavusiais šventinėje iškilmėje jis džiaugėsi ir visiems linkėjo sveikatos, dvasinės ramybės bei sėkmės kasdieniniuose darbuose.
 
Po sveikinimo giedojo Ariogalos Sumos choras, vadovaujamas vargonininkės M. Vaitekūnienės.
 
Taip pat susirinkusiems sveikinimo žodį tarė mūsų parapijos Pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas ir Ariogalos miesto seniūnas Albertas Valiušis.
 
Vėliau po giesmių savo kūrybos poezijos posmus skaitė mūsų parapijiečiai Juozas Mickevičius ir Antanas Kišonas. Intarpuose religines giesmes giedojo Ariogalos Sumos choras.
 
 
J.Mickevičius

Mano gimtinė

Mano gimtinėj rūtos ir mėtos,
Mano gimtinėj meilė tyra.
Nėra pasauly kitos man vietos,
Kur būt gražesnė ryto žara.
 
Mano gimtinėj žydi lelijos,
Žėri skaidriausia žemėj rasa.
Mano gimtinėj perlais nulyja,
Puošia, dabina sesių kasas.
 
Mano gimtinėj doriausi žmonės
Kyla į Dangų ryto malda.
Suskamba dainos širdžiai malonios,
Būni laimingas čia visada.
 
Mano gimtinėj gražiausi kloniai,
Tviska Dubysos juosta melsva.
Mano gimtinė supo Maironį
Vardas gražiausias jos – Lietuva.
 
 
 
A. Kišonas

Šv. Mykolai

Šventoriuje prie vartų patinki tu mus.
Sustojam mes ir tyliai susimąstom.
O žvilgsnis tavo tikras ir ramus,
Ir tikime – ramybės žodį rastum.
 
Jei būtų nesuprantamai sunku,
Jeigu širdis ieškotų tikro kelio.
Pasvertum – kiek gerumo netenku
Dėl vienadienio ir trapaus takelio.
 
Padėtum saugot širdyje giliai
Tikėjimo tą šventą viltį.
Ir gal dėl to į mūsų kraštą atėjai,
Kad mes iš nuopuolio galėtume pakilti.
 
Bažnyčios bokštai šviestų dar balčiau.
Vargonų gausmas guostų ir ramintų.
Ar gali būt kas nors dar paprasčiau,
Kad ši šventovė tavo vardu pavadinta.
 
Archangelas esi tarp angelų
Tai saugok prašom mūs bažnyčią, mūsų žmones,
Būk šiluma širdies, šventa šviesa sielų.
Tegul pasiekia mus visus ta dangiška malonė.
 
 
Programėlę baigėme giesme "Marija, Marija".
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija