Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

 Ariogalos gimnazijoje paminėta LKB Kronikos - 40-metis

2012 m. kovo 19 dieną minint LKB Kronikos leidybos pradžios 40-metį, Ariogalos gimnazijoje atidaryta paroda ,,Knyga – Tėvynės likimo liudytoja“,  skirta Knygnešio dienai ir LKB Kronikos 40-mečiui paminėti.
 
Atidarydama  parodą, Eucharistinio Jėzaus seserų Kongregacijos vienuolė sesuo Regina Teresiūtė pristatė savo asmeninės kolekcijos surinktus eksponatus, papasakojo jų atsiradimo istoriją. Dalijosi savo prisiminimais ir išgyvenimais.
 
Paroda sudaryta iš kelių dalių: pirmoji dalis –,,Nė viena pasaulio tauta neturi šio žodžio – Knygnešys“, pasakoja apie carinės Rusijos lietuviškos spaudos draudimo metus, knygnešių gadynę, lietuvišką vargo mokyklą. Ekspozicijoje maldaknygės, kantičkos knygnešių atgabentos iš Tilžės spaudos draudimo metu. Evangelijų knygos, parašytos graždanka ( lietuviški žodžiai rusiškomis raidėmis),  katekizmai, šventųjų gyvenimai. Katekizmo ,,Mokslas Katalikų“ pirmame puslapyje ne poteriai, bet abėcėlė ir suskiemenuoti žodžiai, kad motina pati galėtų mokyti savo vaikus lietuviško žodžio. Seniausios knygos  išleistos 1840 metais.
 
Neužmiršti ir knygnešių vardai. Vienas žymiausių – Jurgis Bielinis (1846-1918) knygnešys nuo Biržų. Nėra Lietuvoje miestelio, kurio nebūtų aplankęs šis žmogus. Kaip sakė T.Vaižgantas – ,,Nešė šviesą Lietuvos kaimui, platino gimtąjį žodį“. Taip pat prisimintas dr. Vincas Kudirka – įžymus lietuvių nacionalinio išsivadavimo ideologas, puoselėjo tautinę kultūrą, papročius, dainas. Jo knyga ,,Kanklės. Lietuviškos dainos.“ Laikraščiai ,,Aušra“(1883m.), ,,Varpas“ (1889m.), ,,Nauja gadynė“ (1894m.).
 
Antroji dalis  parodo tarpukario laisvos Lietuvos spaudos gausą ir turtingumą, keliamas laisvas idėjas ir žmonių sąmoningumą. Įdomu buvo sklaidyti moksleiviams skirtą žurnalą ,,Ateitis“, kuris atspindi to laikmečio patriotinę dvasią. Žurnalus ,,Naujoji vaidilutė“, ,,Židinys“ ir kitus Žinijos bendrovės leidinius. Knygoje ,,Lietuvos albumas“ sudėta labiausiai Lietuvai nusipelniusių žmonių fotografijos, tarp jų net 36 kunigai aktyviai dalyvavę kuriant dar jauną laisvą Lietuvą.
 
Trečioji parodos dalis –,,Jie platino Kroniką. Rinko medžiagą“, išsamiai pasakoja apie sovietiniu laikmečiu leistą Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką. Ją leidusius žmones, kurie rizikavo ir aukojo savo sveikatą, gyvybę, kad pasaulis žinotų tiesą.
LKB Kronikos ekspozicijoje dešimt tomų išleistų JAV (Čikagoje) kunigo Kazimiero Kuzminsko, kunigo Kazimiero Pugevičiaus ir kitų lietuvių bičiulių rūpesčiu ir lėšomis. Vienuoliktasis – jau leistas laisvoje Lietuvoje.
 
Ses. Regina dalijosi prisiminimais apie pavojus, tardymus, kratas ir suėmimus. Apie LKB Kronikos steigėją ir  redaktorių arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, jo bendražygius kunigus Alfonsą Svarinską, Julių Sasnauską, seseles vienuoles Nijolę Sadūnaitę, Juliją Kuodytę, Gemą Stanelytę ir kitus Kronikos bendradarbius.
 
Šioje parodoje mokiniai eksponatus galėjo liesti rankomis. Daugelis pirmą kartą matė balaną ar  liktarną. Džiaugėsi galėdami parašyti ant grafitinės rašymo lentelės, bet didžiausią susidomėjimą sukėlė spausdinimo mašinėlė, kurią ir patys galėjo išbandyti.
 
Parodos atidaryme dalyvavo Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, pedagogai, mokiniai. Taip pat parodą aplankė Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Danutė Vizbarienė.
 
LKB Kronika – neatskiriamas ir brangus mūsų istorijos puslapis įpareigojantis branginti ir puoselėti krikščioniškas vertybes mūsų vartotojiškoje visuomenėje.
 
Ariogalos gimnazijos tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija