Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Telydi šv. Florijono palaima

Pra­ė­ju­sį penk­ta­die­nį Ario­ga­lo­je ne­bu­vo jo­kio gais­ro ar jo­kio krau­pes­nio au­to­į­vy­kio. Ta­čiau ra­jo­no ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, jų ak­ty­viau­si pa­gal­bi­nin­kai kaip tik rin­ko­si čia – ne iš­ties­ti sku­bią ir kva­li­fi­kuo­tą pa­gal­bos ran­ką pa­kliu­vu­siam į bė­dą žmo­gui, o at­švęs­ti šv. Flo­ri­jo­no, ug­nia­ge­sių glo­bė­jo die­ną.
 
Ji pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis už ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus ir jų šei­mas Ario­ga­los Šv.ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je, po to per­si­kė­lė į Du­by­sos slė­nį. Be­je, čia taip pat su­gu­žė­jo ne­ma­žai gar­bių sve­čių, moks­lei­vių, ku­rių ne vie­nas puo­se­lė­ja sva­jo­nę pa­si­rink­ti at­ei­ty­je sun­kų ir at­sa­kin­gą, ta­čiau vi­sų ger­bia­mą ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo dar­bą.
 
Iš­kil­min­ga­me šven­tės ati­da­ry­me Ra­sei­nių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas, vi­daus tar­ny­bos pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Eu­ge­ni­jus Še­dui­kis pa­si­džiau­gė:

Po Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo at­gi­mė mū­sų glo­bė­jo, šv. Flo­ri­jo­no die­nos iš­kil­min­gas pa­mi­nė­ji­mas ir tuo vi­si džiau­gia­mės. Tai pui­ki pro­ga ne tik kuo kruopš­čiau įver­tin­ti sa­vo nu­veik­tus dar­bus ir pas­tan­gas, rea­lis­tiš­kai ap­mąs­ty­ti at­ei­tį, bet ir už­megz­ti glau­des­nius ry­šius su vi­suo­me­ne, pel­ny­ti dar di­des­nį jos pa­si­ti­kė­ji­mą.
 
Sei­mo na­rys Ed­mun­das Jo­ny­la, pa­svei­ki­nęs ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus su tra­di­ci­ne šven­te, pra­tę­sė šią min­tį:
 
– Šv. Mi­šio­se kle­bo­nas kun. Gin­tau­tas Jan­kaus­kas daug šil­tų žo­džių sky­rė jums, gar­bios pro­fe­si­jos žmo­nėms. Pri­tar­da­mas jam, no­riu pa­si­džiaug­ti ir dar vie­nu daug pa­sa­kan­čiu fak­tu – iš­si­plė­tė šios šven­tės ren­gi­mo vie­tos ge­og­ra­fi­ja: šv. Flo­ri­jo­no die­na mi­ni­ma ne tik Ra­sei­niuo­se. Ji jau vy­ko Ši­lu­vo­je, Gir­kal­ny­je, o da­bar ir Ario­ga­lo­je.
 
Daug šil­tų žo­džių ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams, vi­siems šv. Flo­ri­jo­no die­nos mi­nė­ji­mo da­ly­viams pa­sa­kė Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Au­re­li­ja Lo­žy­tė, Ario­ga­los mies­to se­niū­nė Re­na­ta Alek­sie­jie­nė, Ra­sei­nių prieš­gais­ri­nės sau­gos tar­ny­bos di­rek­to­rius Ro­ber­tas Si­ta­vi­čius, Šal­ti­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Vai­va Zub­ric­kie­nė, Ario­ga­los ir Ra­sei­nių pre­zi­den­to Jo­no Že­mai­čio gim­na­zi­jų di­rek­to­riai Ar­vy­das Stan­kus ir Li­nas Dar­ge­vi­čius.
 
Šven­tė­je net­rū­ko džiu­gių iš­kil­min­gų aki­mir­kų. Šil­tais plo­ji­mais bu­vo su­tik­ti Ši­lu­vos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, ku­riems kai­my­ni­nio Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė at­-si­un­tė pa­dė­kos raš­tą už ne­prie­kaiš­tin­gą ir pa­vyz­din­gą pa­rei­gų at­li­ki­mą, už nuo­šir­džią pa­gal­bą, ge­si­nant ki­lu­sį gais­rą Ty­tu­vė­nų vie­nuo­ly­no pas­ta­tų an­samb­ly­je.
 
Pa­gerb­ti bu­vo iš­ė­jęs į už­tar­nau­tą po­il­sį Al­ber­tas Ant­a­nas Vai­čius iš Be­ty­ga­los, dir­ban­tys Ra­sei­nių prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je Ai­das Gri­ga­lai­tis (pa­mai­nos va­das), Eval­das ir Eri­kas Vi­čai (sky­ri­nin­kai), Min­dau­gas Kut­kai­tis (ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas).
 
Daug įvai­rių ap­do­va­no­ji­mų ati­te­ko moks­lei­viams, jų mo­ky­to­jams, nes bu­vo pa­skelb­ti Kau­no ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos or­ga­ni­zuo­tų dvie­jų pro­gi­nių ren­gi­nių – pie­ši­nių kon­kur­so „Iš­mo­ki­me pa­dė­ti sau ir ki­tiems“ ir li­te­ra­tū­ros kon­kur­so „Ko­vo­to­jai su ug­ni­mi“ re­zul­ta­tai. Juos pri­sta­tė Ra­sei­nių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ed­mun­das Mil­ke­vi­čius
 
Džiu­gu pa­žy­mė­ti, jog pas­ta­ra­ja­me kon­kur­se pir­ma vie­ta ati­te­ko pre­zi­den­to Jo­no Že­mai­čio gim­na­zi­jos gim­na­zis­tei Bi­ru­tei Mil­kin­tai­tei (mo­ky­to­ja Ro­ma Stun­dži­nie­nė) ir dvi tre­čios vie­tos – Šal­ti­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vei Mo­ni­kai Kve­de­rai­tei (mo­ky­to­ja Vir­gi­ni­ja Ta­mo­šai­tie­nė) ir tos pa­čios mo­kyk­los moks­lei­vei Go­dai Glo­by­tei (mo­ky­to­ja Da­lia Čer­nec­ky­tė).
 
Pie­ši­nių kon­kur­so pir­mos vie­tos ap­do­va­no­ji­mus ga­vo Šal­ti­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­vė Dia­na To­tu­ly­tė (mo­ky­to­ja Ra­sa Tyt­mo­nai­tė). Už nuo­šir­džią ir pui­kią kū­ry­bą di­de­lis bū­rys moks­lei­vių ir jų mo­ky­to­jų bu­vo ap­do­va­no­ti pa­dė­kos do­va­nė­lė­mis. Pa­reikš­tos pa­dė­kos ak­ty­viau­siai da­ly­va­vu­sių mi­nė­tuo­se kon­kur­suo­se mo­kyk­lų va­do­vams.
 
Kaip ap­sau­go­ti trans­por­to prie­mo­nę nuo ga­li­mos che­mi­nio po­vei­kio ne­lai­mės? Kaip kuo sku­biau pa­dė­ti žmo­gui, ku­ris po ava­ri­jos li­ko pri­spaus­tas suk­ne­žin­ta­me au­to­mo­bi­ly­je? Ar iš­kvies­ti ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai grei­tai su­ge­ba už­ge­sin­ti už­si­de­gu­sį au­to­mo­bi­lį? Ar ga­li sa­vo veiks­mais ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams pa­dė­ti moks­lei­viai? Į šiuos klau­si­mus at­sa­kė su­kė­lu­sios di­de­lį su­si­rin­ku­sių­jų su­si­do­mė­ji­mą pa­ro­do­mo­sios prak­ti­nės pra­ty­bos.
 
Fer­di­nan­das RAU­DO­NI­US
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija