Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Ariogaloje lankėsi vyskupas Kęstutis Kėvalas

2013 m. gegužės 3 dieną Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas. Kartu su juo atvyko Kauno arkivyskupijos Carito reikalų vedėja Viktorija Maknauskaitė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Dovilė Zelčiūtė, Kauno arkivyskupijos katechetikos centro metodininkė Inga Rakauskienė ir Kauno arkivyskupijos šeimos centro socialinė darbuotoja Žaneta Šimkienė.
 
Vyskupą sutiko parapijos klebonas kun. Gintautas Jankauskas, sveikino ir giedojo giesmes  gausus būrys parapijos jaunimo, besiruošiančio Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams, bei kiti susirinkusieji. Susitikimas prasidėjo vyskupo ir parapijiečių bendra malda bažnyčioje. Buvo kalbama Švč. Mergelės Marijos Litanija, giedamos giesmės. Sveikindamas visus susirinkusius vyskupas K. Kėvalas ypatingai šiltus žodžius  skyrė jaunimui, padrąsindamas juos nebijoti būti gerais Dievo vaikais ir savo buvimu liudyti Jėzų Kristų.
 
Po maldos susitikimai vyko mažesnėse grupelėse. Pastoracinė taryba vadovaujama klebono kun. Gintauto Jankausko su vyskupu bendravo naujuose parapijos namuose, tiesa, dar nebaigtuose. Vyskupas domėjosi visų parapijiečių veikla. Išklausė parapijiečių nuomones, aptarė parapijos namų statybos rūpesčius ir nebaigtus darbus.
 
Kauno katechetinio centro metodininkė Inga Rakauskienė ir tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė aptarė šiandienos jaunimo ugdymo ypatumus. Jaunimo centro vadovė Dovilė Zelčiūtė  kalbėjosi su parapijos jaunimu apie tikėjimą, šiandienos  aktualijas, problemas bei pasiruošimą Lietuvos Jaunimo dienoms, kurios vyks Kaune birželio 28-30 dienomis.
  
Kauno arkivyskupijos Caritas pirmininkė Viktorija Maknauskaitė ir Raseinių dekanato Caritas pirmininkė Vilma Beržinskienė apžiūrėjo Ariogalos parapijos Caritas  būstinės patalpas. Išklausė Ariogalos Caritas pirmininkės Elytės Vaičiulienės pasakytą kalbą, įvertino  sunkų ir  pasiaukojantį caritiečių darbą, pasitaikiusias ir bėdas. Kauno arkiv. Caritas pirmininkė V. Maknauskaitė padovanojo specialias liemenes Ariogalos Caritas darbuotojoms.
 
Svarstant kitus pastoracinius klausymus  vyskupas pasiūlė suorganizuoti Ariogalos parapijos pastoracinėje taryboje grupę žmonių, kurie galėtų skaityti Šventą Raštą. Jis sakė: „ Mes Kaune pabandėme keliose  parapijose, net gi žmonės vėliau padėkojo, kad juos pakvietėme skaityti šv. Raštą“. Šią idėją manome įgyvendinti ir savo parapijoje. Nauji skaitovai tikrai padės gerinti skaitymo kokybę mūsų bažnyčiose.
Baigdamas susitikimą vyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai padėkojo visiems susirinkusiems,  palinkėjo  stabtelėti ir pabūti su savimi, apmąstyti savo gyvenimą ir pasidžiaugti tuo ką nuveikėm. Pajausti, kad gyvenimas turi gilesnę prasmę, kad vis dėlto kiekvienas esam skirtas amžinybei, ir ta amžinybė gali prasidėti čia. Dangus gali  prasidėti čia.
 
Tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 06 26
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija