Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

GARBINGA ARIOGALOS MIESTO SUKAKTIS

Ariogalos miestui 760 metų. Ši reikšminga sukaktis rugpjūčio 24 d. buvo paminėta šv. Mykolo arkangelo bažnyčioje ir miesto parke.

Klebonas kun. Gintautas Jankauskas aukojo 12 val. šv. Mišias ir sakė pamokslą, skirtą šiai istorinei datai paminėti. Gerbiamas kunigas priminė, kad Ariogalos vardas pirmą kartą paminėtas 1253 metais Mindaugo užrašuose, kai jis steigiamai Lietuvos vyskupijai užrašė pusę Ariogalos žemių. Kun. G. Jankauskas nušvietė Ariogalos istoriją Mindaugo, Vytenio, Gedimino, Kęstučio valdymo laikais, sunkų miesto likimą karuose su kryžiuočiais, rusais, lenkais. Pagerbiant kunigaikštį Vytenį jo vardu pavadinta viena Ariogalos gatvė.

1792 metais Ariogalai buvo suteiktos Magdeburgo teisės, miestas gavo herbą.
Klebonas G. Jankauskas pažymėjo, kad Ariogalą skaudžiai palietė 1863 metų sukilimas, stipriai miestas nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą. Šiuo metu Ariogala išaugusi ir suklestėjusi. Iškilo naujos gyvenvietės, gražūs individualūs namai ir daugiaaukščiai pastatai, rekonstruotos gatvės.

Ariogališkiai didžiuojasi asmenybėmis, kurios garsino miestą, kūrė jo istoriją. Tai selekcininkas P. Rudzinskas, rašytojas J. Savickis, filosofas St. Šalkauskis, V. Trumpa, ženkliai prie miesto pakilimo prisidėjęs A. Siudikas ir kt.

Gerb. kun. G. Jankauskas visiems palinkėjo visokeriopos kloties, puikios sveikatos ir Dievo palaimos.

Šiuo metu Ariogalos gyventojų socialiniais, kultūriniais, švietimo ir kitais reikalais rūpinasi veikli ir kompetentinga miesto seniūnė Renata Aleksiejienė. Jos suburti žmonės, bendruomenė stengiasi, kad miestui garbę teiktų gražūs darbai, ženkli kultūrinė veikla, prie gatvių ir pastatų žydinčios gėlės.

Po šv. Mišių bažnyčioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Po to žmonės susirinko miesto parke, kur vyko stogastulpio, skirto Ariogalos 760 – čiui iškilmingas pašventinimas. Miesto seniūnė Renata Aleksiejienė pasveikino susirinkusius garbingos šventės proga ir pažymėjo, kad ši didinga diena yra duoklė mūsų protėviams, stačiusiems gimtą miestą ir įpareigojusiems jį saugoti ir stiprinti savo pasiaukojamu darbu.

Seniūnė pasidžiaugė, kad Ariogalos gyventojai šventai saugo tradicijas, prasmingą praeitį, savo darbu gražina miestą ir rūpinasi jo likimu. Seniūnė Renata sveikindama jaunimą, išreiškė vyresniosios kartos norą jį matyti siekiantį gyvenimo tikslo, stiprų, perspektyvų, išsilavinusį, turintį aktyvią gyvenimo poziciją.

– Tegu auga ir klesti mylimas mūsų miestas,– kalbėjo miesto seniūnė. – Tegu laimė, meilė ir priteklius gyvena kiekviename name, kiekvienoje šeimoje.

Miesto sukakties minėjime dalyvavo gerb. gydytojas ir poetas Juozas Mickevičius. Jis skaitė eilėraštį „Daina Lietuvai“, skirtą iškilmingam miesto įvykiui atminti. Subtilūs, patriotiški jausmai, meilė ir pagarba miestui, Lietuvai giliai palietė kiekvieno dalyvio sielą.

Šviesias akimirkas parke lydėjo Raseinių kultūros centro folkloro ansamblio „Degulė“ (vad. Asta Nikžentaitienė) švelnios ir nuotaikingos melodijos.

Nuoširdi padėka buvo pareikšta šio gražaus ir unikalaus paminklo autoriui Skirmantui Šiadžiui.

Klebonas Gintautas Jankauskas pašventino stogastulpį ir palinkėjo, kad Dievas laimintų miestą ir jo gyventojus.

Petras URBONAS

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija