Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Išskirtiniai tituliniai atlaidai

2013 m. rugsėjo 29 d. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje vyko tituliniai šv. Mykolo atlaidai. Juos vedė Lietuvos partizanų kapelionas, Raseinių garbės pilietis mons. Alfonsas Svarinskas. Svečias Votyvos šv. Mišiose pasakė pamokslą. Kartu aukojo Sumos šv. Mišias su kun. kan. Vytautu Masiu ir taip pat pasakė pamokslą.

Votyvos šv. Mišių metu giedojo Raudondvario kultūros centro mišrus choras „Svajonė“. Vadovė Renata Mišeikienė. Sumos šv. Mišiose giedojo Ariogalos Sumos choras, vadovaujamas Marijos Vaitekūnienės.

Po Votyvos šv. Mišių bažnyčioje vyko muzikinis renginys „Giesmių giesmelė“, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui.

Žemaitija buvo paskutinė pagoniška LDK žemė, kurią krikštyti pradėta 1413 metais, po trejų metų įkurta Žemaičių vyskupija. Vyskupu tapo Motiejus Vilnietis iš Trakų, gerai mokėjęs ir žemaitiškai. Vilniaus universiteto profesorius istorikas Alfredas Bumbliauskas teigia, kad Žemaičių krikštas yra svarbus visai Europos istorijai, o Telšių vyskupas Jonas Boruta primena, kad Žemaičių vyskupystė Senajame žemyne yra vienintelė, įsteigta ne popiežiaus, o visuotinio Bažnyčios susirinkimo. Žemaičių krikštas Vytauto ir Jogailos buvo pradėtas 1413 metais, o baigtas 1417 metais Varniuose įsteigiant Žemaičių vyskupystę. Tai buvo didžiulis politinis religinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiekimas. Įkūrus šią vyskupiją, faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, suteikęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe.

Muzikinis renginys „Giesmių giesmelė“, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui, vyks keturiais etapais. Pirmajame, rugsėjo 29-ąją vykusiame Ariogaloje, dalyvavo kaimo giesmininkų grupės. Giedoti atvyko net 6 kaimo giedotojų kolektyvai iš Kaulakių, Girkalnio, Viduklės, Berteškių, Plikių ir Gruzdiškės. „Tai žmonės, nešantys gėrį, atjautą ir išsaugoję gražias autentiškas savo krašto giesmes“, – pristatydamas giedotojų kolektyvus kalbėjo renginio vedėjas Edgaras Juška.

„Giesmių giesmelės“ klausėsi Raseinių garbės pilietis, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, LR Seimo narys Edmundas Jonyla su žmona, Raseinių rajono mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, Raseinių rajono kultūros centro direktorė Valdonė Balčaitienė, jos pavaduotoja ir festivalio projekto vadovė Aldona Ona Radčenko, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnė Renata Aleksiejienė.

Giedotojų kolektyvams bei Ariogalos parapijos klebonui Gintautui Jankauskui įteiktos Raseinių rajono kultūros centro padėkos, vicemerė Gitana Rašimienė Raseinių rajono savivaldybės vardu įteikė atminimo dovanas. Festivalio organizatoriams, dalyviams bei žiūrovams dėkojo seniūnė Renata Aleksiejienė.

Antrasis muzikinio renginio „Giesmių giesmelė“ etapas vyks sekmadienį, spalio 6 d., Viduklės Švento kryžiaus bažnyčioje. Pasirodys vokaliniai ansambliai.

Spalio 27 d., sekmadienį, trečiasis muzikinio renginio etapas vyks Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, kur giedos bažnytiniai chorai ir Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“.

Mons. Alfonsas Svarinskas Votyvoje pamokslo metu sakė: „Broliai ir seserys, šiandien švenčiame šv. Mykolo atlaidus. Atlaidų paskirtis – Dievui atiduoti garbę, pagerbti šventąjį ir iš jų pasimokyti. Privalome padaryti išvadą, kad eitume geru keliu, kuris veda tiesiai į dangų. Atlaidų metu, jeigu esame nuodėmės stovyje, privalome atlikti išpažintį ir sukalbėti popiežiaus intencija „Tikiu į vieną Dievą...“ ir laimėti visuotinus atlaidus. Kada žmogus per išpažintį pasako nuodėmę, Dievas nuodėmę atleidžia, bet lieka dar bausmė. Ją reikia išpildyti gerais darbais arba atlaidais“.

Mons. A. Svarinskas pamoksluose pabrėžė atitolimo nuo bažnyčios problemą ir kvietė tikinčiuosius, ypač jaunimą, aktyviau dalyvauti sekmadieniais šv. Mišiose, būti sąmoningais katalikais.

Atlaidai bažnyčioje baigėsi po Sumos šv Mišių visiems kartu sugiedojus Lietuvos himną.

Po to naujuosiuose Ariogalos parapijos namuose vyko sakraliosios poezijos popietė bei agapė - bendruomenės suneštinės vaišės.

Į literatūrinę – muzikinę – sakralinę programą sunkiai tilpo žiūrovai, gausus jaunimo būrys, kviestiniai svečiai ir atlikėjai.

Popietės programos vedančioji Rita Kišonienė, remdamasi Vidmantės Jasukaitytės pamąstymais apie šviesos pranašumą prieš tamsą, originaliai pristatė kiekvieną poetą: Zenę Sadauskaitę, Juozą Mickevičių, Aleksandrą Puidoką, Vytautą Šulskį, Antaną Kišoną bei Aldoną Radčenko, deklamavusią savo kūrybos eiles. Skaitomos eilės tampriai susiliejo su Ariogalos gimnazijos tikybos mokytojos Laimutės Neverdauskienės jaunimo giesmių nuotaika, dvasingumu, nuoširdumu. Tarsi šviesos paukštė, puošė visų veidus svajinga šypsena, gerumo ir atgaivos auka…

Sveikinimus ir padėką išsakė LR Seimo narys Edmundas Jonyla, vicemerė Gitana Rašimienė, tarybos narė Aldona Radčenko, Ariogalos seniūnė Renata Aleksiejienė.

Parapijos klebonas, kun. Gintautas Jankauskas popietės dalyvius apdovanojo autorine savo knyga „Kryžių kalnas Tikėjimo šviesoje“ bei Ariogalos parapijos 2014-ųjų metų katalikų kalendoriumi.

Baigiamoji giesmė “Glori glori Aleliuja” sužadino visuotinį giedojimą, ilgą skandavimą ir įprasmino renginio sakralumą.



 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 09 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija