Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Nauja Vytauto Šulskio knyga

Lapkričio 15 d. Jurbarke pristatyta ariogališkio Vytauto Šulskio knyga „Kun. Pranciškus Bastys“. Renginys prasidėjo giesme ir maldomis prie kunigo kapo Skirsnemunės šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje. Šv. Mišias už kunigą Pranciškų Skirsnemunės bažnyčioje aukojo monsinjoras dekanas Kęstutis Grabauskas ir klebonas kun. Egidijus Periokas.
 
Jurbarko viešojoje bibliotekoje knygos pristatymas prasidėjo „auksinio“ (2009 m. pelnė „Aukso paukštę“) Vadžgirio sakralinio ansamblio (vad. Lina Lukošienė) atliekamais kūriniais.
 
Sakralios muzikos užburtai pilnutėlei žiūrovų salei bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė kaip „mažą vyriškį, bet didelį žmogų“ pristatė knygos autorių Vytautą Šulskį: mokytoją lituanistą, literatą, skaitovą, kraštotyrininką, bibliofilą, bitininką, kataliką, užsispyrusį žemaitį. Su Jurbarku autorius susijęs tuo, kad 1952-1963 m. dirbo Šimkaičių septynmetėje mokykloje.
 
Bibliotekininkė Jūratė prieš gerus metus su juo ir susipažino Šimkaičių mokykloje, B. Kondrato knygos „Kraštiečių pėdsakais“ pristatyme (V. Šulskio biografija t. p. yra šioje knygoje). Jai paklausus, ką dabar rašąs, Šulskis atsakė: „Tai, turiu čia parašęs knygą apie kunigą Pranciškų Bastį, bet neturiu lėšų jai išleisti, tai taip jau ir liks...“. Jūratė suprato, kad toks dalykas „likti“ negali ir sako, nuo pat tos akimirkos neabejojusi, kad knyga bus. Ji padėjo autoriui atnaujinti kontaktus su kunigo giminėmis, surinkti nuotraukas, suorganizavusi išankstinę knygos prenumeratą, jos leidybai surinko lėšų.  Prisidėjus V. Šulskio klasės draugams (kunigo Basčio mokiniams) bei autoriui pridėjus savų pinigėlių, buvo sukaupta reikalinga suma.
 
Kunigas Pranciškus Bastys 1942-1949 m. buvo Ariogalos parapijos vikaras, mokyklose vaikus mokė tikybos.
 
V. Šulskis nuveikė išties didžiulį darbą – pervažiavo pusę Lietuvos, rinkdamas žmonių atsiminimus, kunigo laiškus, nuotraukas, kunigų pamokslus, sakytus per kunigo P. Basčio laidotuves ir mirties metinių minėjimus. Atrinko kunigo laiškus, dienoraščių ir asmeninių užrašų fragmentus.  Knygą autorius pradėjo rašyti 1990 m. Tuo metu dar ne visi žmonės buvo patikėję, kad su nepažįstamais žmonėmis galima atvyrauti, todėl kai kurie kunigai savo atsiminimų taip ir nepateikė.
 
Užgriuvus bėdoms – mirė žmona, sušlubavo paties sveikata, mokytojas knygos rašymą buvo pamiršęs. Kaip jis pats savo eilėraščiuose rašo; „Visa žemė mirė“, „Iš mano pasaulio iškrito ir gėlės, ir laimė visa“, „Einu tartum šešėlis, tartum pametęs galvą“. Taigi knygos rašymas atsinaujino 2012 m. rudenį. Paaiškėjo, kad autorius turi dar ne visą medžiagą – kunigo laiškai ir dienoraščiai likę pas jo seserį, kuri per tą laiką jau irgi iškeliavo Anapilin... Su Dievo pagalba viskas atsirado ir sugulė knygon.
 
Vytautas Šulskis padėkojo už pagalbą J. Korsakaitei ir konkrečiais pavyzdžiais papasakojo apie šventuoju vadinamą kunigą Pranciškų Bastį. O savo kalbos pabaigai paskaitė (atmintinai!) Lacrimos eilėraštį „Kokio norime Tavęs“. Bibliotekininkė sakė, kad už finansinę pagalbą pirmiausia reikia dėkoti kunigo Basčio giminėms ir visam gimtajam Geišių kaimui. O dėl kitokios pagalbos, tai ji buvusi prasta pagalbininkė: nesugebėjo autoriaus įtikinti netgi tuo, kad žino kaimo, kuriame gyvena, pavadinimą. Knygoje liko daug klaidų – autorius atkakliai nenorėjo jų ištaisyti. „Bet svarbiausia ne tai, - sakė ji. Svarbiausia, kad knyga yra, mes laikom ją savo rankose ir iš jos į mus žvelgia didelė, šviesi, graži asmenybė... Gerų, protingų akių, žmones mylintis ir žmonių mylimas kunigas. Skaitydami knygą, galime atgaivinti savo prisiminimus, sužinoti naujų faktų, galime šią knygą pasiūlyti paskaityti bet kam, su pasididžiavimu pasakydami: „Štai kokį mes turime kunigą!“.
 
Ištraukėlių iš kunigo dienoraščių ir laiškų paskaitė A. Giedraičio Giedriaus gimnazijos devintokės Dovilė ir Martyna. Tą pačią gimnaziją 1934 m. baigė ir Pranciškus Bastys.
 
Savo dėdę prisiminė kunigo dukterėčia M. Janavičienė. Sakė, kad dabar, iš svetimų žmonių, apie jį sužinojusi daug naujo. Ji visų giminių vardu padėkojo autoriui ir  bibliotekininkei Jūratei už pastangas prisidedant prie knygos atsiradimo ir už šio renginio organizavimą.
 
Renginio metu buvo demonstruojamos skaidrės su kunigo bei jo šeimos nuotraukomis ir bažnyčių, kuriose dirbo, vaizdais.
Kaip paskutinį šventės akcentą jo vedėja Jūratė perskaitė keletą kunigo parapijiečių minčių apie jį: „Bastelis – taip mes iš meilės jį vadinom... Tai buvo Kristaus kunigas“. „Kur buvo kančia, ten budėjo kunigo Basčio širdis“. „Viską darė tobulai ir iš kitų reikalaudavo tobulo darbo. Jo visas gyvenimas buvo pamokslas be žodžių“. „Prie kapo duobės jis buvo pavadintas dvasios kunigaikščiu. Ilgai jis bus bažnyčios pasididžiavimas ir pavyzdys kunigams“.
 
Veikė V. Šulskiui skirta literatūros paroda. Visas joje buvusias eilėraščių knygas bibliotekai dovanojo autorius.
 
Jūratė Korsakaitė
Jurbarko rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos vyresnioji  bibliotekininkė kraštotyrai

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija