Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

ARIOGALOS MOKYKLAI 70 METŲ

Bėga metai nesulaikomai greitai. Sunku pastebėti laiko tėkmę, kuri nusinešė 70 Ariogalos mokyklos gyvavimo metų. Žvelgi į muziejuje esančius stendus, atverti senų dienynų puslapius, pasklaidai senas nuotraukas, paskaitai pageltusius rašinius ir supranti, kiek jaunimo daug dirbta, mąstyta, pajauti žmonių gerumą ir siekius įgyvendinti savo planus.
 
 Birželio 7- ąją į Ariogalos gimnaziją susirinko šimtai abiturientų iš  65 mokyklą baigusių laidų, kad savo širdimi pajustų neblėstančią mokyklos šilumą, susitiktų su nuoširdžiais bendraklasiais, mylimais draugais, gerbiamais mokytojais.                                  
 
Džiugu, kad 11 metų mokyklos direktoriumi  dirba Arvydas Stankus. Jo dėka mokykla kasmet atsinaujina, ieško ugdymo naujovių, gimsta nauji projektai ir idėjos, tobulėja ir modernėja.
 
Sunki ir sudėtinga Ariogalos gimnazijos kūrimosi istorija. Ilgamečio Ariogalos pradinės mokyklos vedėjo pedagogo Petro Grigaičio didelio ir pasiaukojamo rūpesčio dėka 1944 m. Čekuvos dvaro rūmuose,dar siautėjant karo šmėklai, nukentėjusiame nuo karo liepsnų ir bombų miestelyje, pradėjo veikti Ariogalos progimnazija. Sunkūs buvo mokslo metai, varginančios mokymosi sąlygos. Trūko elementariausių mokymo priemonių, mokytojus ir mokinius supo skurdas. Mokiniai troško mokslo, siekė išsilavinimo, o mokytojai nuoširdžiai padėjo jiems įgyvendinti gražius jaunystės ir gyvenimo siekius. Progimnazija per 4 metus tapo gimnazija ir 1949 m. išleido pirmąją laidą – 22 abiturientus. Mokymosi aplinką supo ginkluotų partizanų pasipriešinimo kovos ir represinės struktūros. Mokytojai, tėvai, mokiniai gyveno, dirbo ir mokėsi nuolatinėje baimėje, būdami nesaugūs, įtarinėjami ir tardomi.                  
 
1956 m. miesto centre išaugo vidurinės mokyklos pastatas, o 1974 m. buvo padaryta mokyklos rekonstrukcija: senoji mokykla sujungta su didžiuliu priestatu ir mokykla jau dirbo vieną pamainą per dieną. Tarybiniais metais Ariogalos vidurinė mokykla dirbo pasenusiais metodais, nors įvairių reformų netrūko. Tik nepriklausomybės laikais Ariogalos vidurinė mokykla orientuota taip, kad švietimo turinys padėtų mokiniams įgyti bendruosius gebėjimus, reikalingus pilietinėje bendruomenėje, žinių visuomenėje ir šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam asmeniui. Švietimo turinio kaitoje mokyklos mokytojai laikosi principų, kurie pamokinę veiklą orientuoja ne į žinių perteikimą, siaurų profesinių įgūdžių lavinimą, bet į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties asmeniui būtinų kompetencijų suteikimą. Mokyklos dalykų mokytojai pripažįsta, kad reikalinga turinio politika būtų grindžiama ne žinių reprodukavimu (atkartojimu), bet jų interpretavimu (analize, kritišku vertinimu, naudojimu praktikoje). Jaunimas ugdomas taip, kad paliekantis gimnaziją būtų atviras naujoms idėjoms, naujai patirčiai, sugebantis naudotis įvairių sričių žiniomis, mokantis bendrauti ir bendradarbiauti. Tikslingai mokykloje atliekamas projektinis darbas, kuris sudaro mokiniaims galimybę pademonstruoti žinias ir kompetencijas  jiems prieinamu būdu. Projektinėje veikloje ugdomi gebėjimai dirbti savarankiškai ir kolektyve.
 
Ariogalos mokykloje skiriamas sutelktas dėmesys Europos Sąjungos švietimo prioritetams. Mokytojai turi patirties ir žinių, kaip reikia skatinti moksleivius įgyti kompetencijas, reikšmingas visai Europai, ugdyti europinį pilietiškumą, ypač akcentuojant tarpdalykinius ryšius.
 
Sunkiausią ir atsakingiausią mokykla išlaikė išbandymą pasirengdama akreditacijai. Jos tikslas – visiems mokiniams užtikrinti  kokybiškas sąlygas įgyti vidurinį išsilavinimą. Mokykloje ugdymo procesą gerai įvertino išorės auditas, išnagrinėjęs mokymosi sėkmingumą (valstybinių brandos egzaminų, olimpiadų, konkursų rodiklius), pažangumo pokyčius, mokymosi sudaromą palankų mikroklimatą, mokytojų kolegialų darbą ir nuolatinį mokymąsi, mokinių pažangos kontrolę, papildomą ugdymą, vadovavimą mokyklai ir kt.
 
2008 m. Ariogalos vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas.
 
Išaušo 2014 m. birželio 7- osios saulėta diena. Mieste ryškiomis spalvomis spindėjo gėlės, malonų šieno kvapą skleidė nušienauti skverai ir parkai. Visų nuotaika buvo šventinė – juk Ariogalos gimnazija švenčia 70 - ies metų mokyklos jubiliejų.
 
Iš visos Lietuvos ir užsienio  į gimnaziją rinkosi buvę mokiniai, mokytojai, svečiai. Šventės iškilmės prasidėjo šv. arkangelo Mykolo Ariogalos parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Gintautas Jankauskas. Pamokslo metu, sveikindamas mokytojus ir mokinius, linkėjo stiprios sveikatos, žvalios nuotaikos, meilės, ramybės ir Dievo palaimos tiek asmeniniame, tiek ir visuomeniniame darbe.
 
– Linkiu, kad gimnazija nepristigtų moksleivių, o moksleiviai būtų ugdomi atsakingai, įsipareigoję tautos kultūrai, taip pat atviri ir pasaulio kultūrai. Būtų kūrybingi ir suvokiantys meną, gamtą, neabejingi aplinkai, visapusiškai išsilavinę ir dvasingi, – kalbėjo klebonas. – Linkiu, kad Ariogalos gimnazija ir toliau klestėtų, ugdytų naujus talentus.
 
Mokykloje susitiko 65 abiturientų laidų atstovai. Kiek buvo gražių akimirkų, džiaugsmo, gilaus jaudulio, nepamirštamų prisiminimų.
 
Spalvinga kleganti kolona atvyksta prie žavingos Dubysos į Dainų slėnį. Vyksta aukuro įžiebimo, mokyklos ir gimnazijos vėliavų pakėlimo ceremonija. Joje dalyvauja 1 - osios laidos atstovas Vytautas Bukauskas, gimnazijos direktorius Arvydas Stankus, buvęs direktorius Petras Žvirblis ir mokinių buvęs Prezidentas Audrius Siliūnas. Skamba mokytojų Sofijos ir Valentino Norkų sukurta „Daina Ariogalai“, kurią iš visos širdies dainavo mokytojos Laimutė Neverdauskienė, 36 - osios laidos abiturientė Džiuljeta Banienė, ir Lilijana Šimkūnienė.
 
Gimnazijos abiturientas Evaldas ir 55 laidos abiturientė, gimnazijos anglų kalbos mokytoja Aušra sveikina garbingus svečius: Seimo narius, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narius, savivaldybės vadovus, švietimo skyriaus specialistus, švietimo centro vadovus, rajono gimnazijų ir mokyklų vadovus, Ariogalos įmonių ir seniūnijų vadovus, buvusius ir esamus mokytojus ir mokinius.
 
Šiltai šventės dalyvius sveikino 37 laidos abiturientas, gimnazijos direktorius Arvydas Stankus. Apžvelgęs mokyklos laimėjimus mokslo, meno, sporto srityse, palinkėjo mokytojams išminties ir darnos ugdymo procese, o mokiniams gražių ir prasmingų svajonių, siekiant asmeninės pažangos ir garsinant gimnaziją. Svečiams direktorius linkėjo šventiškos nuotaikos ir šviesių prisiminimų.
 
Daug autentiškų prisiminimų apie mokyklos istoriją išsakė 1 – osios gimnazistų laidos abiturientas Vytautas Bukauskas.
 
Renginio vedančioji Aušra kalbėjo, kad kiekvienas savo buvimu rašė mokyklos istoriją: akademinę, meninę, sportinę, linksmą ir liudną, kupiną juoko, išdaigų, išsiskyrimų ir meilės...Deja, šiandieną tarp mūsų jau daugelio nėra... Visi išėję Anapilin kolegos, mokytojai, bendraklasiai, draugai, mylimieji pagerbiami tylos minute.
 
Į sceną pakyla viena ryškiausių mokyklos asmenybių, buvęs direktorius Petras Žvirblis. Kaip solidžią patirtį turintis pedagogas „vedė pamoką“, kurioje „netriūkšmavo“ nei vienas „mokinys“.  O klausimai buvo, atspindys gėrio ir socialumo dvasią: ar esate geri artimiesiems ir kaimynams, ar bėgsite į Angliją, ką manote apie šeimą ir vaikus? ir kt. Ilgametis direktorius, pedagogas P. Žvirblis, baigdamas pamoką, visiems palinkėjo būti laimingiems, drūtiems ir bagotiems.
 
Gimnazijos mokinių vardu sveikinimo žodį tarė prezidentė Marta Bielskytė. Ji visiems palinkėjo puikių šventinių prisiminimų ir niekada nepamiršti Ariogalos gimnazijos. Pasak renginio vedėjo Evaldo, mokytojai išleido į gyvenimą daug gabių ir garsių žmonių: aukštųjų mokyklų vadovų, žurnalistų, diplomatų, menininkų, teisininkų, gydytojų, verslininkų. Daugelis jų jau mokyklos suole skynė laurus olimpiadose, baigė mokyklą medaliais ir buvo mūsų žvaigždės. Tai Valdėmaras Sarapinas generalinis konsulas Niujorke, Arvydas Urba Lietuvos radijo ir televizijos „Gimtoji žemė“ laidų redaktorius, Antanas Maziliauskas Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras Vidmantas Gulbinas dirba Fizikos institute, dėsto Vilniaus universitete, Česlovas Venslovas gamtos mokslų daktaras, dirba Biotechnologijos institute ir kt. Pirmiesiems mokytojams ir klasių auklėtojams skamba svajingas valsas, kurį atlieka gimnazijos kapela (vad. Jonas Urbonas).
 
Gimnazijos jubiliejuje šiltai sutiktas kalbėjo žurnalistas A. Urba. Jis dėkojo auklėtojai Mildai Mamaitienei ir mokytojams už suteiktas žinias ir gyvenimo išmintį, palygindamas jas su Saule.
 
Pagarbiai buvo sutikti svečiai iš Raseinių: meras Algimantas Mielinis, Seimo nariai Edmundas Jonyla, Gintautas Mikolaitis, Darius Ulickas, švietimo centro vadovai. Jie pasveikinę laidų dalyvius, Ariogalos gimnazijos vadovams ir mokytojams palinkėjo, kad mokykloje ugdymo sistema būtų siejama su tautos pažanga, atsakomybe, savo vertybių sistemos tobulinimu, naujų tradicijų ir idėjų realizavimu.
 
Šiltai gimnaziją pasveikino Ariogalos miesto seniūnė Renata Aleksiejienė, palinkėjusi naujais pasiekimais ir ženkliais laimėjimais garsinti Ariogalos miesto vardą.
 
Visus pakiliai nuteikė V. Sarapino sveikinimo telegrama iš Niujorko, kurioje po prasmingų sveikinimo žodžių pabrėžė, kad geri mokytojai ugdo gerus mokinius.
 
Gimnazijoje dideli kūrybinio darbo lobiai slypi meno srityje. Pelnyta pagarba ir nuoširdi padėka pareikšta visų laidų menininkams – šokėjams, Dainų švenčių dalyviams, įvairių švenčių ir konkursų dalyviams ir nugalėtojams bei buvusiems ir esamiems mokytojams: Sofijai Norkuvienei, Nijolei Gužauskienei, Joanai Sarapinienei, Konstancijai Mačanskienei, Marytei Kvietkuvienei. Gimnazijos šokėjai, vėju sukdamiesi, sušoka „Polką op op“ (vad. M. Kvietkuvienė).
 
Su dideliu džiugesiu prisimenami dainos mylėtojai: choristai, Dainų dainelės dalyviai ir laureatai, solistai, kuriuos ugdė Valentinas Norkus, Antanas Vizbaras, Lilijana Šimkūnienė.
 
Gražiai pasveikinti dailės puoselėtojai, jų mokytojos Nijolė Leonovienė ir Joana Sarapinienė. Šiems meno entuziastams skambėjo abiturientės, respublikinio dainuojamosios poezijos konkurso laureatės Liucijos Nanartavičiūtės atliekamų dainų melodijos.
 
Iškilmingai sveikinami mokyklos sportininkai ir jų mokytojai, padėję pasiekti didelių pergalių mokiniams: Vytautas Kolesinskas, Rimas Čeičys, Stasė Golcienė. Gimnazijos šokėjai jiems dovanojo linksmą, smagų šokį „Hei, hei“ (vad. M. Kvietkuvienė).
 
Mokytojų triūsas, pasiaukojantis darbas buvo įvertintas padėkomis. „Už nuopelnus Ariogalos gimnazijai“ įteiktos nominacijos P. Žvirbliui, mokytojai Joanai Sarapinienei, Edvardui Skurkai, Janinai Žutautienei, Dolorosai Berteškaitei, Bronei Jackevičienei.
 
Mokyklos apdovanojimus pelnė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Jankauskienė 38 laidos abiturientė – už inovacijas ugdymo procese, mokytojai: Jūratė Klimienė – už gabiųjų mokinių ugdymą ir Andrius Bautronis – už mokinių patriotinį ugdymą. Abiturientė Augustė Ambrazaitė – už aukštus akademinius pasiekimus biologijos srityje, mokinių prezidentė Marta Bielskytė – už lyderystę, už aktyvią visuomeninę veiklą. Danguolė Stirbienė – gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja, tėvų klubo „Santaka“ direktorė – už aktyvią visuomeninę veiklą.
 
Visais laikais mokykloje kūrybiškai ir aktyviai dirbo fotografai. Tūkstančiai užfiksuotų nuostabių akimirkų, įspūdingų nuotraukų, įamžinusių mokytojų ir mokinių veiklą, mokyklos renginių, išvykų, įvairių švenčių ir kitų įvykių istoriją. Pareikšta padėka buvusiems ir esamiems fotografams Juozui Mamaičiui, Juozui Bukauskui, Petrui Urbonui, Dariui Žvirbliui.
 
Visus maloniai nustebino Irenos Starošaitės koncertas. Linksmos, jaunatviškos, subtilios dainos sužavėjo kiekvieną klausytoją.
 
– Mokyklos jubiliejus...Pati subtiliausia ir įsimintiniausia, giliausius sieloje palikusius pėdsakus šventė. Daugelis prisiminė mokyklos mielas klases, jaudinančias pamokas, linksmus bendraklasius, mylimus mokytojus, brandinančias gyvenimo svajones, jaunystės ir meilės nerimą, vėjo ir laiko ardomus į mokyklą takelius, – atsisveikindama kalbėjo 29 - os laidos abiturientė Vida Dapkutė. Nuoširdi padėka buvo pareikšta šventės organizaciniam komitetui, atlikusiam didelį, kilnų ir sumanumo reikalaujantį darbą, kuriam vadovavo gimnazijos direktorius A. Stankus ir pavaduotoja M. Kvietkuvienė.
 
Tegu negęsta mūsų siekiai geriau pažinti pasaulį, jame kurti gražesnį gyvenimą, žmonių santykiuose puoselėti gėrio ir dvasingumo pradus, formuoti atsakingumo ir grožio jausmus, meilę mokyklai.
 
Petras URBONAS
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 07 06
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija