Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

DŽIAUGSMINGI MYKOLINIŲ ATLAIDAI

Auksinis rudenėlis rugsėjo 28 d. į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčią atnešė titulinius Mykolinių atlaidus, kuriuose gausiai dalyvavo parapijiečiai.
 
Ši šventė tapo masine miela tradicija. Etnologas Libertas Klimka savo knygoje „Tautos metai" rašo: „Mykolinės senovėje buvo itin svarbi data – duoklių metas. Supylus į aruodus išaugintą derlių būdavo privalu kunigaikščio dalį atskirti. Šią dieną kalendoriuose žymėdavo šv. arkangelo Mykolo trimitas bei svarstyklės geriems ir blogiems darbams palyginti".
 
Atlaidus vedė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, kun. br. Severin Armin Holocher OFM. Votyvos šv. Mišias koncelebravo Ariogalos šv. arkang. Mykolo parapijos klebonas  Gintautas Jankauskas ir kanauninkas Vytautas Masys. Pamokslą pasakė atlaidų vedėjas kun. br. Severin Armin Holocher OFM. Svečias aukojo Sumos šv. Mišias, pasakė pamokslą. Po Sumos su Švč. Sakramentu atliko liturginę procesiją  apie bažnyčią.
 
Tėvas Severinas Sumos pamokslo metu įtaigiai bendravo su Ariogalos parapijos jaunimu, sakydamas:
 
– Mieli ir brangūs mūsų tikėjimo broliai ir seserys, ypač vaikai. Kai aš buvau Jūsų amžiaus, mano tėtis dirbo naktimis ir negalėjo eiti į bažnyčią dalyvauti Šv. Mišių aukoje. Man buvo 7-8 metai. Turėjau labai įdėmiai klausyti, ką klebonas pamokslo metu pasakoja. Vėliau tėčiui turėjau apie tai papasakoti. Jeigu aš tai prisimenu šiandien, man yra labai svarbu apie taip kalbėti, mielas jaunime, kad ir Jūs suprastumėte.
 
Šiandien šv. Mykolo šventės išvakarės. Žinote, ką reiškia Mykolo vardas? Hebrajų kalboje  Michael arba reiškia „Kas kaip Dievas“.  Lietuviškai mes sakome – Mykolas. Tu galėtum sakyti: „aš Dievo vaikas“, bet aš ne Dievas. Bet šitas, kurio vardas yra „Kas kaip Dievas“, šiandien nori mums rodyti kelią į bendravimą su Dievu.
 
Jūs girdite, kad aš ne lietuvis. Jau 21 metus čia gyvenu. Dabar esu dvasios tėvas Kauno kunigų seminarijoje. Bet tai nesvarbu. Svarbu, kad eitume kartu, kad vienas kitam galėtume sakyti: „Dieve, padėk“. Aš privalau eiti į bendruomenę su Tavimi,Viešpatie. Privalau priimti Sakramentus, kuriuos mums dovanojai. Padėk man, Dieve.
 
Tėvas Severinas atvyko į Lietuvą netrukus po Nepriklausomybės atgavimo. Jauna Lietuvos provincija norėjo savo gretose turėti brandesnį ir daugiau patirties turintį brolį. Per daugiau nei 20 metų tėvas Severinas pasitarnavo ne vien savo ordinui: skaitė paskaitas VDU Teologijos - filosofijos fakultete, vadovavo rekolekcijoms visoje Lietuvoje. Pranciškonas kunigas S. A. Holocheris pastebėjo, kad Lietuvoje pamaldumas asmeniškesnis ir kartais paviršutiniškesnis. Tikėjimas turėtų labiau persmelkti kasdienybę.
 
Dvasios tėvo Severino dalyvavimas atlaidų iškilmėse, šv. Mišių aukojimas, jo nuoširdus bendravimas su parapijiečiais pamokslo metu, jaudinanti rudens spalvose paskendusi procesija, kiekvienam šventės dalyviui buvo graži pamoka, kaip reikia daugiau dėmesio skirti maldai, siekiant žmogiškų, moralinių ir dvasinių vertybių. Daugelis maldininkų suprato, kad Dievo malonių reikia melsti ne tik sau, bet ir savo šeimų nariams, artimiesiems, didžiajai savo šeimai – bažnyčios bendruomenei.
 
Atlaiduose dalyvavo nemažas būrys jaunimo, kuriam reikia dvasinės paramos tikėjimo stiprinimui, Viešpačio liudijimui bei savo pašaukimo atpažinimui. Šiuos akcentus lydėjo atlaidų šventės sakralinė, pakylėjanti aplinka, kurią sukūrė garbingi svečiai, klebonas kunigas G. Jankauskas ir parapijiečiai. Jie jaunimui įkvėpė stiprybės teikiančią maldą ir širdyse įrašytą Dievo meilę artimui.
 
Mykolinių atlaiduose gražiai buvo prisiminta šeimos metai. Reikia nuoširdžiai puoselėti asmeninius ryšius šeimoje ir joje atrasti džiaugsmą. Ne paslaptis, kad šiandien iš šeimos siekiama atimti stiprybę, ją ardyti ir griauti, skleisti joje brutalius dalykus.
Prasmingas, jautrus, šiltas ir turiningas sakralinis įvadas, pradžiuginęs parapijiečius atlaidų iškilmėse, turės svarbią reikšmę mokymuisi Dievo artumo iš gyvenimo, ruošiantis pasikliauti Dievo meile šiandien. Pasiaukojanti, giliai apmąstyta klebono kunigo G. Jankausko tarnystė tikintiesiems skatina bažnyčios gyvybingumą ir kartu savo narių tikėjimą, stiprina dvasiškai, padeda išlaikyti nuolatinį ryšį su Dievu.
 
Šiais metais su Mykolinėmis parapijoje susiję reikšmingi įvykiai. Paminėta bažnyčios 75 metų sukaktis. Klebonas kun. Gintautas Jankauskas atšventė savo kunigystės 30 - ąsias metines, pažymėjo garbingą 12 metų tarnystę Ariogalos parapijos tikintiesiems. Gerb. Klebonas kalbėjo: „Mano svajonė šiais metais buvo išskirtinė. Turėjau du didelius norus. Pirmas noras buvo, minint bažnyčios 75 metų sukaktį, kiek leis galimybės, sutvarkyti bažnyčią nors iš išorės. Antras noras – minint savo kunigystės 30 metų sukaktį, paruošti leidinį „Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija". Abu norai išsipildė. Todėl pirmiausia už visa tai dėkoju gerajam Dievui, žmonėms už maldas, aukas ir kitas pastangas".
 
Nuoširdžiai buvo pasveikinti visi Mykolai vardo dienos proga ir jiems palinkėta sveikatos, džiaugsmo, gražios šeimyninės laimės bei Dievo globos tolimesniame gyvenimo kelyje.
 
Atlaidų dalyviai šiltai sutiko Lietuvos Nepriklausomų rašytojų Sąjungos prezidentą Vladą Buragą, kuris kreipėsi į atlaidų dalyvius: „Mielieji, šiandien Jūsų bažnyčioje yra didelė šventė – minimos šios šventovės 75-osios metinės. Džiugu, kad šioje šventėje dalyvauja Jūsų parapijos garbus žmogus, medicinos daktaras Juozas Mickevičius. Jis pristato savo dvasinę dovaną, sakralinės poezijos rinkinį „Anksti rytelį“. Netrukus išgirsite jo paties lupomis sakomus eilėraščius.
 
Niekas neatsiranda tuščioje vietoje, tuščiame lauke. Juolab sakralinė poezija. Džiugu man pasakyti, kad prie gražios, dangiška spalva nušviestos knygutės pridėjo rankas, protą ir širdį autorius. Redaktorius Nepriklausomų rašytojų Sąjungos narys Viduklės parapijos vikaras kun. Juozas Čičirka. Knygą gražiai iliustravo raudondvarietė Vanda Dūdienė.
 
Garbingas svečias visus žavėjo skaidriais ir šviesiais posmais. Juose mintys giliai nukreiptos į lyrikos gerbėjų sielą, į žmogišką gyvenimo įvykių esmę. Poeto Vlado Burago atviras, širdimi sušildytas žodis daugeliui skaitytojų atveria gėrio ir grožio siekimą, gilios pagarbos žmogui šiltus akcentus. Eilėraščiuose kiekvienas žodis pasvertas ryškia filosofine ir poetine išmintimi, žemiškais išgyvenimais, amžinųjų vertybių paieška.
 
Į bažnyčios 75 m. sukakties minėjimą daug įspūdingų, gražių akcentų įnešė gydytojas poetas Juozas Mickevičius, kuris maldininkams pristatė sakralinės poezijos leidinį „Anksti rytelį". Svečias skaitė eiles apie dėkingumą Kūrėjui, meilę žmogui, tėviškei, motinai, apie maldos prasmę gyvenime, gerumą mūsų aplinkoje, santykius su artimais žmonėmis ir kt. Mickevičiaus poezijos knygelėje išreikšta nuoširdi pagarba kryžiui, šventoms religinių švenčių tradicijoms. Su giliu sielos virpėjimu poetas rikiuoja mintis apie savo tėviškę – Butkiškės kaimą, jos bažnyčią, kur „akį džiugina kloniai gražiausi, aušta auksiniai rytai"... gerb poetas didelę žmogišką meilę išreiškia Mamai, nepaprastai darbščiai, mylinčiai Dievą, gerbiamai kaimynų, mokėjusiai užjausti, ir duonos kvepiančią riekę dalinti. Autoriaus poezijoje kiekviena mintis – tyro tikėjimo spindesys, dvasingumo puoselėjimas.
 
Po šv. Mišių klebonas kun. G. Jankauskas visų vardu nuoširdžiai dėkojo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvui kun. br. S. A. Holocheriui OFM už šv. Mišių auką ir procesiją, pamokslų metu išsakytas prasmingas, gilias bei pamokančias mintis.
 
Gražios padėkos susilaukė atlaiduose dalyvavęs Seimo narys Edmundas Jonyla. Pasak Klebono jis visuomet dėmesingai priima pateiktus pasiūlymus ir geranoriškai sprendžia įvairius bažnytinius klausimus ne tik Ariogalos bet ir Lesčių parapijoje.
 
Nuoširdžios padėkos buvo pareikštos gerbiamiems svečiams – Vladui Buragui, Juozui Mickevičiui, Raseinių meno mokyklos mokytojai Sigitai Grubliauskaitei, už muzikinius intarpus poezijos valandėlėje.
 
Klebonas G. Jankauskas šiltai dėkojo parapijos Carito darbuotojoms už jų kasdieninius darbus, bažnyčios Sumos chorui ir jo vadovei už giesmes, nuoširdžias maldas, bažnyčios sutvarkymą.
 
Pagerbti padėkomis buvo ir kiti bažnyčios darbuotojai bei talkininkai už įlietą meilės jausmą titulinių atlaidų iškilmėje. Gražios padėkos susilaukė Stasys Griguola ir jo darbuotojai už bažnyčios atliktus remontus.
 
Klebonas G. Jankauskas kreipėsi į parapijiečius, prašydamas padėti išspręsti skolų klausimą. UAB „Raseinių statybai" reikia gražinti 290000 litų už darbus Ariogalos parapijos namų statyboje.
 
Baigiantis atlaidų šventei Klebonas visiems iš širdies palinkėjo santarvės šeimose, vienybės, atlaidumo bei nuoširdumo, daug sveikatos ir naujų prasmingų siekių ateities gyvenimo keliuose.
 
–Tegul Dievas ir meilė būna jumyse neatsiejami dalykai. – Kai mylime visus šalia esančius, Dievas gyvena mumyse.
 
Iškilmės baigėsi visiems dainuojant Maironio žodžiais dainą „Lietuva brangi"
 
Petras Urbonas
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija