Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Dvasingumo akimirkos

2016 m. vasario 21 d. Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje vyko Gavėnios rekolekcijos.

Gavėnia – pasirengimas didžiajai šventei – Velykoms, Kristaus Prisikėlimo minėjimui.
 
Ariogalos parapijos tikintieji šią šventę pradėjo Kryžiaus kelio aplankymu bažnyčioje prieš sumos šv. Mišias.
 
Gavėnios šventę – rekolekcijas – pravesti buvo pakviestas iš Kauno Šventosios Dvasios parapijos alt. mons. jubil. Lionginas Vaičiulionis. Mons.  L. Vaičiulionis buvo paskutinis klebonas kun. G. Jankauskui, dirbusiam Kaune šv. Juozapo bažnyčioje vikaro pareigose.
 
Svečias išklausė eilę žmonių, atėjusių išpažinties. Sumos šv. Mišias aukojo mons. L. Vaičiulionis. Pasakė per sumą ir votyvą giliamintiškas sakralines homilijas, aiškindamas, kad gavėnia – sąžinės valymo metas, kad žmogus turi susitaikyti su savimi, būti jautrus kitiems.
 
Šis laikotarpis, kai susitelkiame rimčiai, atsisakome pasilinksminimų, susikaupiame maldai už save ir artimuosius, gyvus ir mirusius. Gavėnios metas – dovanoti save artimiesiems, dažniau pabūti tyloje, rimtyje, maldoje.
 
Turime susikaupti apie Kristaus Kryžių, pažinti Kristų ir jo kančią golgotos kelyje. Vakarais pripraskime pasimelsti taip, kaip mokė mus dieviškasis mokytojas Jėzus Kristus. „Tėve mūsų“ – pati gražiausia malda. Išganytojas taip pat paliko kančios ir aukos pavyzdį. Jis moko mus gyventi, kad pamiltume amžinąjį gyvenimą.
 
Išmokime bendrauti su Kristumi. Dievo ir artimo meilė, esančios greta, veikia viena kitą ir labai svarbios. Turime labai gražių šventųjų  pavyzdžių, imkime jais sekti. Svarbiausia – laikytis Dievo įsakymų. Tokiomis mintimis mons. L. Vaičiulionis dalinosi pamokslų metu su tikinčiaisiais.
 
Po votyvos šv. Mišių klebonas kun. G. Jankauskas visiems nuoširdžiai padėkojo už dalyvavimą gavėnios rekolekcijose. Kartu pasveikino parapijos vardu mons. L. Vaičiulionį, švenčiantį 85- ąsias gimimo metines. Parapijiečiai sugiedojo „Ilgiausių metų“.
 
Po to susirinko tikintieji į Ariogalos parapijos namus. Klebonas kun. G. Jankauskas pristatė gerbiamą svečią mons. L. Vaičiulionį. Šis kunigas per visą nueitą kunigystės kelią pastatė Radviliškio Švč. M. Marijos Gimimo ir Kauno Šventosios Dvasios bažnyčias. Taip pat pastatė dvi klebonijas ir varpinę. Prelegentas nuoširdžiai papasakojo, kaip atliko darbus statant bažnyčias, kitus pastatus, kokių turėjo sunkumų ir pasisekimų. Mielai atsakė į pateiktus klausimus.
 
Toliau sekė sakralinė poezijos valandėlė. Joje dalyvavo chirurgas Juozas Mickevičius, mokytojas Vytautas Šulskis ir Raseinių meno mokyklos muzikos mokytoja Sigita Grublauskaitė.
 
Chirurgas J. Mickevičius, prieš pradedant skaityti savo sakralinius eilėraščius, pažymėjo, kad ši šventė sutampa su Tarptautine gimtosios kalbos diena.
 
Poezijos skaitymai vyko su muzikiniais intarpais.
 
J. Mickevičius yra išleidęs sakralinių eilių knygelę „Anksti rytelį“. Iš jos perskaitė tokius eilėraščius  „Malda“, „Po Dievo sparnu“, „Einu slidžiuoju likimo ledu“ ir „Išklausyki maldą mūsų“.
 
Mokytojas Vytautas Šulskis skaitė tokius eilėraščius: „Šlovė Marijai“, „Viešpatie, nebausk“ ir „Velykos“.
 
Muzikinius intarpus  grojo muzikos mokytoja Sigita Grubliauskaitė. Buvo atlikti vargoniniai kūriniai ir žinomų giesmių melodijos, tokių, kaip „Dieve, arčiau Tavęs“, „Ave Maria“ ir kt.
 
Po paskutinio eilėraščio chirurgas J. Mickevičius papasakojo, kaip buvo apdovanotas vasario 16 d. Raseinių kultūros centre. Jam buvo įteikta „Žemaičio“ nominacija už Raseinių krašto garsinimą švietimo ir meno srityje.
 
Šioje šventėje dalyvavo Seimo narys Edmundas Jonyla. Jis pasveikino garbų mūsų svečią mons. L. Vaičiulionį, padėkojo už atvykimą ir prasmingą votyvos metu pasakytą pamokslą.
 
Seimo narys E. Jonyla gražių padėkos žodžių pasakė apie mūsų kleboną kun. G. Jankauską, daug pasidarbavusį Ariogalos bažnyčiai: pilnai sutvarkyta bažnyčios išorė, išdažyta bažnyčios didžioji nava, pastatyti parapijos namai su dviem salėm. Į vieną šiandien ir susirinkome. Šiose salėse vyksta įvairūs parapijos renginiai, du kartus į savaitę žmones susirenka žaisti stalo tenisą.
 
Taip pat padėkojo už gražią poezijos sakralinę programą, kurią baigėme klausydami jubiliejinių šventųjų gailestingumo metų himną.
 
Klebonas G. Jankauskas nuoširdžiai padėkojo visiems susirinkusiems, įteikdamas poetams ir muzikos mokytojai prisiminimui atvirukų knygelę.
Žmonėms patiko dvasingas renginys.
 
Mokytojas Vytautas ŠULSKIS

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 03 25
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija