Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Knygos „Kęstučio apygardos vadai" pristatymas Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje

Penktadienį, balandžio 8 dieną, mūsų senojoje mokykloje, greit minėsiančioje 100 metų jubiliejų, vėl susitikome su istorija. Džiugu, kad buvę mūsų mokyklos mokiniai, nenuilstantys ir gerbiami mūsų krašto patriotai – Antanas Pocius, Jonas Valenčius, Eugenijus Ignatavičius – vėl čia su nauju savo darbu - knyga ,,Kęstučio apygardos vadai“.

,,Sklaidome knygą, apvilktą samanų ir eglynų spalvos viršeliais, su aštuonių vadų portretais. Iš daugelio nuotraukų į mus žvelgia jų šeimų, tėvų, artimų bičiulių – ramiai ir taikiai gyvenusių žmonių – veidai. Didesnė jų dalis – vidutinių ūkininkų, turėjusių 20 hektarų žemės, vaikai; tik vienas – batsiuvio ir siuvėjos sūnus, kitas – pienininko, trečias – laiškanešio. Visi vieno krašto – jauni pietvakarių Žemaitijos sūnūs, apsisprendę pasipriešinti raudoniesiems ir rudiesiems okupantams. Vis grįžtame ir grįžtame prie tų heroizmu alsuojančių laikų, kuriuose glūdi dideli mūsų tautos dvasinio atsparumo šaltiniai. Šios knygos puslapiais norime prisiminti mūsų garbingąjį istorijos paveldą, kad, praturtinę jį savo tyrinėjimais, galėtume stiprinti jaunųjų kartų tautinę savimonę“, – renginį pradėjo vedėja mokytoja Vilija Paškauskienė. Gausus svečių, mokyklos bendruomenės būrys klausėsi mokinių skaitomų ištraukų iš knygos, skambėjo jausmingos moterų ansamblio ,,Saulėgrąža“ dainos.

Į knygos ,,Kęstučio apygardos vadai“ šventę pasveikinti knygos leidėjų susirinko daug svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Jonyla, Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintauto Mikolaičio padėjėjas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Linas Bielskis, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys, Raseinių Garbės pilietis Česlovas Kenstavičius, Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai Ona Babonienė, Antanas Kilčauskas bei Andrius Bautronis, Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė bei vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis, Ariogalos parapijos klebonas Gintautas Jankauskas, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys, Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkė Loreta Kordušienė, Simono Stanevičiaus muziejaus muziejininkas Klemensas Krolys, mokyklos tėvų komiteto pirmininkas Vygantas Kilčauskas, VDU studentai, rajono mokyklų mokytojai, mokiniai, Raseinių krašto visuomenės atstovai, kiti socialiniai partneriai.

Mokyklos direktorius padėkojo knygos leidėjams, palinkėjo sveikatos, naujų darbų, jaunimui – mylėti tėvynę, kaip ją mylėjo ir saugojo tėvai ir seneliai, o knygai – rasti kelią į žmonių širdis.

Knygos sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius kalbėjo apie knygos tikslus – knyga skirta Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui. Autorius pabrėžė, kad labai svarbu, jog jaunimas žinotų istoriją, tiesą, o juk tikrąją tiesą galėjo papasakoti tik dar gyvi tų laikų liudytojai. Knygoje ,,Kęstučio apygardos vadai“ publikuojamos pačių garbingiausių, labiausiai Laisvės kovų istorijai nusipelniusių Kęstučio apygardos vadų biografijos. Gyvenimai tų, kurie kario veikla ir garbinga žūtimi nusipelnė Karžygio vardo. Straipsnių autoriai, pasiremdami Laisvės kovų liudininkų prisiminimais bei rašytiniais šaltiniais į tautos istoriją pažvelgė giliau, dramatiškiau ir objektyviau įvertino tų dienų sudėtingus reiškinius, taip paneigdami sovietinės propagandos paskleistas Lietuvos Laisvės kovų istorijos klastotes.

Renginyje dalyvavo Vilniaus universiteto profesorė Regina Koženiauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Irena Buckley, Mykolo Riomerio universiteto profesorius Alfonsas Vaišvila. Profesorė R. Koženiauskienė skaitė pranešimą ,,Žmogus – ne sau, o Tėvynei“, labai įdomiai nubrėždama paralelę tarp M. Martinaičio kūrybos žmogaus ir partizanų, aprašytų knygoje. Mokslininko žvilgsniu sudėtingą istorinį laikotarpį aptarė profesorius A. Vaišvila pranešime ,,Ginkluotojo ir intelektualiojo pasipriešinimo juridiniai pagrindai“. Pasak profesoriaus, laisvės kovų dalyviai kovojo ne tik teisingą, bet ir šventą karą, pabrėžė, kad laisvės kova niekada nesibaigia. Renginio metu kalbėjo rašytojas, vienas iš knygos autorių, Eugenijus Ignatavičius, pasisakė buvęs mūsų mokyklos mokinys, Genocido aukų įamžinimo fondo pirmininkas Jonas Valenčius.

Knygos ,,Kęstučio apygardos vadai“ vardiniais egzemplioriais buvo apdovanoti Raseinių rajono mokinių konkurso ,,Geriausias gimtojo krašto istorijos žinovas“ nugalėtojai: Ariogalos gimnazijos IV b klasės mokinys Justas Eimutis/ mokytojas A. Bautronis; Betygalos Maironio gimnazijos III klasės mokinys Tomas Myniotas/mokytoja R. Adomaitienė; Girkalnio pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinė Živilė Kuzmarskytė/mokytojas St. Feiza; Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos III g mokinys Dainius Maslauskas/ mokytoja J. Sokienė; Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 9 b klasės mokinė Sonata Kveselytė/ mokytojas J. Janušas; Šiluvos gimnazijos III g klasės mokinė Viktorija Rekstytė/ mokytoja V. Strakšienė. Apdovanojimus įteikė šventėje dalyvavę profesoriai.

Tyliai tą popietę pravirko smuikas, tarsi išgyvendamas dramatišką ir tikrovišką praeitį, nuvilnijo visų lūpose ,,Oi, neverk, matušėle...“, visi pritarė ,,Saulėgrąžos“ ansamblio dainoms, o kai uždainavo VDU studentų duetas, niūniuoti pradėjo ir jaunimas.

Dėkojame knygos autoriams už garbingos istorijos pamoką, už atramos taškų, moralinių pagrindų, tautos paveldo saugojimą.
 
Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Mockevičienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 11 17
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija