Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Gyvo dvasingumo akimirkos

Šią ketvirtadienio popietę,  gegužės 5 dieną, Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko  graži šventė.
 
Prieš šv. Mišias Kauno arkivyskupą  Lionginą Virbalą  ir monsinjorą, dr. Artūrą Jagelavičių šventoriuje pasitiko  šv. arkang. Mykolo bažnyčios klebonas Gintautas Jankauskas, Raseinių dekanato dekanas Vytautas Paukštis, parapijiečiai ir Sutvirtinimo sakramentui pasirengęs jaunimas.
 
Šv. Mišias aukojo arkivyskupas L. Virbalas, mons. A. Jagelavičius, Raseinių dekanas V. Paukštis ir Ariogalos parapijos klebonas G. Jankauskas.
 
Sakydamas pamokslą arkivyskupas Lionginas Virbalas ragino branginti ir puoselėti  Sutvirtinimo sakramentą, kad jis būtų kaip gėlė, kuria nuolat reikia rūpintis, o ne eilinis suvenyras, nuo kurio tik prisiminus yra nuvalomos dulkės. Tai - Dievo dovana, nes šis sakramentas suteikia mums Šventosios Dvasios jėgos, kad kaip tikri Kristaus liudytojai  žodžiais ir darbais skleistume ir gintume tikėjimą, niekada nesigėdytume Kryžiaus.
 
Kauno arkivyskupas L. Virbalas 38-iems Ariogalos parapijos  moksleiviams suteikė Sutvirtinimo sakramentą.
Kupini ramybės ir susikaupimo vienas po kito jauni žmonės gavo iš arkivyskupo dvasinį antspaudą, išminties ir supratimo dvasią, patarimo ir tvirtumo dvasią, žinojimo bei maldingumo dvasią.
 
Iškilmingos šv. Mišios baigėsi ypatingu arkivyskupo palaiminimu. Susirinkusiems ši diena tapo ypatinga, kadangi dar kartą per gražią šventę susitikę su Dievu jauni žmonės dar tvirčiau pajuto Dievo meilę ir jo atsidavimą jiems.
 
Po šv. Mišių klebonas G. Jankauskas padėkojo arkivyskupui L. Virbalui, kunigams ir visiems dalyvavusiems šv. Mišiose.
Padėkojo arkivyskupui ir  priėmęs Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunimas - vadovaujant tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei jie sugiedojo giesmę.
 
Nuoširdiai pasveikino arkivyskupą L. Virbalą bei visus bažnyčioje susirinkusius tikinčiuosius ir Seimo narys Edmundas Jonyla, kuris prisiminimui įteikė atvirlaiškį su Kudirkos tautinės giesmės žodžiais.
 
Taip pat arkivyskupą pasveikino parapijietė Teresė Plisienė ir Sutvirtinimo sakramentą priėmusių moksleivių tėveliai.
 
Šventę baigėme giesme gegužės mėnesiui „Sveika,Marija, Motina Dievo...“.
 
Jaunoji šaulė  Algimantė AMBRULAITYTĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija