Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Laukiama ir įspūdinga šv. Ignaco atlaidų iškilmė

Vėl Lesčių parapijoje iškilmingai atšvęsti patys gražiausi, laukiamiausi, gausiausią tikinčiųjų būrį sukviečiantys švento Ignaco atlaidai. Šiais metais jie buvo švenčiami liepos 31 d., kuomet bažnytiniame kalendoriuje yra minimas kunigas šv. Ignacas Lojola.

Lesčių bažnytėlę šia proga pirmą kartą aplankė naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir kartu jį lydintis monsinjoras, teol. dr. Artūras Jagelavičius.
 
Svečius prie šventoriaus vartų iškilmingai pasitiko šią parapiją aptarnaujantis Ariogalos klebonas Gintautas Jankauskas, Raseinių dekanato dekanas Vytautas Paukštis ir labai gausus būrys tikinčiųjų.
 
Kadangi tai buvo darbinė arkivyskupo vizitacija, prieš šv. Mišias klebonas G. Jankauskas perskaitė pastarųjų 5 metų veiklos ataskaitą. Buvo apžvelgtas parapijos gyvenimas, kultūriniai renginiai Lesčių bažnyčioje, parapijos teritorijoje veikiančių bendruomenių veiklos, įvardinti aktyviausi bažnyčios lankytojai, talkininkai, geradariai, parėmę bažnyčios bei varpinės remonto ir atnaujinimo darbus.
 
Senokai Lesčiuose nebuvo tokios iškilmės, kad šv. Mišias aukotų Kauno arkivyskupas L. Virbalas SJ ir du kunigai: A. Jegelavičius ir V. Paukštis.
 
Arkivyskupas L. Virbalas SJ savo sakytame pamoksle išskyrė tris pagrindinius šv. Ignaco gyvenimo akcentus: tikėjimą, pažinimą bei dalijimąsi tikėjimu. Pirmiausia kvietė kiekvieną žmogų, kuris save laiko tikinčiuoju, nuolat sekti šventuoju. Kalbėjo apie tai, jog kiekvienas katalikas turėtų nuolat laikyti atvirą širdį tikėjimui, jo trokšti, jausti Dievo valią, stengtis ją vykdyti, nuolat mąstyti bei vertinti savo pasirinkimus tikėjimo šviesoje.
 
Taip pat kvietė nuolat gilinti tikėjimo žinias, kad tikėjimas būtų sąmoningas.
 
Ir trečia – visi katalikai turėtų dalintis tikėjimu, liudyti jį savo gyvenimu, kasdieniais darbais ir poelgiais. Ne iš pamokslavimų ir gražių kalbų apie dvasingumą turėtume atpažinti tikrą kataliką, o iš jo gyvenimo pagal Kristaus mokslą.
 
Arkivyskupo pamokslas pasakytas labai įtaigiai, suprantamai, su giliu tikėjimu ir įsigilinant į gyvo tikėjimo suvokimo problemas. Tai palietė daugelio klausytojų širdis ir protus, praturtino jų sielas.
 
Šv. Mišių pabaigoje vyko Švč. Sakramento pagerbimas ir procesija aplink bažnyčią, vėliau arkivyskupas palaimino atlaidų dalyvius.
 
Po šv. Mišių, parapijos vardu arkivyskupą L. Virbalą SJ pasveikino parapijiečiai Viktorija ir Jonas Švedai. Arkivyskupui kaip atminimo dovanos įteikti Dailės akademijos profesoriaus Evaldo Mikalauskio sukurtas Lesčių bažnyčios paveikslas ir 17 kg svorio kaimiškos ruginės duonos kepalas. Dovanas lydėjo palinkėjimas, kad Dievas siųstų visiems dvasininkams ir tikintiesiems tikėjimo malonę bei kitas šventosios Dvasios dovanas, nes tik ši malonė sudaigina Dievo žodį žmonių širdyse ir padaro žmonių darbus vaisingais. Iškilmė tradiciškai užbaigta giesme „Lietuva brangi“.
 
Pasibaigus iškilmėms dvasininkai pasimeldė prie šventoriuje palaidotų kunigų kapų. Vėliau, kartu su parapijiečiais bei jų svečiais, dar kelias valandas linksmai bendravo ir vaišinosi visų suneštomis vaišėmis palapinėje šalia šventoriaus, kuri buvo pastatyta sudegusios Lesčių klebonijos vietoje.
 
Arkivyskupas L. Virbalas SJ maloniai, atvirai ir paprastai bendravo su visais dalyviais, tarp kurių gausiausias buvo parapijos išeivių būrys. Jis lengvai rado bendrą kalbą tiek su parapijos jaunimu, tiek lazdele besiramsčiuojančiais senoliais, su eiliniais gyventojais ir Seimo nariais ar nepriklausomybės akto signatarais.
 
Pokalbių temos keitėsi nuo žemės ūkio ar kulinarijos iki pamokslų stiliaus, kelionių aptarimo ar bendravimo internetu subtilybių...Netrūko nei šurmulio, nei juoko ir įdomių pokalbių parapijos gyventojams ir jų svečiams tarpusavyje.
 
Tai buvo pirmas kartas, kai atlaidų dalyviai neskubėjo išsiskirstyti. Jie turėjo paruoštą vietą, kur galėjo pasivaišinti, pailsėti ant suoliuko, pabūti ir pakalbėti su seniai matytais giminėmis, buvusiais kaimynais, jaunystės ar vaikystės draugais.
 
Džiugino ir geras, gaivus oras, kuris tokiam renginiui buvo idealus, tarsi specialiai užsakytas. Visi agapės dalyviai vieningai nutarė, jog pirmas kartas pavyko puikiai ir būtina kitais metais tradiciją pratęsti – po pabendravimo su Dievu šv. Mišiose, vėl visiems susieiti pabūti drauge, pasidalinti prisiminimais, įspūdžiais, artimo meile bei šiluma. Būtina pasimėgauti atsineštais skanėstais, kava ir arbata. Juk taip  smagu visiems pabendrauti gamtos prieglobstyje, po senosios klebonijos alyvomis.
 
Visi buvo labai dėkingi organizatoriams ir Raseinių komunalinių paslaugų Ariogalos filialo darbuotojams, bei Gėluvos bendruomenės pirmininkui Jonui Vazgiui už pagalbą ruošiant aikštelę pasibuvimui, atgabenant inventorių ir palapinės pastatymą.
 
Kviečiame visus maldininkus kitais metais ir vėl gausiai susirinkti į šv. Ignaco atlaidus Lesčiuose.
 
Viktorija ŠVEDIENĖ
 
A T A S K A I T A
 
KAUNO  ARKIVYSKUPUI  METROPOLITUI
LIONGINUI VIRBALUI SJ
 
 
Jūsų Ekscelencija, gerbiami svečiai, mieli parapijiečiai,
 
Visi nuoširdžiai sveikiname atvykusį į mūsų parapiją Kauno arkivyskupą metropolitą  Lionginą Virbalą SJ ir jį lydintį monsinjorą, teol. dr. Artūrą Jagelavičių.
 
Jūsų Ekscelencija, jau 14 metų esu Ariogalos parapijos klebonas ir kartu aptarnauju Lesčių Dievo Apvaizdos parapiją.
 
Lesčių Dievo Apvaizdos parapiją sudaro Lesčiai, Daukšai, Dratkalnis, Jučiai, Juodgiris, Kantrimas, Lesčiukai, Macenkiškiai, Molupiai, Paaluonė, Paaluonys, Paliūnė, Preikapė, Vincentava ir Voskaičiai.
 
Lesčių bažnyčia pastatyta 1789 m. Fundatoriai ponai Ignacas ir Kotryna Romeriai. Pati bažnyčia pastatyta iš eglinių rastų.Ypatingų palikimų (fundacijų) parapija neturėjo. Per I Pasaulinį karą rusai išsivežė varpus, o vokiečiai – šventoriaus vartelius ir 9 balsų vargonus.
 
Centrinis altorius darytas 1910 m. Jėzaus ir Marijos šoniniai altoriai – 1908 m. 1924 m. įsigytas varpas ir stogas uždengtas cinkuota skarda. 1948 m. pagaminti suolai. Šalia bažnyčios yra senoji varpinė.
 
Lesčiai buvo filinė Pernaravos parapija. Nuo 1923 m. gruodžio 18 d. Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas jai suteikė visas parapijines teises. 1923 m. parapijoje gyveno 1066 žmonės. 1948 m. liko tik 600 žmonių, o šiuo metu gyvena apie 250 žmonių. Iš jų 10 ikimokyklinio ir 9 mokyklinio amžiaus vaikai. Stambiausia gyvenvietė yra Paaluonys, turintis apie 140 gyventojų. Vaikai lanko Pernaravos mokyklą ir Ariogalos gimnaziją, Ariogalos darželį.  Anksčiau dauguma kalbėjo lietuviškai, dalis – lenkiškai, dabar visi lietuviškai.
 
Lesčių parapijoje yra švenčiami dveji atlaidai: šv. Ignaco Lojolos – liepos mėn. paskutinį sekmadienį ir Dievo Apvaizdos (bažnyčios tituliniai – pagrindiniai) – spalio mėn. antrą sekmadienį.
    
Tikintieji gausiai susirenka per šv. Ignaco atlaidus, Visų Šventųjų dieną ir Motinos dieną. Pamaldos vyksta pirmąjį ir trečiąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį, kartais proginės šv. Mišios aukojamos šeštadieniais. Įspūdingiausi būna šv. Ignaco atlaidai. Juose dalyvauja iš visur atvykę buvę šios parapijos tikintieji. Mano kadencijos eigoje šv. Ignaco atlaiduose šv. Mišias aukojo kun. Robertas Grigas, kun. Ričardas Doveika, kun. Artūras Kazlauskas, kun. Marius Rudzinskas, o pernai Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
 
Lesčių bažnytiniame chorelyje šv. Mišių metu visuomet gieda Švedų šeima. Mama Viktorija ir dukros: Eglė, Neringa ir Agnietė. Švč. Sakramento adoracija vyksta Velykų rytmetį ir per šv. Ignaco atlaidus. Procesijai vadovauja Kęstutis Bersėnas. Dėl atstumo ir kitų sunkumų vidutiniškai šv. Mišiose dalyvauja apie 16, o žiemos metu mažiau žmonių. Pastoviai lankantys bažnyčią kas mėnesį eina išpažinties.
    
Nuolatos lanko bažnyčią: Kęstutis Bersėnas, Aldona ir Vytas Ambrazevičiai, Danina Grajauskienė, Elena Kasiulienė, Bronė Kožukienė, Klevinskų šeima, Antanas Steponas, Natalija Sabašinskienė, Vaičekauskų šeima, Nekrošių šeima, Sokolovų šeima, Irutė Staškutė, Kavaliauskų šeima, Švedų šeima, kuri  taip pat tvarko ir puošia bažnyčią.
 
Neapleidžia šv. Mišių ir parapijos išeiviai iš Kauno – Špokų, Vabalų, Bagdonų, Ramanauskų giminių atstovai, iš Kėdainių – Kareivų, Steponaičių, Juozaičių šeimų žmonės.
 
Kai kuriose iškilmėse po šv. Mišių Lesčių bažnytėlėje kartais savo muzikinę programėlę atlieka Paaluonio kaimo saviveiklininkai, vadovaujami Zenono Brazinsko.
 
Taip pat Tėvynei skirtas giesmes giedojo Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis „Giesmė“, vadovaujamas Zenono Bernadišiaus. O Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas skaitė austrų kilmės vokiečių poeto R.M. Rilkės filosofinius eilėraščius, verstus tėvo Stanislovo.
 
Raseinių kultūros skyrius Lesčių bažnyčioje 2014 m. suorganizavo styginių instrumentų koncertą kartu su soliste bei Raseinių krašto poetais, kurie skaitė savo kūrybos eilėrasčius.
 
2015 m. vyko Raseinių rajono kultūros centro projekto „Menas kultūros paveldo objektuose“ renginys. Tai buvo įvairių šiuolaikinių menų sintezė – vaizdo instaliacija, muzika, teatras jaukioje dviejų šimtų metų senumo medinės bažnytėlės erdvėje. Atlikėjai – audiovizualinio meno grupė „Bionics“ (Kaunas), skaitovė Simona Zalensienė ir atlikėjas Mindaugas Suchockas (bansuri fleita, grupė „Sovijus“). Žinoma,  perteikti šio pasirodymo įspūdžius būtų tikrai nelengva, nes šiuolaikinio meno suvokimas yra labai individualus, jis neteigia kokios nors vienos absoliučios ir  priimtinos (pageidaujamos) tiesos. Šis performansas – tai greičiau jo kūrėjų  daugiaprasmė vizija apie pasaulio, ar vieno iš mums suvokiamų pasaulių atsiradimą ir jo neprognozuojamą kaitą iki susinaikinimo ir naujo gimimo.
 
Praeitų metų vasarą Lesčių bažnyčią piešė tarptautinio plenero „Menas kultūros paveldo objektuose“ dalyviai.
 
Per pastaruosius penkerius metus parapijos gyventojų iniciatyva ir lėšomis pakeistas bažnyčios šviestuvas.  Taip pat Vilniaus restauratoriai restauravo Marijos su kūdikiu statulą. Ji pastatyta šalia šoninio altoriaus. Statula į bažnyčią buvo parvežta 2015 metų Velykoms. Tikinčiųjų lėšomis yra pagamintos pagalvėlės. Jos naudojamos bažnyčioje ant suolų. Kraštietis Tautvydas Majauskas padeda man išleisti kalėdinius bei velykinius sveikinimus, kuriuos gauna Lesčių ir Ariogalos parapijų tikintieji.
 
Pagal seną bažnyčios tradiciją kiekvienais metais aplankau Lesčių parapijos tikinčiuosius, vidutiniškai apie 50 šeimų. Šventinu jų namus, religinius paveikslus, dalinu religinę literatūrą, raginu gyventi pagal Dievo ir Bažnyčios įsakymus, kviečiu dalyvauti šv. Mišių aukoje.
    
Per paskutiniuosius penkerius metus buvo pakrikštyti 3 vaikai, Pirmąją šv. Komuniją priėmė 2 moksleiviai, Sutvirtinimo Sakramentą 2 moksleiviai, buvo palaimintos 2 santuokos, aplankyti 8 ligoniai su Švč. Sakramentu ir palaidoti 59 žmonės. Praėjusiais ir šiais metais nebuvo ir nėra vaikų, besiruošiančių  Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Deja, didesnė Lesčių parapijos gyventojų dalis gyvena Kėdainių rajone, todėl kai kurie vaikai lanko Pernaravos mokyklą.
 
Puoselėjama graži tradicija. Kiekvienais metais gegužinės pamaldos vyko Paaluonio gyvenvietėje Bronės Kožukienės name, kur  dalyvavo grupelė įvairaus amžiaus žmonių. Šiais metais dėl Bronės ligos ši tradicija nutrūko.
 
Dabartinė padėtis tikinčiųjų maldingumui ugdyti yra nepalanki. Jaunų žmonių akivaizdžiai mažėja, o vyresnioji karta sukaustyta ligų ir senatvės.
 
Prieš atlaidus padeda papuošti ir tvarkyti bažnyčią: Albina Mačianskienė, Janina Kasparavičienė, Vilija Verbavičienė, Felė Vaičekauskienė, Jolanta Vaičekauskaitė, Dalia Radžiūnienė. Vainikus pina Valerija Šimkienė, Elena Kasiulienė, o Bronė Kožukienė pasirūpina gėlėmis. Šiemet metalines tvoreles nudažė Virgis Jankūnas.
 
2014 m. rudenį Šiluvos  propedeutinio kurso seminaristai buvo aprūpinti nemažu kiekiu įvairių daržovių, vaisių, uogienių ir kitų rudens gėrybių, kurias paaukojo visų parapijos kaimų gyventojai.
 
Švedų šeimos rūpesčiu kiekvienais metais yra paruošiamas naujas „Betliejus“.
    
Bažnyčioje vykstančias iškilmes Ariogalos parapijos svetainėje aprašo Viktorija Švedienė ir Bronė Falentinienė. Parapijietės Eglė, Agnė ir Neringa Švedaitės kas treji metai prie bažnyčios perdažo Švč. M. Marijos statulą ir koplytstulpį. Šiais metais irgi perdažė Švč. M. Marijos statulą.
 
Nuolat prižiūrimi Lesčiuose palaidotų kunigų, bažnyčios fundatorių Romerių kapai ir simbolinis tremtinių kapas.
      
Per šį laikotarpį atlikta nemažai bažnyčios remonto darbų: sutvarkytos kapinės, nupjauti seni medžiai, pastatyti lauko suolai. Taip pat sutvarkytas ir į naują vietą perkeltas pakelėje stovėjęs kryžius. Naujoji šio kryžiaus vieta – naujųjų ir senųjų Lesčių parapijos kapinių paribys.
 
Keturiolikos metų laiko atkarpoje Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčia iš išorės buvo perdažyta tris kartus. Prieš keturis metus bažnyčios prieangyje priešais zakristiją įdėtos naujos grindys, pakeista išpuvusios sienos dalis. Praėjusiais metais vėl buvo perdažyta bažnyčia ir suremontuota varpinė. Pakeistas varpinės stogas ir atstatyti deformuoti pastato parametrai. Finansinę paramą darbams gauname padedant Seimo nariui Edmundui Jonylai, Raseinių rajono savivaldybei ir parapijos tikinčiųjų lėšomis.
    
Šiuo metu Lesčių parapijoje dalis darbingo amžiaus žmonių gyvena iš žemės ūkio veiklos: yra 4 stambesni, 5 vidutiniai ūkininkai, 2 daržininkai ir dar keli smulkesni ūkiai. Kita dalis gyventojų važinėja į darbus į gretimus miestus ir miestelius: Kauną, Kėdainius, Ariogalą, Pernaravą, apie 15 žmonių turi nuolatinį darbą pas vietos ūkininkus ir Paaluonio malūne. Apie 10 žmonių išvykę dirbti į užsenį nuolatiniams ir sezoniniams darbams.
 
Parapijos teritorijoje veikia kelios bendruomenės: Molupių kaime – Plikių, Voskaičių kaime – Langakių; Preikapės, Lesčiukų, Paaluonio kaimuose – Paaluonio bendruomenė. Paaluonio benruomenei vadovauja Bronė Falentinienė. Tai kūrybinga ir dvasinga moteris. Bendruomenė ieško kaip padėti sunkiai besiverčiančioms šeimoms, ypač daugiavaikėms. Pavyko rasti geradarį, kuris jau trečius metus kas mėnesį finansiškai remia daugiavaikę šeimą po 300 eurų.
 
Bendruomenės moterys: Verutė Sokolovienė, Elena Brazauskienė, Rima Mikšienė moko ir pačios mokosi siuvimo amato ir joms puikiai sekasi. Meniškai papuoštos, labai spalvingos Elenos Brazauskienės siuvamos šlepetės, išvežamos kaip dovanos į užsienį. Šiuo metu, pajungus kepimo įrangą, laukia kepimo užsiėmimai.
 
Paalonio bendruomenės narys Aleksas Sokolovas – liaudies meistras, darantis dirbinius iš metalo ir medžio. Yra padaręs ir pastatęs koplytstulpį ant kalvelės prie kelio, vedančio link bažnyčios. Kaime gyvena audėja, siuvėia Elena Kasiulienė, mezgėja Eugenija Pacaitienė.
 
Nuoširdžiai dėkoju visiems už pastangas, darbus ir maldas.
 
Lesčių Dievo Apvaizdos parapijos klebonas   Gintautas Jankauskas

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 09 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija