Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

26 - ąjį kartą susitikome Dubysos slėnyje 

Štai ir praėjo gražiausia ir laukiamiausia metų šventė – Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Šiemet – 26-asis. Nors orų prognozės šeštadieniui nežadėjo nieko gero, tačiau lietutis iškentėjo iki šventės pabaigos.

 
Pirmąją sąskrydžio dieną, skirtą jaunimui, gausiai dalyvavo LŠS jaunieji šauliai. Antrąją – Susitikimų, rugpjūčio 6-ąją, jau nuo 9 valandos ryto šventės dalyvius, chorų kolektyvus ir svečius prie bažnyčios darniai į eiseną rikiavo LPKTS tarybos pirmininkė, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir LPKTS valdybos narys Edvardas Strončikas. Lydima karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro eisena pajudėjo į Dubysos slėnį. Nuokalnėje akį traukė stendai ir plakatai, nuotraukos, partizanų vadų portretai.
 
Šventės vedėjas Vilius Kaminskas sveikino ir pristatė kiekvieną delegaciją, pagarsindamas filialo pirmininko pavardę ir nuveiktus darbus. Eisenos dalyviai,  apėję garbės ratą, vėliavas perdavė jauniesiems Ariogalos šauliams. Laukė iškilminga vėliavų pagerbimo ir sąskrydžio vėliavų pakėlimo ceremonija. Vedėjai LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė ir aktorius Petras Venslovas jas kelti pakvietė LPKTS pirmininką dr. Gvidą Rutkauską, jo pavaduotoją Gediminą Uogintą ir LPKTS tarybos pirmininkę, Seimo narę V.V.Margevičienę. Buvo keliamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos, simbolizuojančios mūsų tautų vienybę ir kovų už laisvę brolybę. Kylant Baltijos šalių vėliavoms, skambėjo tos šalies himnas.
 
Po tylos minutės – žuvusiems už Lietuvos laisvę, negrįžusiems iš tremties, nukankintiems ir nužudytiems – Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai ir šauliai išnešė gėles prie Kankinių memorialo Ariogalos kapinėse. Šv. Mišias už tėvynę Dubysos slėnyje aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas ir emeritas Sigitas Tamkevičius. Šv. Mišiose giedojo Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė ir jungtinis tremtinių choras, dirigavo Mindaugas Šikšnius.
 
Pasibaigus šv. Mišioms į slėnį atnešta Laisvės ugnis ir įžiebtas sąskrydžio aukuras – Laisvės, Vienybės ir Nepriklausomybės simbolis. Ugnį daug metų neša buvę tremtiniai Petras Sventickas, Alvydas Semaška ir jo gausi šeimyna, taip pat bėgikai iš Kauno, Prienų ir kitų Lietuvos vietų. Sąskrydžio ugnies nešėjai anksti ryte įžiebė fakelą prie amžinosios ugnies aukuro Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje. Bėgikai iškilmingai išlydėti dalyvaujant LR Seimo narei V.V.Margevičienei, LPKTS pirmininkui dr. G. Rutkauskui, valdybos pirmininkei R. Duobaitei-Bumbulienei, miesto tarybos nariams. Amžinoji ugnis, keliaudama iš rankų į rankas, perduota LPKTS garbės pirmininkui dr. Povilui Jakučioniui, kuris ir uždegė šventės aukurą.
 
Išaunamos trys Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karių salvės: už Lietuvos politinius kalinius ir partizanus, už visus Lietuvos tremtinius ir Laisvės kovotojus, už Tėvynę Lietuvą. Po jų nuskambėjo tremtinių himnas „Leiskit į Tėvynę“.
 
Šventę sveikinimu pradėjo LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas (sveikinimas spausdinamas atskirai.) Jis pristatė dvi rezoliucijos dėl emigracijos bangos stabdymo ir Astrave statomos atominės elektrinės. Bendru pritarimu jos sutiktos plojimais ir patvirtintos.
 
Renginio vedėja, LPKTS valdybos pirmininkė R. Duobaitė-Bumbulienė perskaitė JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą iš Brazilijos: „Šiemet jūsų tradicinis susitikimas yra paženklintas ypatingos sukakties – minime masinių tremčių pradžios 75-metį. Greitai bėgantis laikas yra bejėgis prieš mūsų atmintį apie didžiausią tautos tragediją ir nepataisomą okupacijos skriaudą Lietuvai ir jos žmonėms. (...) Dėkoju už unikalią tremties atmintį, kuria nepavargstate dalytis, už aktyvią šiandieninę veiklą, padedančią kurti prasmingesnį, saugesnį ir gražesnį gyvenimą Lietuvoje. Ir toliau visi drauge gyvenkime su Lietuva širdy. Padėkime vieni kitiems ir ypač jauniausioms mūsų atžaloms suprasti, kokia brangi yra Tėvynė ir kaip svarbu žinoti, kad turi ją – savo gimtuosius namus – patį svarbiausią tašką pasaulio žemėlapyje“.
 
Skambėjo pačios gražiausios jungtinio tremtinių choro atliekamos dainos. Laisvės kovotojus ir tremtinius savo sveikinimais pagerbė svečiai iš Estijos ir Latvijos, Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės sveikinimą perskaitė Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas Vytautas Saulis. Atkuriamojo Seimo pirmininką prof. Vytautą Landsbergį šventės dalyviai pasitiko garsiais plojimais. „Matau, kaip „Tremtinyje“ gausėja liudijimų, kartais jų būna ištisas puslapis. Laiko turime nedaug, tą turime daryti – liudyti. Ir šis sąskrydis yra liudijimas istorijos... Nematytas terorizmas – Astravo kirvis, pakabintas virš mūsų galvų... Naujas reiškinys, kuris mus paliečia – išsitrėmimas. Daugybė žmonių, kurie išvažiuoja nevaromi... Ne atlyginimai, o engimas yra didžiausia piktžaizdė“, – svarbiausius akcentus savo kalboje dėliojo prof. V.Landsbergis.
 
Sveikinimo žodį tarė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Kurlavičius. Nuoširdžius sveikinimo žodžius perdavė ir TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis: „Tikiu Lietuva, tikiu jos žmonėmis, kaip ir tikiu, jog kasdienė mūsų visų kova už laisvę nesibaigia. Kartu su komanda apvažiavau Lietuvos miestus ir miestelius, matau daug ryžtingų žmonių, dirbančių, pasišventusių savam kraštui. Kaip matau, daug skaudulių, kuriuos mes, politikai, kartu su jumis esame pasirengę įveikti. Kartu matau, kad yra nusivylimo, bet ir tikėjimo, kad bus kitaip... Tikiu, kad su jūsų pagalba ir patirtimi visi susitelkę laimėsime dar ne vieną mūšį, o rudens pergalė Seimo rinkimuose gali būti tik didelio kelio pradžia“.
 
Sąskrydyje dalyvavo daug garbingų svečių, tai Seimo nariai Mantas Adomėnas, Rimantas Jonas Dagys, Donatas Jankauskas, Juozas Pundzius, Rytas Kupčinskas, Bronius Kuzminskas, Audronius Ažubalis, Arvydas Anušauskas, Agnė Bilotaitė, Kazimieras Starkevičius, Vilija Abramikienė, Rokas Žilinskas, miestų ir rajonų savivaldybių tarybos nariai.
 
Mūsų šaunus jaunimas, „Misijos Sibiras“ grupės dalyviai, ne tik sveikino sąskrydžio dalyvius, bet ir parodė ekspedicijoje sukurtą filmą, kvietė pokalbio palapinėje. Jaudinantį Birželio sukilėlio dukters laišką tėčiui perskaitė renginio vedėja R.Duobaitė-Bumbulienė.
Šventinę popietę padainuoti ir pašokti energingai kvietė dainininkas Edmundas Kučinskas, skrabalininkas Regimantas Šilinskas, tautinių šokių ansamblis „Vaiva“.
 
Sąskrydis vyko trijose erdvėse: stadione ir dar dviejose už stadiono ribų. Didžiojoje palapinėje netoli šventinio aukuro buvo rodomi filmai: „Žaibas – Dzūkijos legenda“, „Choras“, „Misija Sibiras–15: keturiolika nežinios dienų arba kaip mes gėrėme kavą su bobute“ ir diskusija su ekspedicijos dalyviais, filmas „Su Lietuva širdy gyvename“, įvyko parodos „Tremties vaikai“ atidarymas.
 
Nestigo dėmesio ir partizanų bunkeriui. Čia vyko pokalbiai apie partizanų ginkluotę, aprangą partizanų spaudą, rekonstruktorių atradimus, vyko apžiūra, įvairūs skaitymai.
 
Ne veltui ši diena buvo pavadinta Susitikimų diena. Smagu matyti, kaip susitinka ir atpažįsta vienas kitą bendro vagono ar buvusios tos pačios gyvenvietės likimo broliai ir sesės. Gera buvo ir man pamatyti ir apsikabinti seniai matytus bičiulius. Linkiu visiems po metų vėl pasimatyti Dubysos slėnyje.
 
Audronė KAMINSKIENĖ
Jono Ivaškevičiaus nuotr.

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 09 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija