Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Parapijos iškilmė
 
2018 06 07 dieną Ariogaloje lankėsi Kauno arkivyyskupas  metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Jis darbiniu vizitu atvyko į Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namus. Čia laukė klebonas kun. Gintautas Jankauskas, Ariogalos parapijos Pastoracinės tarybos nariai, Caritas atstovės ir dar keli aktyvūs parapijiečiai.
 
Klebonas kun. G.Jankauskas  papasakojo apie  parapijos namų statybos sunkumus ir rūpesčius, apie bažnyčios remontus, darbą parapijoje. Pasidžiaugė prieš pusmetį išrinkta Ariogalos parapijos Pastoracine taryba, pagyrė Sumos chorą, Carito darbuotojas, tikybos mokytoją Laimutę Neverdauskienę, nuoširdžiai ruošiančią vaikus Pirmąjai  šv.Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.
 
Taip pat pasisakė kiekvienas Ariogalos PPT narys apie savo pareigas taryboje ir nuveiktus darbus bei visi atvykusieji.
Arkivyskupas L.Virbalas SJ kreipėsi į PPT narius, dalyvavusius Šiluvos Jono Pauliaus II namuose vykusiuose parapijų aktyvo ugdymo seminaruose. Klausė mūsų, kuo stipri parapija, kas sekasi gerai ir ką reikėtų taisyti? Uždavė klausimą tikybos mokytojai L.Neverdauskienei dėl jaunimo lankymosi bažnyčioje. Patarė sukurti Carito jaunimo grupę, kuri galėtų daug padėti, ruošiant įvairias bažnytines šventes.
Dar arkivyskupas nuoširdžiai patarė atkreipti didelį dėmesį į vienišumo ir skurdo problemas parapijoje. Kviesti daugiau jaunimo į bažnyčią. Juk Dievas – tai meilė. Patarė kurti šeimų, Gyvojo Rožinio ir kitas bažnytines grupes.
 
Parapijos namuose pokalbis buvo labai nuoširdus ir draugiškas. Klebonas, visų vardu, gražiai padėkojo svečiui už vykusį renginį, patarimus ir pakvietė birželio dešimtą dieną atvykti į Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčią aukoti šv. Mišių bei suteikti parapijos jaunimui Sutvirtinimo sakramentą.
Prieš šv.Mišias vyko klebono  kun. G.Jankausko  išsami ataskaita.  Ataskaitoje  klebonas perskaitė PPT narius ir jų pareigas. Nuoširdžiai dėkojo Sumos chorui ir jo vadovei Teresei Vaitekūnaitei, šv. Mišių patarnautojams, moterims, kurios kiekvieną sekmadienį bažnyčioje kalba Rožinį. Klebonas dėkojo visiems, kurie dalyvauja bažnytinėje veikloje ir kuo nors prisideda.
 
Klebonas kun. G. Jankauskas  pagyrė visus jaunuolius, kuriems šiais metais buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, už jų puikų pasiruošimą, nuoširdžią maldą ir dalyvavimą šv.Mišių aukoje. Jis pažymėjo, kad tai pati geriausia grupė per visus jo kunigavimo metus. Klebonas pagyrė jaunuolius, kurie kiekvieną dieną dalyvavo vakarinėse šv. Mišiose. O ketvirtadienį šv. Mišios vyko ryte, pamokų metu. Klebonas buvo maloniai nustebintas, matydamas  ryte šv.Mišiose grupelę mokinių.
Klebonas nuoširdžiai padėkojo tikybos mokytojai L. Neverdauskienei, kuri taip puikiai paruošė jaunuolius.
 
Per Sumos šv.Mišias arkivyskupas L.Virbalas SJ pasakė gražų ir nepamirštamą pamokslą, skirtą jaunuoliams, kuriems buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Jis sakė: „Blogis kyla iš nuodėmės. Jei gėlę pasodinsi šaknimis į viršų, – ji neaugs. Jei nusigręžiame nuo Dievo, tai savo gyvenimą apverčiame aukštyn kojomis. Dievas ieško žmogaus ir klausia jo: „Kur tu esi?” Dievas trokšta kiekvienam padėti, tik atverkime jam savo širdis. Gavę Sutvirtinimo sakramentą, būkite stiprūs ir tvirti savo dvasiniame gyvenime”, – linkėjo vyskupas.
Po šv.Mišių vyko trumpas koncertas. Dvi garsios sesutės kanklininkės,  laimėjusios daug prizinių vietų, – Sonata ir Miglė Tverijonaitės, atliko Verberio „Atminimas” ir Fosterio „Garsūs sapnai”. Vadovė Ramunė Jurkienė. Astijus Stašinskis ir Jokūbas Šiaudikis su pučiamaisiais atliko autoriaus Norman  Farnworth kūrinį „Žaliasis Dunojus”. O mokytojas Arūnas Krištapavičius su savo mokiniais Luku Bajorėnu, Dominyku Abakanavičiumi ir Gyčiu Navakausku pučiamaisiais atliko autoriaus Pat. Ballard „Smėlio žmogus” ir autoriaus R. Percival „Miesto dabitos”. Vadovas A.Krištapavičius. Koncertą organizavo Ariogalos PPT pirmininko pavaduotoja Genė Kringelienė.
 
Galiausiai visi nusipaveikslavome su arkivyskupu L.Virbalu SJ, svečiais kunigais ir savo klebonu.
Ši Sutvirtinimo sakramento šventė mums, tikintiesiems, atnešė daug džiaugsmo. Girdėjosi tik patys geriausi atsiliepimai.
 
Nuoširdžiai dėkojame Kauno arkivyskupui metropolitui L.Virbalui SJ, svečiams kunigams, Monsinjorui, teologijos daktarui A.Jagelavičiui ir Raseinių dekanato Dekanui kun. V. Paukščiui, Ariogalos parapijos klebonui kun. G.Jankauskui, visiems prisidėjusiems prie šventės iškilmių.
 
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo  PPT  narė  Teresė Plisienė
 
 
Ataskaita
 
Kauno ARKIVYSKUPUI  Metropolitui
                Lionginui Virbalui SJ
 
2018 m. Birželio 10 d.
Ariogala
 
Jūsų Ekscelencija, gerbiami svečiai, mieli parapijiečiai,
 
nuoširdžiai sveikiname atvykusį į mūsų parapiją Kauno arkivyskupą metropolitą Lionginą Virbalą SJ ir jį lydintį Mons., teol. dr. Artūrą Jagelavičių.
 
Šv. Mišių metu arkivyskupas L.Virbalas SJ suteiks 47 moksleiviams Sutvirtinimo sakramentą, paženklins jaunų žmonių sielas gausiomis malonėmis, padedančiomis tikėjimą išpažinti, ginti ir skleisti.
 
Jūsų Ekscelencija, jau 16 metų esu Ariogalos parapijos klebonas ir aptarnauju Lesčių Dievo Apvaizdos parapiją.
 
Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapiją sudaro: Ariogala, Algimantai, Bažavalė, Budriškė, Didžiuliai, Gėluva, Grajauskai, Kalniškiai I, Kalniškiai II, Kunigiškiai I, Leliušiai, Lenčiai, Negirva, Noliečiai, Milvydai, Padargupiai, Padubysys, Pagynėvis, Pagojys, Pajakališkiai, Pašilaupiai, Patakėliai, Pigainiai, Plembergas, Pūstapolis, Rajinciškiai, Ramučiai, Šilužiai, Šliužiai, Taurupys, Turbinava, Uždubysys ir Žąsinai.
 
Ariogalos  šv. arkangelo Mykolo parapija ribojasi su Pernaravos, Lesčių, Butkiškės, Juodaičių, Milašaičių, Betygalos ir Paliepių parapijomis.
 
Šv. Mišios aukojamos sekmadienį – 10 val. (Suma) ir 12 val. (Votyva)
Šeštadienį – 11 val.
Pirmadienį šv. Mišios aukojamos, jei yra laidotuvės.
Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį – 17 val. Nuo birželio 1d. iki rugsėjo 1 d. –18 val. vakaro.
 
Kiekvieną sekmadienį po Sumos šv. Mišių vyksta 15 min. adoracija prie išstatyto Švč. Sakramento.
 
Gegužės mėnesį prieš šv. Mišias šiokiadieniais, o sekmadieniais prieš Votyvą giedama Švč. M. Marijos litanija.
 
Spalio mėnesį po šv. Mišių šiokiadieniais, o šventadieniais ir sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias kalbamas Rožinis. Taip pat  Rožinis mūsų bažnyčioje kalbamas kiekvieną sekmadienį prieš Sumos šv. Mišias.
 
Parapijoje švenčiami atlaidai: Šeštinės (Viešpaties Žengimo į dangų iškilmė),  šv. Antano ir tituliniai šv. arkang. Mykolo atlaidai. Viešpaties Žengimo į dangų iškilmėje būna vaikų Pirmoji šv. Komunija.
 
Sekmadieniais bažnyčioje dalyvauja nuo 80 – 130 tikinčiųjų. Per metus išdalinama apie 9000 šv. Komunijos.  Dalyvautų kur kas daugiau tikinčiųjų, deja, kaimuose gyvena vyresnio amžiaus ligoti žmones.
 
Pagal seną bažnyčios tradiciją, Advento metu lankau savo tikinčiuosius.  Norėdamas geriau susipažinti su parapijos žmonėmis, vidutiniškai per metus aplankiau 300 šeimų. Šventinu jų namus, religinius paveikslus, dalinu religinę literatūrą, dovanoju parapijos tematika savo leidžiamus bukletus ir kalendorius, užsirašau jų mobiliųjų telefonų numerius ir jiems siunčiu informacines žinutes. Per Kalėdų ir Velykų šventes dalinu savo paruoštus sveikinimus.  Juos gauna visi Ariogalos mokytojai, ligoninės, įstaigų darbuotojai ir daugelis parapijos tikinčiųjų. Pamokslų metu (ypač jaunimą) raginu gyventi pagal Dievo ir Bažnyčios įsakymus, neapleisti šv. Mišių aukos sekmadieniais ir šventadieniais.  Jau keleri metai Mišių metu, skelbimus papildau rubrika „Klausimai – atsakymai“. Tikintieji daugiau sužino apie dabarties bažnyčios gyvenimą.
 
Mūsų parapijoje yra įvairių šeimų: tarnautojų, darbininkų, ūkininkų. Dabar nestebina, jei vienas iš šeimos narių gyvena užsienyje ir dirba. Kaimuose dauguma parapijos gyventojų yra vyresnio amžiaus.  Žmones yra paprasti, nuoširdūs, geranoriški, gyvena iš pensijų.
 
Pagal Kauno arkivyskupijos antrojo Sinodo priimtus nutarimus, teisė ir pareiga apaštalauti priklauso visiems tikintiesiems  – tiek dvasininkams, tiek ir pasauliečiams.  2017- 11- 24 Ariogalos parapijoje  buvo naujai patvirtinta Pastoracinė  taryba, vienijanti 16 asmenų. Išrinkome Pastoracinės tarybos pirmininką ir pavaduotoją. Pirmininku išrinktas parapijos klebonas, pavaduotoja naujai kadencijai išrinkta Genė Kringelienė. Nariai: Vytautas Juškevičius, Meilutė Karaktinavičienė, Teresė Plisienė, Jonas Norkus ir Vilma Šablauskienė. Paskirtieji valdybos nariai rengia pasiūlymus, ruošia meninius renginius.  Katechezės sekcijai vadovauja Ariogalos gimnazijos tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė. Jos pavaduotoju išrinktas Aloyzas Sadauskas. Liturgijos sekcijai išrinkti Juozas Parniauskas ir Svajūnas Navickas. Liturgijos sekcijai vadovauja Vilma Šablauskienė. Ligonių ir neįgaliųjų sekcijai išrinktos Meilutė Karaktinavičienė ir Dalia Petkevičienė.  Spaudos sekcijai vadovauja klebonas ir Teresė Plisienė. Sprendžiant parapijoje įvairius klausimus jau vyko trys susirinkimai, yra jie protokoluoti. Po paskutinio susirinkimo Pastoracinės tarybos nariai parapijos namuose žiūrėjo dokumentinį filmą „Pranciškus. Popiežius iš Naujojo pasaulio“.
 
Dalis naujai išrinktos parapijos Pastoracinės tarybos narių šių metų kovo 9, balandžio 13 ir gegužės 11 dieną dalyvavo Šiluvoje vykusiuose parapijų Pastoracinių tarybų aktyvo mokymuose.
 
Nuo 2004-ųjų žinios apie Ariogalos parapiją ėmė sklisti ir virtualioje erdvėje – įkurta Ariogalos parapijos interneto svetainė.
Internetinėje svetainėje yra naujienų skiltis, kurioje publikuojama nuotraukomis iliustruota informacija apie mūsų parapijos gyvenimo aktualijas.
 
Be to, yra leidžiamas teminis parapijos kalendorius, kuriame gausu įvairia tematika iliustruojančių nuotraukų.
Parapijos salėje vyksta religiniai ir kultūriniai renginiai, du kartus per savaitę čia vyksta stalo teniso treniruotės, kuriose dalyvauja parapijiečiai, du kartus per metus rengiamos ir stalo teniso varžybos.
 
Kiekvienais metais Advento metu parapijos namuose rengiama popietė „Prie gerumo šviesos". Į popietę renkasi ne tik mūsų parapijos tikintieji, bet ir Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabineto lankytojai,  Ariogalos miesto bendruomenės nariai, koncertuoja Ariogalos gimnazijos, Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo mokiniai ir mokytojai, vaikų lopšelio-darželio auklėtiniai bei Ariogalos kultūros namų meno kolektyvai.  Ją organizuoja Ariogalos parapijos Pastoracinės tarybos narė, Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro Ariogalos kabineto socialinė darbuotoja Meilutė Karaktinavičienė.
 
Dėkoju ir džiaugiuosi mūsų parapijos Carito sekcija. Jos darbuotojos pastoviai rūpinasi seneliais, ligoniais ir kitais žmonėmis, kuriems reikalinga materialinė ar dvasinė pagalba. Šiai sekcijai vadovauja Dalia Petkevičienė, praktikuojanti katalikė, paslaugi ir rūpestinga artimui, darbšti, reikli ir mokanti bendrauti bei vadovauti savanorėms.
 
Prieš Kalėdas ir Velykas aplankau Ariogalos miesto slaugos ligoninę ir aukoju šv. Mišias už ten besigydančius žmones, gydytojus, slauges ir visą aptarnaujantį personalą. Lankant ligonius palatose man talkina Ariogalos parapijos Carito darbuotojos, kurios atneša savo padarytų dovanėlių.
 
Carito patalpos yra šventoriuje, šalia bažnyčios. Jomis naudojasi ir anoniminių alkoholikų draugija.
 
Pasitinkant Ariogalos bažnyčios 600 m. sukaktį  parapijiečių ir visų geros valios žmonių pastangomis per trejus metus atnaujinome bažnyčios išorę ir vidų.
 
Didelės apimties bažnyčios remonto darbai buvo atlikti laiku ir neįklampino į skolas. Už tai esame dėkingi Dievui ir visiems geradariams.
 
Į savo bažnyčią mes ateiname ne tik šiokiadieniais ar sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose, bet taip pat minėti tautinių ir valstybinių švenčių, tokių kaip Vasario 16-oji ar Kovo 11-oji. Į maldą sudedame savo mintis, prašymus, troškimus.
 
Šiemet, švenčiant Lietuvos Respublikos šimto metų jubiliejų, vasario 16 d. 12.30 val., šventiniu gausmu prabilo ir mūsų bažnyčios varpai. 100 dužių aidėjo per gyvenvietę skambinant varpais Ariogalos PPT nariui Vytautui Juškevičiui ir Vincui Kubiliui.
 
Nuo 1983 m. Ariogalos bažnyčioje vargoninkauja Marija Vaitekūnienė. 1994 m. ji dėstė tikybą Ariogalos pradinėje mokykloje. Meilę bažnytinei muzikai Marija įskiepijo savo dukrai Teresei ir anūkei Marijai, kurios dažnai Ariogalos bažnyčioje gieda šv. Mišių metu. Ji yra darbšti ir labai rūpestinga bažnyčios puošėja bei prižiūrėtoja.
 
Sumos chorui dabar jau vadovauja M.Vaitekūnienės  duktė Teresė Vaitekūnaitė. Ji 2017 m. lapkričio 10-11 d. dalyvavo meistriškumo kursuose vargonininkams ir bažnyčių muzikantams „Vargonai Lietuvos ateičiai“: išklausė teorines paskaitas ir tobulinosi praktiniuose užsiėmimuose. Jai yra įteiktas specialus pažymėjimas. T.Vaitekūnaitė vargonininkų kursuose dalyvavo ir šiemet. Ji yra puiki vargonininkė,  Ariogalos pastoracinės tarybos narė.
 
Ariogalos parapijoje yra Ariogalos gimnazija. Ariogalos gimnazijoje mokosi 520 mokinių, iš jų 375 lanko tikybos pamokas.  Ariogalos gimnazijos pradinę ugdymo programą sudaro 9 klasių komplektai ir priešmokyklinio ugdymo grupė, iš viso mokosi 192 mokiniai. Veikia prailgintos dienos grupės. Mokykloje tikybos pamokas lanko 107 mokiniai, jiems padeda įsisavinti žinias tikybos mokytoja Laimutė Neverdauskienė. Šiais metais pirmąją šv. Komuniją priėmė 33 moksleiviai.
 
Ariogalos gimnazijoje veikia „Giesmelės“ būrelis. Užsiėmimus lanko apie dvidešimt moksleivių, kuriems vadovauja tikybos mokytoja L. Neverdauskienė. Vyksta jau tradicinėmis tapusios kalėdinės ir velykinės šventės. Mokiniai koncertuoja ne tik mokykloje, bet ir Ariogalos ligoninėje, miestelio bendruomenei. Tikybos mokytoja L. Neverdauskienė ruošia bendrus projektus su socialiniais darbuotojais  ir jų vadovaujamais būreliais, kalėdinių piešinių konkursus bei parodas, vyksta į piligrimines keliones, jaunimo dienas ir kitus renginius.
 
Ariogalos gimnazijoje jau tradicija tapo kasmet rengiama Adventinė  popietė. Jos metu vyksta meninė programa, susirinkusius sveikina  Ariogalos parapijos klebonas, kuris palaimina stalą, su  popietės dalyviais laužo kalėdaičius, linki vieni kitiems prasmingų ir dvasingų artėjančių švenčių.
 
Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus yra dėmesingas ir parapijos reikalams. Jis visuomet parūpina  transportą jaunimo piligriminėms kelionėms. Pastarąjį kartą gimnazijos direktoriaus pagalbos sulaukėme rengiant kelionę  į šių metų vasario 10 dieną  Kauno studentų miestelyje vykusį Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro renginį.
 
Gegužės 18 dieną Ariogalos gimnazija šventė savo10-ties metų sukaktį. Ši švietimo įstaiga buvo akredituota ir 1-12 klasių mokinius ugdančia gimnazija tapo 2008 m. Šiandien Ariogalos gimnazija – viena moderniausių, pažangiausių rajono ugdymo įstaigų, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, nuolat ieškanti naujovių ir nebijanti iššūkių, garsėjanti mokinių pasiekimais ir profesionaliais pedagogais, aktyviai dalyvaujanti tarptautiniuose projektuose.
 
Kiekvienais metais aplankau ir Ariogalos vaikų lopšelį-darželį. Bendrauju su kiekviena vaikų grupe, vaikučius palaiminu, mokau žegnotis, melstis ir padovanoju  kiekvienai grupei vaikiškos religinės literatūros.
 
Šiais metais, minint Motinos dieną, po Votyvos Šv. Mišių bažnyčioje vyko meninis renginys, kuriame dalyvavo Ariogalos lopšelio-darželio auklėtiniai, Ariogalos meno mokyklos ir Ariogalos gimnazijos moksleiviai. Išskirtinis savo nuoširdumu papirkęs vaikų ir moksleivių koncertas abejingų nepaliko. Ne vienam jį girdėjusiam parapijiečiui nuriedėjo ir džiaugsmo ašara. Renginį organizavo Ariogalos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja Genė Kringelienė.
 
Ariogaloje veikia šaulių kuopa. Buvo atkurtas Lietuvos šaulių sąjungos Ariogalos būrys, vėliau išaugęs į kuopą. Ariogalos šauliai dalyvauja bažnyčios šventėse ir kartu su kitais tikinčiaisiais meldžia globos ir Dievo palaimos Lietuvai ir savo kraštui.
 
Džiaugiamės aktyvia parapijiečių veikla ir parama sprendžiant įvairias problemas, tačiau viena finansinė problema iki galo nėra išspręsta.
 
Statant parapijos namus dėl 2008 metų  pasaulinės finansinės krizės susidarė skola rangovams. Nors didžiąją dalį šios skolos bendromis pastangomis pavyko grąžinti, tačiau ji dar yra.
 
Šiemet AB „Raseinių statyba“  reikia grąžinti 20 000 EUR. Per pirmą šių metų ketvirtį jau sugrąžinta 5000 EUR. Šiemet dar liko grąžinti 15000 Eurų. Kitais metais liks grąžinti paskutinę skolos dalį - t,y, 21246,53 EUR.
 
Šių metų gegužės mėnesio pabaigoje dalinai paruošėme prie parapijos namų automobilių stovėjimo aikštelę su apdailos kontūrais.  Darbams vadovavo mūsų parapijos Pastoracinės tarybos narys Vytautas Juškevičius.  Tvarkant parapijos namų teritoriją neatlygintinai dirbo Vytautas Juškevičius, Vytautas Trumpaitis, Ramūnas Paulauskas, Petras Karalius ir Vincas Kubilius. Jie yra mūsų parapijos namų stalo teniso klubo nariai, kurie pasižymi darbštumu ir pareigingumu bei gera valia.
 
Aikštelės tvarkymo ir montavimo darbus rėmė UAB „Ariogalos gelžbetonis“, kuriam vadovauja Lionginas Alfredas Masaitis. Įmonė padovanojo ir atvežė grunto, betono avadų automobilių stovėjimo aikštelės montavimui prie parapijos namų. UAB „Sandja“, kuriai vadovauja  Kęstutis ir Jūratė Krištopaičiai, padovanojo 6 vnt. fasoninius aikštelės apvadus (posūkiai, nuleidimai).  Ramūno Paulausko  įmonė „Autolera“ atvežė dolomitinę  skaldą, aprūpino technika (eskavatoriai, grunto tankintuvai). Julius Karalius (UAB „Auga Gėluva“) parūpino kitą darbo techniką.  
 
Parapijos namų priekiniam pastato pamatui apdailos darbus atliko Zenonas Gružauskas ir Gintautas Petraitis. Visiems geros valios žmonėms nuoširdžiai dėkoju už atliktus darbus ir paramą.
 
Džiaugiuosi, kad parapijoje yra daug aktyvių,  geranoriškų žmonių, ir visiems dirbant bei kartu meldžiantis, tos problemos bus sprendžiamos ir išspręstos.
 
Baigdamas noriu padėkoti  už maldas, pastangas ir darbą  Pastoracinės tarybos nariams, Sumos chorui,  Carito darbuotojoms, visiems, prisidedantiems prie bažnyčios gyvenimo atsinaujinimo.
 
Su pagarba,
Kun. Gintautas Jankauskas,
Ariogalos parapijos klebonas

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2022 01 07
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija