Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

PARAPIJOS  IŠKILMĖ
 
Rugsėjo 30-oji. Kai gamta jau pasipuošė krintančiais pageltusiais lapais, rudeniškas vėjas neleidžia abejoti, kad baigėsi vasara. Paskutinį rugsėjo sekmadienį Ariogalos  šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje – Mykolo atlaidai.
 
Visi parapijiečiai ir svečiai skubėjo į parapijos šv. arkang. Mykolo titulinius atlaidus. Juos pravedė Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono) vikaras kun. Vidmantas Balčaitis. Svečias aukojo Sumos šv. Mišias ir vadovavo liturginei procesijai apie bažnyčią. Sumos bei Votyvos pamokslų metu išsakė prasmingas, gilias ir pamokančias mintis.
 
Kun. Vidmantas pamokslo metu kalbėjo: „Ar mes susimąstome apie angelus ir archangelus? Ar kartais pagalvojame apie savo angelą sargą? Popiežius Pranciškus vienoje iš katechezių kviečia patyrinėti savo sąžinę ir pamąstyti, koks yra mano santykis su mano angelu sargu? Ar rytą atsikėlęs paprašau, kad jis mane globotų? Ar vakare prieš guldamas pasakau ačiū ir Viešpačiui, ir savo angelui sargui, kad mane dienos metu saugojo ir globojo?
Viešpats nori mums padėti, todėl ir siunčia kiekvienam angelą sargą. Tačiau, jeigu aš priešinsiuos ir neleisiu to daryti, tai prieš mano valią niekas nepasipriešins.
Šiandien minime vairuotojų ir keliaujančiųjų dieną. Jeigu mes patys nesaugosime savęs kelyje ar eidami, ar važiuodami, joks angelas ir joks angelų legionas  mūsų neapsaugos nuo nelaimės. Kaip arkang. Mykolas nugalėjo šėtoną, taip prašykime, kad ir mano širdelei jis padarytų tvarką ir nugalėtų mano didį pasipūtimą bei puikybę. Dažniausiai angelai mus saugo ne nuo kitų, bet nuo mūsų pačių kvailysčių ir išdaigų”.
Susirinkusieji su įdomumu klausėsi prelegento nuoširdžių pamokymų ir patarimų pamokslų metu. Po šv. Mišių visi sugiedojome  giesmę „Lietuva brangi”. Po to vykome į parapijos namus, kur susirinko daug parapijiečių ir svečių.
 
Parapijos namuose mūsų gerbiamas ir mylimas poetas Juozas Mickevičius skaitė savo poeziją, kurioje nuolat skambėjo meilė gimtinei ir mamai.
 
Šventinį koncertą dovanojo Butkiškės kaimo kapela (vad. Andrius Bautronis). Programoje skambėjo dainos pagal Juozo Mickevičiaus žodžius. Jų nuotaikingos melodijos buvo ypatinga dovana susirinkusiems.
Gražiausių ir nuoširdžiausių linkėjimų puokštes savo pasisakymuose mums dovanojo šventės svečiai: Raseinių rajono mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, buvęs LR seimo narys Edmundas Jonyla, Ariogalos miesto seniūnas Saulius Buivydas, jo pavaduotoja Eglė Jankauskaitė ir Gėluvos kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Vazgys.
 
Parapijos klebonas Gintautas Jankauskas padėkojo už nuostabų koncertą, gražias poezijos eiles ir įteikė atminimo dovanas.
Po koncerto šventės dalyviai vaišinosi arbata ir saldumynais. Kapelai grojant smagiai sukosi poros ir rateliai. Tikiu, kad kapelos grojamos melodijos ir skambėjusios dainos dar ilgai aidės mūsų širdyse. Šventėje ne tik  pasidalinome įspūdžiais, padainavome, bet ir tapome dvasingesni bei laimingesni.
 
Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja
Genutė KRINGELIENĖ
 
Dvasinis bendravimas sujungia ir tobulina
 
Bene pati iškilmingiausia Ariogalos parapijos tikinčiųjų šventė – Šv. arkangelo Mykolo tituliniai atlaidai jo vardo bažnyčioje.
 
Saulėtą paskutinį rugsėjo sekmadienį atlaidai prasidėjo, kaip įprasta, dvejomis Mišiomis. Po Sumos  šv. Mišių prasidėjo iškilminga procesija apie bažnyčią. Mišias aukojo svečias – kunigas iš Kauno arkivyskupijos, Palemono parapijos vikaras kun. Vidmantas Balčaitis, kilimo iš Raseinių, jau dvidešimt metų tarnaujantis tikinčiųjų bendruomenei. Antras Mišias aukojo parapijos kunigas Gintautas Jankauskas, buvo meldžiamasi už parapijos mirusiuosius, už visos parapijos tikinčiųjų bendruomenę.
 
Prasmingą įsimintiną pamokslą pasakė kunigas V.Balčaitis. Jis kalbėjo apie tai, kad tikinčiųjų bendruomenės esmė yra padėti žmogui susijungti su Dievu per bendravimą, o ne per puikybę, kad esu geresnis, tobulesnis ir t. t., jis sakė, kad bendravimas subrandina ir tobulina žmogų kaip asmenybę.
 
Po šv. Mišių klebonas G.Jankauskas pakvietė visus į agapę parapijos namuose pabendrauti ir paklausyti literatūrinės muzikinės programos. Dalyvavo poetas žemietis Juozapas Mickevičius ir Butkiškės kultūros namų kaimo kapela. Nuostabią dovaną turi J.Mickevičius – sugeba žodžius sušildyti jausmu. Jo poezija lengva, lyriška, gražios mintys, gražūs žodžiai, prisodrinti tauraus jausmo, visada pasiekia klausytojo ar skaitytojo sielą. Pirmuoju savo eilėraščiu poetas pašlovino motiną – pačią gražiausią Dievo dovaną mūsų žemiškame gyvenime, nemažai posmų skyrė meilės, gimtinės tematikai.
 
J.Mickevičiaus poezija ne tik jausminga, bet ir melodinga, pagal jo eiles sukurta nemažai muzikos kūrinių. Tokias dainas dainuoja Butkiškės kaimo kapela (vad. Andrius Bautronis), Ariogalos kapela „Šaltinis“ (vad. Renata Aleksiejienė) ir kt.
 
Už gražų jausmingą pasirodymą parapijos klebonas G.Jankauskas padėkojo J.Mickevičiui, kapelos dalyviams, su savo parapijietėmis įteikdamas gėlių ir po kuklią dovanėlę.
 
Apie žmonių bendrystę taip pat kalbėjo Savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, buvęs Seimo narys ūkininkas Edmundas Jonyla, Ariogalos seniūnijos seniūnas Saulius Buividas.
 
Prie kunigų palaiminto vaišių stalo toliau buvo šiltai bendrauta. Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas G.Jankauskas dėkojo atlaidų ir popietės dalyviams, atlikėjams už gražią bendrystę parapijos bendruomenės namuose, linkėjo meilės, tikėjimo, Dievo palaimos.
 
Pranas LAURINAVIČIUS
 
 

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija