Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Kunigystės reikšminga sukaktis

Gerb. Klebone, kun.Gintautai,
 
Jūs pasirinkot tiesų kelią,
Kurį Jums skyrė pats dangus,
O mes, tarsi, maži vaikeliai...
Mums Jūsų žodis toks brangus.
 
Dalinat saulę mums kas dieną
Ir gydot sielas neramias.
Kad būtų linksmos Jūsų dienos - 
Šiandieną meldėmės ir mes.
 
Daug kartų guodėt mūsų širdis.
Žodžius gražiausius tarėt mums.
Sutikit, – mūsų širdys girdi
Ir nuoširdžiai dėkoja Jums.
 
Te saugo Viešpats Jūsų kelią!
Te laimina Jus iš dangaus!
Gerumas Jūsų daug ką gali –
Išvalo sielą jis žmogaus.
 
 T. Plisienė
 
Gegužės dvidešimt septintoji  –  Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonui, kun. Gintautui Jankauskui – ypatinga diena.  Tą dieną, prieš trisdešimt penkerius metus, mūsų gerbiamas klebonas buvo įšventintas į kunigus. Tai labai gražus jubiliejus tiek klebonui, tiek ir visai parapijai.
Mūsų klebonas – puikus oratorius. Kiekvieną sekmadienį jis mus stebina išmintingais pamokslais ir patarimais. Klebonas niekada nepamiršta pasveikinti Sumos choristus, Parapijos pastoracinės tarybos narius, Caritietes ir ministrantus jų gimtadienių proga.
Jis labai nuoširdus ir malonus su kiekvienu parapijiečiu. Žmonės kreipiasi įvairiais klausimais ir visada gauna tinkamą patarimą. Ariogalos parapijoje klebonas dirba jau septyniolika metų.
Jubiliejaus išvakarėse nutarėme pasveikinti savo gerbiamą ir mylimą kleboną. Šventinį renginį organizavo Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja Genutė Kringelienė.
Per Sumos šv. Mišias klebonas G. Jankauskas, kaip visada, pasakė nepamirštamą pamokslą. Jo žodžiais tariant: „Širdys, nutolę nuo Dievo, nebūna laimingos”.   Po šv. Mišių sustojo ilga eilė žmonių, norinčių pasveikinti kleboną jubiliejaus proga.
Pirmiausia sveikinimo kalbą tarė G. Kringelienė. Ji įteikė klebonui puokštę rožių nuo PPT.
Pasveikinti kleboną atvyko Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla su žmona ir būreliu klebono draugų, nes prieš dvidešimt metų klebonas yra dirbęs Raseiniuose.
Iš Paupio pasveikinti klebono atvyko verslininkas Nikolajus Majevskis su žmona. Iš Leščių parapijos, kurią aptarnauja klebonas, atvyko pasveikinti Neringa ir Eglė Švedaitės.
Puikiai padeklamavo labai gražų eilėraštį Marijona Vaitiekūnienė, Rita Kišonienė, o Teresė Plisienė paskaitė savo kūrybos eiles, skirtas klebonui.
Visi kartu sugiedojome ,,Ilgiausių metų“. Džiugu, kad toje gražioje šventėje dalyvavo klebono sesuo su vyru ir garbaus amžiaus Mamytė. Po to visi sveikinusieji nusifotografavome.
Pabaigoje klebonas pasakė labai nuoširdžią padėkos kalbą. Padėkojęs parapijiečiams už šią staigmeną klebonas sakė turįs svajonę – ir toliau dirbti šioje parapijoje, kurioje yra tiek dvasingų žmonių.
Šventė buvo nuostabi. Viskas taip nuoširdu ir tikra. Jautėsi abipusė pagarba, dėkingumas ir meilė. Dievas veda mus teisingu keliu.
 
Ariogalos PPT narė Teresė PLISIENĖ

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2021 09 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija