Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

Išskirtinė iškilmė
 
Birželio antrą dieną Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo ypatinga  –  triguba šventė: pirmieji atlaidai – Šeštinės, Tėvo diena ir vaikučių pirmoji  šv. Komunija. Bažnyčia vos sutalpino visus tikinčiuosius. 
Gerb. klebonas, kun. Gintautas Jankauskas, visada labai stengiasi, kad vaikučiams jų pirmosios Komunijos šventė būtų nepamirštama ir ypatinga. Taip nutiko ir šį kartą. Sumos chorui giedant „Ave Marija” klebonas trisdešimt vaikučių, kartu su jų tėveliais, įvedė į bažnyčią,  paprašė, kad jie palaimintų savo vaikučius. Tai buvo labai jautrus ir gražus gestas. Visi vaikučiai buvo susodinti prie altoriaus. Klebonas juos pasveikino pačiais gražiausiais žodžiais, palinkėjo sėkmės tėveliams, auklėjant savo vaikučius.
Per Sumos šv. Mišias jis pasakė labai gražų pamokslą, didžiausią dėmesį skirdamas pirmąją Komuniją einantiems vaikučiams. Klebonas sakė: ,,Te pasilieka ši diena visam laikui jūsų atmintyje. Pirmą kartą jūs einate susitikti su išskirtine asmenybe – geruoju Dievu. Tėveliams linkiu kuo geriausios kloties, vedant vaikučius teisingu keliu. Te jie būna Dievo vaikai!' O kaip norėtųsi, kad vaikučių ir tėvelių širdeles pasiektų tie gražiausi linkėjimai!  
Po to buvo palaiminti bažnyčioje esantys visi tėveliai ir seneliai. Nuoširdžiai visi meldėmės ir už mirusius tėvelius. Taip pat buvo palaiminti vaikučiai, pašventinti jų rožiniai ir škapleriai.
 
Klebonas vaikučiams, priėjusiems pirmosios šv. Komunijos, įteikė pažymėjimus. O kokia šventė be gėlių! Klebonui  buvo įteikta padėkos puokštė. Vaikučiai taip pat gavo daug gėlių nuo savo artimųjų ir draugų.
Vėliau vyko vaikučių meninė programėlė, kurią organizavo Ariogalos parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotoja Genutė Kringelienė.
Vaikučiai puikiai deklamavo eiles, skirtas savo tėveliams. Eiles parašė LNRS narė, poetė Teresė Plisienė. Eilėraštį „Tėvelių šventė” padeklamavo Ariogalos vaikų darželio auklėtiniai: Rokas Masaitis, Ugnė Grubliauskaitė ir Andrija Gedgaudaitė. „Dukrelės prašymas” labai nuoširdžiai padeklamavo pradinukė Saulita Žičkytė. O eilėraštį „Tu matai širdimi” šauniai padeklamavo Justina Gildaitė, einanti pirmosios šv. Komunijos
Po minėtų eilėraščių giedojo nuostabaus balso savininkė – Evelina Dubauskaitė. Dar dabar ausyse skamba jos giesmės dieviški žodžiai:
    ,,Pirmą kartą, pirmą kartą
      Į širdelę jis ateis...
      Į širdelę - jo sutvertą...
      Didį džiaugsmą man suteiks...'
 
 Ariogalos PPT narė Teresė Plisienė

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2020 03 01
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija