Kauno arkivyskupija Raseinių dekanatas  
       
Naujienos
Laikraštis
Šiluvos Jubiliejus
Ariogalos enciklopedija
Apie Ariogalą ir seniūniją
Bažnyčios ir parapijos istorija
Dvasininkai
Pastoracinė taryba ir sinodo grupė
Gyvenimas
Kalendorius ir nuorodos
English
 
 
Interneto svetainė:
kaunas.lcn.lt/parapijos/ariogala
El. paštas:
ariogala@kaunas.lcn.lt
 
Šv. Mišios:
Sekm.: 10.00 ir 12.00

Šešt.: 11.00 ir 17.00

II, III, IV, V – 17.00
 
 
Skelbimai:
MIELI PARAPIJIEČIAI IR VISI GEROS VALIOS ŽMONĖS
 
Prašome ir Jūsų suteikti finansinę paramą, kuri bus skirta Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos namų statybai.
 
Naujas pastatas bus skiriamas religinio, kultūrinio, meninio ir kitokio pobūdžio renginiams.
 
Ariogaloje jau tradiciniu yra tapęs politinių kalinių, tremtinių ir rezistencinės kovos dalyvių sąskrydis bei piligriminės kelionės į Šiluvą. Čia daug apsilanko žmonių ir su nuoskauda apgailestauja, kad nėra tinkamų parapijos namų.
 
ARIOGALOS ŠV. ARKANGELO MYKOLO PARAPIJA 
Įmonės kodas: 191045223
PARAMOS SĄSKAITA
LT 77 7300 0100 9954 0167
Bankas: Swedbank.
 
Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Ariogalos šv. arkang. Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišių metu maldose prisiminsime visus rėmėjus.
 

NAUJIENOS

SUTVIRTINIMO  SAKRAMENTAS

2021 metų gegužės 27 dieną 18 val. Ariogalos šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje įvyko Sutvirtinamojo sakramento iškilmės.

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *
Tu – paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.

Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

Šia nuostabią giesmę per šv. Mišias giedojo Sumos choras, vadovaujamas Teresės Vaitekūnaitės. Aidint vargonams visi kaupėsi, telkėsi priimti Šventąją Dvasią.

Šią dieną lankėsi Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas. Jį pasitiko klebonas kun. Gintautas Jankauskas ir Raseinių meras Andrius Bautronis.

Šventėje dalyvavo 73 sutvirtinamieji, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus ir kiti aktyvūs parapijiečiai.

Šventė buvo labai graži, nepaisant trumpalaikio lietaus, pro bažnyčios kupolo langus blykstelėjo saulės spinduliai – visas nerimas ir nuovargis paskendo šviesos apkabinime.

Atsispindėję nuo altorių, jie įžiebė pasitikėjimo savimi. Visi tartum įkvėpė ir laukė didingo momento – patepimo.Vienas kitas klausė savęs, ar esu vertas priimti Sutvirtinimo sakramentą, ar aš pasiruošęs? Kitų akyse šmėstelėjo baimė, dar kitų – viltis.

Kaip išsaugoti akimirką, kaip ją pagauti ir sulaikyti? Viskas pasibaigė akimirksniu, lyg niekur nieko ir nebūta, bet vidų užpildęs laimės ir pilnatvės jausmas, mus lydės visą likusį gyvenimą.

Tariame nuoširdų ačiū arkivyskupui Lionginui Virbalui, kun. klebonui Gintautui Jankauskui, tikybos mokytojai Laimutei Neverdauskienei, vargonininkei Teresei Vaitekūnaitei.

Straipsn./Evelina Dubauskaitė
Nuotrauk./Andrius Kulinas

 

  << į puslapio viršų
Atnaujinta 2023 09 27
 
© 2003 Katalikų interneto tarnyba, el. paštas: p-kaunas@lcn.lt
© 2003 Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapija